دانلود پایان نامه

ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 39 درصد میباشد. که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین مقدار T مربوط به این فرضیه بزرگ تر از 96/1 است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد. بنابراین میتوان گفت که جنبه های تجربی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.
فرضیه 10- جنبه های تجربی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی برای این فرضیه 42/0 است که با مقدار T مربوط به این ضریب رگرسیونی که بیشتر از 96/1 میباشد، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود جنبه های تجربی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.
فرضیه 11- شناخت بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی برای این فرضیه 03/0 – است که با مقدار T مربوط به این ضریب رگرسیونی که کمتر از 96/1 میباشد، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته نمیشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود که شناخت بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه 12- درگیری بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 28 درصد میباشد. که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین مقدار T مربوط به این فرضیه بزرگ تر از 96/1 است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد. بنابراین میتوان گفت که درگیری بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه 13- اعتماد بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 37 درصد میباشد. که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین مقدار T مربوط به این فرضیه بزرگ تر از 96/1 است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد. بنابراین میتوان گفت که اعتماد بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه 14- نگرش بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی برای این فرضیه 11/0 است که با مقدار T مربوط به این ضریب رگرسیونی که بیشتر از 96/1 میباشد، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود نگرش بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
فرضیه 15- احساسات بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی برای این فرضیه 16/0 است که با مقدار T مربوط به این ضریب رگرسیونی که بیشتر از 96/1 میباشد، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود احساسات بر روی قصد خرید اثر مستقیم دارد.
خلاصه فصل :
به طور کلی روند مباحث مطرح شده در این فصل از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول به تحلیل کلی دادههای پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی پرداخته است. در بخش دوم، مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفته و برای جامعه آماری پژوهش، مدل قابل قبولی برای عوامل ارائه شده است. در بخش سوم فرضیههای پژوهش بر اساس مدل نهایی مورد بررسی قرار گرفته است.
مقدمه :
هدف از این فصل بیان خلاصه ای از نتایج به دست آمده از فصل چهارم پژوهش و داده های حاصل از الگوی پیشنهادی است. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده و تحلیل های صورت گرفته بر روی آنها، پیشنهادهای کاربردی پژوهش ارائه می گردد. در پایان نیز ضمن بیان محدودیت های پژوهش، با توجه به تجربیات حاصل از انجام پژوهش، به منظور انجام پژوهش های بعدی در این زمینه، موضوع هایی پیشنهاد می شود و راهکارهایی مناسب در جهت انجام اینگونه پژوهش ها ارائه می گردد.
خلاصه پژوهش :
هدف اصلی این پژوهش ترکیب سه مدل از سه مقاله به روز لاتین مربوط به سالهای 2010 و 2012 و 2013 و ساخت مدل ترکیبی جهت بررسی تاثیر تبلیغات بر قصد خرید مشتریان بوده است. در راستای تحقق این هدف از گوشی های برند سامسونگ استفاده شد، به گونه ای که تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ برقصد خرید مشتریان آن بررسی گردید. در ابتدا مفاهیم و تعاریف تبلیغات، جنبه های کاربردی تبلیغات، جنبه های تجربی تبلیغات، شناخت، درگیری، اعتماد، نگرش، احساسات و قصد خرید تشریح شد، بعد از آن رابطه بین اثربخشی تبلیغات و قصد خرید ذکر گردید. پرسشنامه طراحی شد، تا اولویت های قصد خرید در مسیر اثربخشی تبلیغات مشخص گردد و برند گوشی سامسونگ بتواند بر روی تبلیغات به گونه ای تمرکز کند که قصد خرید مشتریان را افزایش دهد. پرسشنامه طراحی شده (نمونه پرسشنامه در پیوست 5 موجود می باشد) در بین دانشجویان دانشگاه آزاد یزد، قرار گرفت و نظرسنجی از آنان صورت گرفت. از بین 400 پرسشنامه توزیع شده، 382 پرسشنامه برگشت داده شد، که 20 پرسشنامه مخدوش و براساس اطلاعات مربوط به 362 پرسشنامه باقی مانده، فراوانی متغیر ها، نوع ویژگی ها و ضرایب مسیر مربوط به هر متغیر با استفاده از مدل پیشنهادی محاسبه و در جداول فصل 4 آورده شده است. جداول و شکل های موجود در فصل4 توزیع فراوانی متغیرها در نمونه، تحلیل عاملی تاییدی، بررسی مقادیر AVE و پایایی مرکب، نتایج بار مقطعی گویه ها، مقادیر ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده با همبستگی، ضرایب مسیر، مقادیر T و نتایج آزمون فرضیه ها را نشان میدهد و در نهایت بیان گردید برای جامعه آماری پژوهش، مدل قابل قبولی برای عوامل ارائه شده است.
نتایج پژوهش :
به طور کلی باتوجه به یافته های پژوهش و تحلیل آن که درمیان 362 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد انجام پذیرفت، نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه های پژوهش، به شرح زیر میباشد:
فرضیه 1- جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود که جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.
فرضیه 2- جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.
باتوجه به یافته های پژوهش که درفصل 4 موجود میباشد میتوان گفت که جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.
فرضیه 3- جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.