جنبه های کاربردی تبلیغات و جنبه های تجربی تبلیغات

(شکل 1-1) ترکیبی از مدلهای ( Zarantonello et al ., 2013 ) و ( Hartmann & Apaolaza-Ibanez , 2012 ) و ( Kim et al ., 2010 )
روش تحقیق :
این تحقیق براساس پارامتر هدف، روش تحقیق کاربردی و ازنظر شیوه اجرا روش تحقیق غیرآزمایشی و همبستگی میباشد.
قلمرو پژوهش :
1-8-1- قلمرو مکانی :
در این تحقیق قلمرو مکانی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد اصفهان انتخاب گردیده است و جامعه آماری دانشجویان درحال تحصیل در این دانشگاه میباشند.
1-8-2- قلمرو زمانی :
قلمرو زمانی شامل طراحی، توزیع، جمع آوری، تجزیه و تحلیل پرسشنامه تحقیق شامل یک دوره حدوداً 6 ماهه میباشد که از نقطه نظر زمانی تا پایان بهمن ماه 1393 درنظر گرفته شده است.
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه :
در این تحقیق نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده می باشد. همچنین حجم نمونه که ازطریق جدول مورگان بدست آمده است 379 نمونه میباشد.
ابزار و شیوه گردآوری داده ها :
به دلیل اینکه در این تحقیق نیاز به اطلاعات جدید میباشد پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها انتخاب شده است. در این تحقیق ابتدا از مطالعات کتابخانه ای (فیش برداری) جهت تعریف مفاهیم، شاخص ها و متغیرها و تدوین ادبیات نظری تحقیق استفاده گردیده است و سپس با ارائه پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری آنها، فرضیات مورد آزمون قرار گرفته اند.
روش تجزیه و تحلیل داده ها :
دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.
 در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
در آمار استنباطی به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، تی- دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرد.
در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. در این تحقیق از نرم افزار PLS استفاده می گردد.
واژه های پژوهش :
تبلیغات :
کاتلر ( 2002 ) تبلیغات را هرگونه ارائه و عرضه ایده ها، کالاها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی، فرد یا مؤسسه که مستلزم پرداخت هزینه باشد، تعریف می کند. ( صمصام شریعت و دیگران ، 1386، 92 )
جون رایت و دانیل وارنر در کتاب تبلیغات ( Advertising ) مینویسد: تبلیغ پیامی است که برای ترویج عقیده و یا کالایی از طرف یک منبع که بوسیله همان آگهی به جامعه معرفی میشود بوسیله وسایل تبلیغاتی به گروههای خاصی یا جامعه انتقال داده شود. ( محمدی ، 1390 ، 84 )
جنبه های کاربردی تبلیغات :
جنبه های کاربردی یک آگهی شامل ارزش کاربردی، مزایای کاربردی، عملکرد محصول، کاربرد محصول و ویژگی های محصول و در نتیجه پاسخ به مصرف کننده می باشد. ( Zarantonello et al ., 2013, PP47 )
جنبه های تجربی تبلیغات :
جنبه های تجربی از یک آگهی بیرون کشیدن احساس، احساسات، تصورات و تخیلات، رفتار و شیوه زندگی است که در نتیجه یک پاسخ عاطفی به تبلیغ و قصد خرید می باشد. ( Zarantonello et al ., 2013, PP47 )
قصد خرید :