خلیج فارس و دریای عمان و امارات متحده عربی

احتمال استراتژیک: احتمال استراتژیک از یک سو به معنای احتمال تحقق تهدید است، پس در این جا تهدید از جمله عواملی است که هنوز واقع نشده، اما احتمال وقوع آن می رود و ماموریت اصلی، تعیین میزان این احتمال است. ماتریس ارزیابی احتمال خطر بر محاسبه خطر تهدیدات شناسایی شده استوار است و بر دو محور : احتمال رخداد تهدید و سطح شدت تهدید متمرکز شده است.
جدول شماره 2-5 احتمال استراتژیک تهدیدات را با ذکر مثال نشان می دهد:
ماخذ: عبدالهخانی، 1386:ص 248
بنابر آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفت به سهولت می توان دریافت که در زمان جنگ، بحران و صلح و با توجه به شدت، توان، زمان و نوع تهدید اثر گذاری شان متفاوت خواهد بود. اما دبه طور کلی تهدیدات سیاسی همواره در راس تهدیدات و تهدیدات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و نظامی در رتبه های بعدی قرار می گیرند اما تهدیدات زیست محیطی بسته به نوع و گستره جغرافیایی آن خواهد داشت.
فصل سوم
(بررسی جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا )
3-1 کلیاتی درباره ایران
ایرانکشوریقدیمیاستکهتاسال 1313 بهنامپارسشناختهمیشدوازسال 1357 وسرنگونینظامسلطنتیبهجمهوریاسلامیتبدیلشد. اینکشوربینسالهای 1359 تا 1367 درگیرجنگیخونینباعراقشد. جمهوریاسلامیایراندرمنطقهخاورمیانهقراردارد. وبادریایعمان،خلیجفارسودریایخزرمرزدارد.ﺳﺮزﻣﯿﻦاﯾﺮانﺑﻪﻋﻨﻮانﻋﺎﻣﻞﻫﻤﮕﺮاﯾﯽوﻓﺼﻞﻣﺸﺘﺮکاﯾﺮاﻧﯿﺎن،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎیﻓﺮاواﻧﯽدارد. درﺣﻘﯿﻘﺖﻣﻮﻗﻌﯿﺖوﺳﺎﺧﺘﺎرﻃﺒﯿﻌﯽﻓﻀﺎیاﯾﺮانﺑﺮﮐﻨﺶﻣﺘﻘﺎﺑﻞاﻓﺮادوﮔﺮوﻫﺎیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺎﺛﯿﺮاتﻣﺘﻔﺎوﺗﯽﺑﺮﺟﺎﮔﺬاﺷﺘﻪاﺳﺖ. ازﯾﮏﺳﻮﺑﺎﺑﺴﺘﺮﺳﺎزیارﺗﺒﺎطﻣﯿﺎناﻗﻮاموﮔﺮوهﻫﺎ،ﺗﻌﺎﻣﻞآﻧﻬﺎراﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮوﺑﺎﺳﮑﻨﻪﻓلاتاﯾﺮانآﺳﺎنﻧﻤﻮدهاﺳﺖوازﺳﻮیدﯾﮕﺮﺟﻨﺒﻪﻫﺎیوﺣﺪتﺑﺨﺶﮐلانﺳﺮزﻣﯿﻦﺑﺮﺷﮑﻞﮔﯿﺮیرواﺑﻂوﭘﯿﺪاﯾﺶﺧﺼﻠﺖﻫﺎیﮐلانﻣﻠﯽﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاﺷﺘﻪوﺟﻨﺒﻪﻫﺎیﺗﻔﮑﯿﮏﺳﺎزﻓﻀﺎ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮیﺗﻔﺎوتﻫﺎوﺧﺼﻠﺖﻫﺎیﻧﺎﺣﯿﻪایدرونآنراﻣﻮﺟﺐﺷﺪهاﺳﺖ. اﯾﺮانﺑﻪﻟﺤﺎظﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽدرﻣﺴﯿﺮارﺗﺒﺎطﺗﻤﺪنﻫﺎ،ﻣﻠﺖﻫﺎواﻗﻮامﻣﺨﺘﻠﻒودرﺣﺪﻓﺎﺻﻞﻣﻨﺎﻃﻖﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽواﻗﻊﺑﻮدهاﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦوﯾﮋﮔﯽﺑﺮﻗﺮاریارﺗﺒﺎطﺑﺎاﯾﺮانوﻋﺒﻮرازﻓﻀﺎیآنرااﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮﮐﺮدهاﺳﺖ(ﺣﺎﻓﻆﻧﯿﺎ،1380:ص 39).
