جنبه های کاربردی تبلیغات و جنبه های تجربی تبلیغات

0.118143
2.100588
تایید
احساسات
قصد خرید
0.164620
3.238199
تایید
4-3-6- تجزیه و تحلیل فرضیه ها :
فرضیه 1- جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی برای این فرضیه 27/0 است که با مقدار T مربوط به این ضریب رگرسیونی که بیشتر از 96/1 میباشد، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود که جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.
فرضیه 2- جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 16 درصد میباشد. که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین مقدار T مربوط به این فرضیه بزرگ تر از 96/1 است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد. بنابراین میتوان گفت که جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.
فرضیه 3- جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 22 درصد میباشد. که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین مقدار T مربوط به این فرضیه بزرگ تر از 96/1 است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد. بنابراین میتوان گفت که جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.
فرضیه 4- جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 21 درصد میباشد. که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین مقدار T مربوط به این فرضیه بزرگ تر از 96/1 است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد. بنابراین میتوان گفت که جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.
فرضیه 5- جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 9 درصد میباشد. با توجه به مقدار T مربوط به این فرضیه که کوچکتر بزرگ تر از 96/1 است، این فرضیه رد می شود. بنابراین میتوان گفت که جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم ندارد.
فرضیه 6- جنبه های تجربی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی برای این فرضیه 52/0 است که با مقدار T مربوط به این ضریب رگرسیونی که بیشتر از 96/1 میباشد، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود جنبه های تجربی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.
فرضیه 7- جنبه های تجربی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی برای این فرضیه 50/0 است که با مقدار T مربوط به این ضریب رگرسیونی که بیشتر از 96/1 میباشد، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود جنبه های تجربی تبلیغات بر روی درگیری اثر مستقیم دارد.
فرضیه 8- جنبه های تجربی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.
ضریب رگرسیونی مربوط به این فرضیه 44 درصد میباشد. که نشان از تایید این فرضیه دارد و همچنین مقدار T مربوط به این فرضیه بزرگ تر از 96/1 است که این گواه دیگری بر تایید این فرضیه میباشد. بنابراین میتوان گفت که جنبه های تجربی تبلیغات بر روی اعتماد اثر مستقیم دارد.
فرضیه 9- جنبه های تجربی تبلیغات بر روی نگرش اثر مستقیم دارد.