خطای پیش بینی سود و بورس اوراق بهادار

بنابراین، دوره زمانی تحقیق شامل 6 سال متوالی از1386 تا 1391 است و روش نمونه گیری، حذفی سیستماتیک (غربالگری) است که متناسب با شرایط ذکر شده تعدادی از شرکتهای نمونه آماری انتخاب و داده های آنها در آزمون فرضیات بکار می رود.
تعداد شرکت های منتخب طی این روش 138 شرکت در قالب 828 سال – شرکت تعریف می گردد.
3-4-2- روش گردآوری داده ها
اطلاعات لازم جهت انجام تحقیقات کاربردی به روشهای متفاوتی انجام می گیرد. از انجا که داده های مورد نیاز به دو بخش تئوریک ( داده های لازم برای ادبیات و پیشینه تحقیق) و میدانی یا عملی (که داده های مربوط به متغییر ها هستند) تقسیم می شوند، از منابع متفاوتی برای گردآوری آنها استفاده می شود. در تحقیق حاضر جهت گردآوری داده های تئوریک از منابع کتابخانه ای شامل کتاب ها و مقالات معتبر علمی چاپ شده درمجلات داخل و خارج از کشور و نیز مقالات موجود در سایت های علمی معتبر و مختلف استفاده شده است.
اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق که شامل اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ها و نیز اطلاعات مبادلاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران و دیگر اطلاعات، از طریق نرم افزار های مختلف و سامانه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است و به این ترتیب که اطلاعات حاصل از صورت های مالی و از طریق نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین، سایت ridis و نیز اطلاعات مربوط به معاملات از طریق سایت irbourse.ir و tsetmc.com گردآوری شده است. ضمنا از نرم افزار اکسل جهت مرتبط سازی و محاسبه بعضی از فرمول ها و متغیرها و از نرم افزار Eviews جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است.

3-4-3- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها
برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های زیر استفاده می شود:
FEit = α0 + α1|DCAit| + it 1))
MCARit = β0 + β1DP1it + β2DP5it + β3FEit +β4 (FE×DP1)it + β5(FE×DP5)it + δit (2)
که در مدل های بالا داریم:
عبارتست از خطای پیش بینی سود شرکت ها
عبارتست از قدر مطلق اقلام تعهدی جاری اختیاری
عبارتست از مجموع میانگین بازده های غیرعادی ماهانه
عبارتست از متغیر مجازی و در صورتیکه شرکت مذکور در طبق شرکت های با اقلام تعهدی جاری اختیاری کم باشد برابر عدد یک و در غیر اینصورت برابر عدد صفر می باشد.
عبارتست از متغیر مجازی و در صورتیکه شرکت مذکور در طبق شرکت های با اقلام تعهدی جاری اختیاری زیاد باشد برابر عدد یک و در غیر اینصورت برابر عدد صفر می باشد.
نحوه محاسبه کلیه متغیرها در ادامه به تفصیل ارائه شده است.
لازم به توضیح است که از مدل (الف) برای آزمون فرضیه شماره یک و از مدل (ب) برای آزمون فرضیه شماره دو استفاده می شود.
نحوه اندازه گیری معیار مدیریت سود
برای اندازه گیری معیار مدیریت سود از مدل مقطعی ارائه شده توسط تئو و همکاران (1998) استفاده می شود. مطابق با مدل مذکور از اقلام تعهدی جاری اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود استفاده می شود. مدل مذکور به شرح زیر می باشد:
(1)
(2)
(3)
(4)
متغیرهای مورد استفاده به شرح زیر می باشند: