جریان های نقدی عملیاتی و ارزش دفتری حقوق صاحبان

فلاح شمس و عزیزی (1384)، تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تمامی یافته های این تحقیق، گویای اهمیت بسیار بالای انتشار اطلاعات (اطلاعات عمومی بازار و اقتصاد و اطلاعات مالی و حسابداری شرکتها) بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.البته تحقیقات در زمینه مالی رفتاری با وجود نو پا بودن در کشور ما، دارای منابع متعددی است، لذا در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
مهرآرا و عبدلی (1385)، طی تحقیقی تحت عنوان «نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران» به بررسی نوع خبر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار در ایران پرداختند. در این تحقیق رابطه میان تکه های بازدهی با قیمت سهام و نوسانات شرطی و فرضیه عدم تقارن نوسانات مورد آزمون قرار گرفته شد که شواهدتجربی حاصل از بکارگیری مدلهای نوسان برای اوراق بهادار تهران نشان داد که تأثیر تکه های قیمتی منفی و مثبت بر نوسانات آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. مهمترین دلایل احتمالی نتیجه مذکور را می توان به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران، کند بودن جریان اطلاعات و محدودیت های نهادی و سازمانی تفسیر نمود.
خوش طینت و فلاح (1385)، به بررسی میزان تأثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر نرمال با تأثیرپذیری از اهرم مالی به عنوان شاخصی از ساختار سرمایه و حضور متغیر های ریسک سیستماتیک و نرخ فرصتهای رشد که مؤثر بر ضریب واکنش سود شناخته شده اند به عنوان متغیر های توضیحی و کنترلی استفاده کردند.آنها در تحقیق خود دو تعریف از اهرم مالی ارائه کردند:
1) نسبت ارزش دفتری کل بدهی ها به ارزش دفتری کل داراییها و
2) ارزش دفتری کل بدهی ها به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.
نتایج تحقیق نشان داد که در تعریف نخست اهرم مالی و در سطح پایین اهرم هیچگونه رابطه ای بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود وجود ندارد. در سطح کل نمونه و در سطح بالای اهرم، مشاهده شد که اهرم مالی به شکل منفی بر ضریب واکنش سود موثر است. در تعریف دوم اهرم و در سطح کل نمونه و سطح پایین اهرم هیچگونه رابطه ای بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود وجود ندارد ولی در سطح بالای اهرم ارتباط ضعیفی بین اهرم و ضریب واکنش سود وجود دارد.
پور حیدری و افلاطونی(1385)، بررسی انگیزه های مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری هدف اصلی تحقیق ایشان بوده است. اندازه شرکت، مالیات بر درآمد، نسبت بدهی به کل دارایی ها (قرار دادهای بدهی)، انحراف در فعالیت های عملیاتی، و نوسان پذیری سود، انگیزه های مورد بررسی می باشد. برای آزمون مدل ارتباط بین رفتار هموارسازی سود و پنج عامل که فرض می شود روی رفتار هموارسازی سود تاثیر می گذارند، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. برای دوره تحقیق داده های جمع آوری شده به دو صورت مقطعی برای هر یک از سال های 1380 تا 1383 و تجمعی چهار ساله برای سال های 1380 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که هموارسازی سود با استفاده از اقلام اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموار نمودن سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می باشند. بر خلاف یافته های محققین غربی اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل دارایی ها (قرار دادهای بدهی) و نوسان پذیری سود به عنوان محرک های هموارسازی سود از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشند.
بهارمقدم (1385)، رابطه ساختار مالی (اهرم مالی)، ساختار مالکیت، عرضه عمده سهام، میزان پاداش مدیران، کیفیت کار موسسات حسابرسی، میزان رشد و اندازه بنگاه اقتصادی با مدیریت سود را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش در مورد جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران در یک قلمرو زمانی یازده ساله صورت پذیرفته و یک نمونه آماری تصادفی شامل چهل شرکت انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ساختار مالی (اهرم مالی) و کیفیت کار موسسات حسابرسی با مدیریت سود رابطه معنادار و مثبت و بین ساختار مالکیت، میزان پاداش مدیران و اندازه بنگاه اقتصادی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین بین عرضه عمده سهام و میزان رشد بنگاه اقتصادی با مدیریت سود، رابطه معنادار و مثبتی وجود ندارد.
محمدزادگان (1385)، به تعیین چگونگی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی با پایداری سود و قیمت سهام پرداخت و به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران در مورد اقلام تعهدی با قابلیت اتکای پایین، برآورد دقیقی از پایداری این اقلام ندارند و در نتیجه خطای ارزشیابی در مورد این اقلام بیشتر از سایر اقلام است.
