خانواده و موقعیت

دو تصمیم خوب:
1…………………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………………….
دو تصمیم بد:
1…………………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………………….
فعالیت سه
1- به موقعیت های که در زیر آمده خوب فکر کنید و برای هر کدام یک مثال بیاورید.
خاطره ای را بنویسید که با تصمیم خود کسی را خوشحال کرده اید.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-خاطره ای را بنویسید که با تصمیم خود به کسی کمک کرده اید.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-تصمیمی را بنویسید که شما را به درد سر انداخته.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4- تصمیمی را بنویسید که والدینتان دوست دارند که شما بگیرید.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5-تصمیمی را بنویسید که باعث شده به خود افتخار کنید.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6-تصمیمی را بنویسید که آرزو می کنید کاش آن تصمیم را نگرفته بودید.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
تکلیف هفته:
با یکی از اعضای خانواده خود مصاحبه کنید و از او بخواهید یکی از مهم ترین تصمیم های زندگی اش را برای شما تعریف کند و توضیح دهد که این تصمیم چه تاثیری روی زندگی اش گذاشته است.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
من از این درس یاد گرفتم که: