خرید مصرف کنندگان و ویژگی های شخصیتی

محصولات با میزان درگیری بالاتر با محصولات با میزان درگیری پائین تر، صرفنظر از نوع آگهی تبلیغاتی، جذاب تر می باشند. محصولات با درگیری بالاتر چنانچه با آگهی بازرگانی نمایشی تبلیغ شوند جذاب تر خواهند بودو همچنین محصولات با درگیری پائین تر چنانچه با آگهی تبلیغاتی متنی تبلیغ شوند جذابیت بیشتری خواهند داشت و چنانچه هر دو محصول خصوصاً محصولات با درگیری بالا به زبان انگلیسی تبلیغ شوند نیز تاثیر بیشتری خواهد داشت و درنهایت اینکه چنانچه محصولات در وب سایتی که موضوع آن با محصول تبلیغاتی همخوانی داشته باشد تبلیغ شوند تاثیر بیشتری خواهد داشت.
Does telic/paratelic user mode matter on the effectiveness of interactive internet advertising? A reversal theory perspective
Jung,2014
یافته های پژوهش حمایت از مصرف کنندگان دولت نهایی را تشکیل می دهند که نگرش مثبت نسبت به آگهی های تعاملی سطح پایین دارند، در حالی که مصرف کنندگان دولت نگرش مثبت نسبت به آگهی های تعاملی در سطح بالا دارند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که تحریک به دنبال گرایش واسطه تاثیر دولت فراانگیزشی در نگرش آگهی میباشد.
Can avatar and self-referencing really increase the effects of online 2-D and 3-D advertising?
Keng,2014
بررسی تعداد بیشتری از عناصر تبلیغات در وب سایت های شخصی که نیات خرید مصرف کنندگان را افزایش میدهد پرداخت و هدف از این تحقیق بررسی تغییرات در تحریک کلامی و بصری تبلیغات وب از فرایند شناختی خوانندگان، و ارائه اطلاعات با ارزش برای تطبیق موفق از عناصر تبلیغات به یک دیگر میباشد. در مطالعه اول تاثیراتی که ترکیبات انواع مختلف تبلیغات آنلاین می تواند به فاکتور طراحی وب داشته باشد پرداخت و در مطالعه دوم ویژگی های شخصیتی را به عنوان یک متغیردرنظر می گیرد تا بتواند یک طرحی را باتوجه به فرضیه تاثیرات تبلیغات آنلاین بسازد.
Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation
Buil,2013
نتایج این تحقیق نشان می دهد نگرش فرد درمقابل تبلیغات نقش مهمی در تاثیرگذاری بر ابعاد مختلف حقوق صاحبان سهام با نام تجاری ایفا می کند اما نکته مهم اینست که تبلیغات میزان آگاهی فرد درمورد برند را افزایش می دهند ولی بر نگرش فرد درمورد کیفیت برند و میزان وابستگی به برند تاثیر آنچنانی ندارد همچنین تاثیر تبلیغات پیشبرد فروش نقدی و غیرنقدی بر ارزش برند را نشان می دهد
Direct-to-consumer advertising and consumer welfare
Jayawardhana,2013
نتیجه حاصل شد که کاربرد مسائل رفاه اجتماعی در تبلیغات مستقیم برای مشتری توجه زیادی به خودجلب می کند و بسیار پیچیده می باشند چراکه افراد انتخاب تصمیم گیری را به پزشکان محول می کنند که دائم درمعرض این تبلیغات هستند. دراین تحقیق مدلی برای بررسی رفتار درکنار تقاضا ارائه شده است و نشان می دهد که سطح انتظار رفاه اجتماعی مشتریان افزایش پیدا کرده که این خود ناشی از وجود تبلیغات مستقیم برای مشتری می باشد.
Purchase intention of environment-friendly automobile
Yusof,2013
نتایج نشان میدهد دانش محیطی تاثیر چندانی بر دریافت و درک مشتری از تبلیغات زیست محیطی ندارد اما تاثیر زیادی بر درک تبلیغات خودروهای محیط زیستی ، محیط آشنا خواهد داشت. حس مسئولیت محیطی مشتریان و ارزش های آنان تاثیر زیادی بر درک تبلیغات و محصولات زیست محیطی دارد و درنهایت اینکه درک تبلیغات زیست محیطی تاثیر چندانی بر قصد خرید اتومبیل های محیط زیستی ندارد اما تبلیغاتی با این مضمون ( اتومبیل های محیط زیستی ) بر قصد خریدآنان تاثیرگذار است.
Functional and experiential routes persuasion: An analysis of advertising in emerging versus developed markets
Zarantonello,2013
نتایج این تحقیق از دو بعد مورد بررسی قرار می گیرد ، بعد وظیفه ای که بر ویژگی ها و فواید محصول تاکید دارد و بعد تجربی که بر تاثیرات ، احساسات و تصورات تاکید دارد. در بازارهای توسعه یافته ابعاد تجربی باعث تحریک و تشویق مشتری می شود و ابعاد وظیفه ای در بازارهای درحال ظهور تاثیرگذارترند. همچنین تاثیرات مدرن و سنتی و جهانی و محلی نیز از مواردی بوده که در نتایج این تحقیق به آن اشاره شده است.
Short–and Long–term Effects of Online Advertising: Differences between New and Existing Customers
Breuer,2012
مطرح گردید که SEM و بازاریابی ازطریق موتورهای جستجوی Search engine تاثیری طولانی مدت تر خواهد داشت و بعداز آن بنرها ، تبلیغات وفاداری کوپن ( CLA ) ، تبلیغات مقایسه ای قیمت ( PCA ) قرار می گیرند. همچنین نتایج نشان داد CLA برای مشتریان موجود نسبت به مشتریان جدید تاثیرگذارتر است و PCA برای جذب کردن مشتریان جدید تاثیرش بیشتر است.
Consumer attitude and purchase intention toward green energy brands: The roles of psychological benefits and environmental concern
Hartmann,2012
این تحقیق بیان می کند شرکت های تبلیغاتی که هدف آنان افزایش تقاضای مشتری برای انرژی سبز است نه تنها باید بر مسائل زیست محیطی و فواید و مطلوبیت آنان تاکید داشته باشد بلکه باید بر فواید برند فیزیولوژیکی نیز تاکید نماید. سه گروه از فواید فیزیولوژیکی که قصد خرید مشتری و تمایل او برای محصولات سبز را افزایش می دهد عبارتنداز : میزان گرما ، فواید خودبیانگر و تجارب طبیعی می باشند. نتایج نشان میدهد تنها محصولات خودبیانگر تاثیر چندانی بر گرایش مشتری و قصد خرید آنان ندارد. تجربیات طبیعی تاثیر دوچندانی بر گرایش به برندهای زیست محیطی دارد.
Assessing the impact of recommender agents on on-line consumer unplanned purchase behavior