کشور ایران بخشی از سرزمین کوهستانی و مرتفعی است که فلات ایران نام دارد. مرزهای فلات ایران در جنوب شامل: خلیج فارس و دریای عمان در غرب: جلگه بین النهرین و دامنه های غربی رشته کوههای زاگرس، در شمال: بخش علیای رود جیحون و دریای مازندران ، استپهای صحرای ترکمن و رود کورا (کوروش) و در شرق: جلگه رود سند و کوههای پامیر می باشد. این فلات کوهستانی در منطقه معتدل نیمکره شمالی و در جنوب غربی آسیا قرار دارد. ﺳﺮزﻣﯿﻦﮐﻨﻮﻧﯽاﯾﺮانﮐﻪﺑﺨﺶﻋﻤﺪهایازﻓلاتﮐﺒﯿﺮاﯾﺮانراﺗﺸﮑﯿﻞﻣﯽدﻫﺪ،ﺑﺎوﺳﻌﺘﯽﺣﺪود 63 درﺻﺪوﺳﻌﺖآندرﺑﺎﺧﺘﺮآﺳﯿﺎودرﻗﺴﻤﺖﻏﺮﺑﯽاﯾﻦﻓلاتواﻗﻊﺷﺪهوﺑﯿﺶازﻧﻮددرﺻﺪﻣﺴﺎﺣﺖآندراﯾﻦﻓلاتﻗﺮاردارد. مرزهای ایران امروز به خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، کشورهای عراق و ترکیه در غرب، دریای مازندران در شمال، جمهوریهای ارمنستان و آذربایجان در شمال غرب و جمهوری ترکمنستان در شمال شرق و کشورهای افغانستان و پاکستان در شرق محدود است.
اﯾﺮانازاﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎودرﯾﺎﻫﺎیﺑﺰرگﻓﺎﺻﻠﻪداردوﻟﯽدردوﺳﻮیﺷﻤﺎلوﺟﻨﻮبﺑﻪدرﯾﺎﻣﻨﺘﻬﯽﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﺠﻮاریاﯾﺮانﺑﺎدوﭘﻬﻨﻪآﺑﯽﺧﺰروﺧﻠﯿﺞﻓﺎرسﻋلاوهﺑﺮﺳﻬﻮﻟﺖارﺗﺒﺎطدرﯾﺎﯾﯽوﻣﺴﺌﻠﻪﺻﺎدراتووارداتﻣﻮﻗﻌﯿﺖژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽﺧﺎﺻﯽراﺑﻪاﯾﺮانﺑﺨﺸﯿﺪهاﺳﺖ؛ (روزﻧﺎﻣﻪرﺳﺎﻟﺖ،1389: ص 18)
اﯾﺮانﺑﻪﺳﺒﺐداراﺑﻮدنﺳﻮاﺣﻞﻃﻮلاﻧﯽدرﺧﻠﯿﺞﻓﺎرسودرﯾﺎﯾﯽﻋﻤﺎنوازﺳﻮیدﯾﮕﺮﺑﻪواﺳﻄﻪدراﺧﺘﯿﺎرداﺷﺘﻦﺗﻨﮕﻪاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﻫﺮﻣﺰﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐدارایﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺑﺤﺮیواﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪدﻟﯿﻞداﺷﺘﻦاﯾﻦﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻣﻨﺎﺳﺐاﺳﺖﮐﻪدرﻗﺮونﮔﺬﺷﺘﻪﮐﺸﻮرﻣﺎﻫﻤﻮارهﻣﻮردﺗﻌﺮضﻫﻤﺴﺎﯾﻪﺷﻤﺎﻟﯽﺧﻮدﺑﻮدهوﯾﺎاﻧﮕﻠﺴﺘﺎنﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﺧﻮدﻫﻨﺪوﺳﺘﺎنﺑﺨﺸﻬﺎیﺟﻨﻮﺑﯽﮐﺸﻮرراﻣﻮردﺗﻬﺎﺟﻢﻗﺮاردادهاست(ﻋﺴﮕﺮی، 1379: ص 91).
علاوه بر موارد ذکر شده، ایران نسبت به کشورهای مجاور خود دارای موقعیتی مرکزی است، به گونه ای که در پیدایش تشکل های منطقه ای و عملکرد ژئوپلیتیک و کارکرد آنها نقش موثری ایفا می نماید. حوزه های ژئوپلیتیک مرتبط با جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه عبارتند از:
حوزه قفقاز و آناتولی: (ایران، ارمنستان، گرجستان، روسیه)
حوزه دریای خزر: (ایران، قزاقزستان، روسیه، آذربایجان)
حوزه فلات ایران: (ایران، پاکستان، افغانستان)
حوزه آسیای مرکزی: ( همسایگی ایران با ترکمنستان، قزاقزستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان)
حوزه خلیج فارس: (ایران، عراق، عربستان، کویت، امارات، قطر، بحرین، و عمان)
حوزه دریای عمان: (ایران، پاکستان، هند، عمان، امارات متحده عربی) (طاهری، 1381).
جمهوری اسلامی ایران 31 استانداردکهبهترتیبحروفالفباعبارتنداز: آذربایجانشرقی،آذربایجانغربی،اردبیل،اصفهان،البرز،ایلام،بوشهر،تهران،چهارمحالوبختیاری،خراسانجنوبی،خراسانرضوی،خراسانشمالی،خوزستان،زنجان،سمنان،سیستانوبلوچستان،فارس،قزوین،قم،کردستان،کرمان،کرمانشاه،کهگیلویهوبویراحمد،گلستان،گیلان،لرستان،مازنداران،مرکزی،هرمزگان،همدانویزد.
شکل 3-1: نقشه ایران
http://www.stsi.ir/Images/ir2-new.gif
شکل 3-2: پرچم ایران
3-1-1 پرچم جمهوری اسلامی ایران
سهنوارافقیشاملسبز(بالا)،سفید(وسط)وقرمز(پایین)