حقوق طلبکاران و قانون تجارت

اعلام از نظر ادبیات حقوقی کاملاً جنبه ی شخصی و حقوقی دارد که فقط در ارتباط با اصحاب دعوا به صورت شخصی مورد توجه میباشد و لا غیر .
اعلان: اعلان از نظر ادبیات حقوقی جنبه ی عمومی و همگانی دارد پس در مبحث ورشکستگی باید عنوان کنیم همه کسانی که از تاجر طلب کارند یا به وی بده کارند ، همه کسانی که مالی از اموال تاجر در نزدشان باشد میباشد؛ کسانی که مالی از اموالشان نزد تاجر می باشد و همه کسانی که با تاجر ارتباط مالی دارند باید از مفاد پروسه ورشکستگی آگاهی پیدا کنند و مورد اعلان واقع گردند و به این دلیل است که قانون گذار اشعار میدارد که حکم ورشکستگی باید اعلان شود.(مهمان نوازان ، 1390،41)
اعلان در حقوق به نسبت اشخاص آن است که مقامات صلاحیت دار موضوعی قانونی و یا قرار و رای صادر شده از سوی قاضی را به اطلاع عموم ویا کسی که موضوع آن به او مربوط میشود ، برسانند که معمولاً چنین اعلاناتی مهلت دار خواهند بود (انصاری و طاهری ،1388،366)
از مطالب مذکور پیداست که تغییر صورت گرفته در واژه (اعلان) ضرورتی نداشته و حتی باید گفت که این تغییر، نابجا صورت گرفته است .
بند دوم : نشر آگهی
در قانون تجارت نحوه آگهی کردن، اینکه آگهی باید از طریق کدام روزنامه منتشر شود و اینکه چه مکانی باید این امر را برعهده گیرد پیش بینی نشده است. در عمل دادگاهها از ماده 25 قانون اداره تصفیهاستفاده می کنند. آگهی حکم از طریق مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مقر دادگاه منتشر می شود ( اسکینی،1388،59)
لایحه جدید قانون تجارت برخلاف قانون فعلی تجارت، توجه ویژه ای به نشر آگهی رأی اعلام توقف نموده است و ابهامات قانون فعلی تجارت را کاملاً رفع نموده است.
نشر اگهی توسط امین به دستور قاضی ناظر صورت می گیرد و به این صورت که قاضی ناظر خلاصه ای از رأی صادر شده را به امین می دهد و امین باید این رأی را در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار سراسری که توسط قاضی ناظر تعیین می شود منتشر کند. این امر باید حداکثرتا ده روز پس از دریافت اخطاریه از سوی امین انجام شود.(ماده 909ل.ج.ق.ت)
قانونگذار در ماده 910 ل.ج.ق.ت موارد لازم جهت چاپ در آگهی را به قرار زیر مشخص نموده است:
ماده 910: « آگهی مذکور در ماده (909) این قانون باید شامل موارد زیر باشد:
هویت تاجر متوقف و نشانی کامل وی
مشخصات دادگاه صادر کننده رأی، تاریخ صدور رأی و تاریخ توقف
دعوت از بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعایی نسبت به او دارند به منظور تقدیم اسناد سلب یا ادعای خود به همراه تصویر یا رونوشت مصدق آنها ظرف مهلت مقرر در این باب به امین در قبال دریافت رسید.
دعوت از بدهکاران تاجر متوقف برای معرفی خود ظرف مدت مذکور و بیان ضمانت اجرای آن
دعوت از اشخاصی که به هر عنوان اموال تاجر متوقف را در تصرف دارند برای دراختیار گذاشتن آن اموال با رعایت مواد این باب ظرف مهلت مذکور و بیان ضمانت اجرای آن»
اگر تاریخ توقف به هردلیل تغییر کند امین باید حداکثر تا ده روز پس از صدور مراتب را طبق مفاد ماده (910) آگهی کند.(911 ل.ج.ق.ت)
بند سوم : مهر وموم اموال
برابر ماده 433 ق. ت، امر به مهر و موم اموال از نکاتی است که ضمن حکم ورشکستگی نسبت به آن تعیین تکلیف خواهد شد. مقصود از مهر و موم توقیف و حفظ و مراقبت از اموال موجود تاجر ورشکسته و جلوگیری از حیف و میل، تصرف مادی ومعنوی معارض با حقوق طلبکاران و یا نقل و انتقال آن توسط شخص تاجر یا اشخاص دیگر است. بدین منظور انبارها، حجره ها، صندوق، اسناد، دفاتر و غیره تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شوند. عملیات مهر و موم اموال توسط عضو ناظر یا لدی الاقتضا توسط مدیر تصویه انجام خواهد پدیرفت.(ماده434ق.ت)
در لایحه جدید تغییر قابل توجهی در امر مهر و موم اموال مشاهده نمی شود و قانونگذار در مواد 912 و 913 لایحه تقریباً مواد 433 و 434 را تکرار نموده است.
جزئیات مهر و موم اموال را در فصول بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل دوم
آثار اعلام توقف وحکم ورشکستگی نسبت به اشخاص