دانلود پایان نامه

باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان گفت که جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.
فرضیه 4- جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان گفت که جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.
فرضیه 5- جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان گفت که جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم ندارد.
فرضیه 6- جنبه های تجربی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود جنبه های تجربی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.
فرضیه 7- جنبه های تجربی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود جنبه های تجربی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.
فرضیه 8- جنبه های تجربی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان گفت که جنبه های تجربی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.
فرضیه 9- جنبه های تجربی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان گفت که جنبه های تجربی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.
فرضیه 10- جنبه های تجربی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود جنبه های تجربی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.
فرضیه 11- شناخت بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته نمیشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود که شناخت بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه 12- درگیری بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان گفت که درگیری بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه 13- اعتماد بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان گفت که اعتماد بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه 14- نگرش بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود نگرش بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه 15- احساسات بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود احساسات بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
در مجموع از 15 فرضیه مطرح شده در این پژوهش 13 فرضیه مورد تائید و 2 فرضیه رد گردید.