عرب مازیار یزدی و همکاران (1385)، محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرار داده و دریافتند سود نسبت به جریان های نقدی عملیاتی محتوای اطلاعاتی افزاینده دارد.
کردستان و رودنشین (1385)، به بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری نسبت به ارزش بازار شرکت پرداختند. یافته های تحقیق آنها حاکی از این بود که جزء نقدی سود حسابداری توان پیش بینی ارزش بازار شرکت را دارند، اما اجزای تعهدی سود فاقد توان پیش بینی و قدرت توضیح ارزش بازار شرکت هستند.
ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی (1385)، این تحقیق در زمینه مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در ایران است. در این تحقیق مدل تعدیل شده جونز در مورد 30 شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم در طی سال های 1378 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مدیران، سود شرکت ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند. هم چنین تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.
ابزری و همکاران ( 1387)، دریافتند، اهمیت سرمایهگذاری در رشد و توسعهی اقتصادی و اجتماعی به اندازهای است که آن را یکی از اهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه کرده است: اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن میتواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید: بنابراین باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلند مدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موثر بر آن ممکن نیست. مطالعهی دقیق تجزیه وتحلیل سرمایهگذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایهگذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگیهای سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایهگذاران افزون گردد.
ولی زاده لاریجانی(1387)، جامعه آماری این تحقیق شرکت ها ی تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1385 است. هدف، بررسی تاثیر مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی بر عملکرد عملیاتی آتی است. مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی با استفاده از معیارهای کاهش هزینه های اداری، عمومی و فروش، افزایش سود غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی های بلندمدت و تولید بیش از حد شناسایی گردید. عملکرد عملیاتی با استفاده از بازده دارایی ها و جریان های نقدی عملیاتی سنجیده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد عملیاتی آتی و مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی رابطه معناداری وجود ندارد.
قالیباف اصل و صادقی باطانی(1388)، نیز به بررسی نقاط حداکثر و حداقل قیمت گذشته قیمت سهام به عنوان نقطه مرجع طی سالهای 1380 تا 1386 پرداختند. بر اساس نتایج این تحقیق حجم معاملات با عبور قیمت هفته مورد مشاهده از حداکثر قیمت گذشته به طور معنی داری افزایش پیدا می کند و این در حالی است که حجم معاملات با عبور قیمت از حداقل قیمت گذشته تغییر معنی داری پیدا نمی کند.
کردستانی و آشتاب (1389)، در این پژوهش رابطه ی بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های 104 شرکت طی دوره 1378 تا 1384 بررسی شده است. اهمیت انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن سال ها و نیز تعداد زیاد شرکت هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده اند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد، بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
محمدی و همکاران (1389)، دریافتند، رفتارجمعی سرمایهگذاران در بازار سرمایه نوعی تورش رفتاری است که می تواند تأثیرات مخربی بر عملکرد بازار سرمایه داشته باشد. روشها و مدلهای مختلفی توسط پژوهشگران و صاحبنظران جهت سنجش و اندازه گیری رفتارجمعی سرمایهگذاران در بورسهای مختلف جهان ارائه گردیده است که هریک از این روشها برای شرایط خاصی مناسب هستند.
محمودی و همکاران (1390)، دریافتند، که سرمایهگذاران نسبت به اطلاعات دریافتی ، واکنش منطقی بروز میدهند، اما مشاهدات بسیاری نشان میدهد واکنش سرمایهگذاران نسبت به اطلاعات دریافتی عقلایی نیست. در بسیاری از مشاهدات ، واکنش سهامداران بیش از حد مورد انتظار و در بسیاری دیگر،واکنش سهامداران کمتر از حد مورد انتظار گزارش شده است. تحقیق به بررسی واکنش سهامداران نسبت به دریافت اطلاعات و اخبار مثبت و منفی پیرامون سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

فصل سوم
مواد و روش ها
3-1- مقدمه
روش تحقیق به عنوان قانونی برای درک رابطه علت معلولی است. اگرچه مشاهدات تجربی مبنای نظریه علمی هستند، لکن باید به طور منطقی، منظم و مرتبط باشند. روش تحقیق، مبنای علمی دانش را به طور منطقی توضیح میدهد و در تجزیه وتحلیل و کشف رابطه علت و معلولی، منطق را رعایت میکند. قواعد مربوط به به تعاریف، طبقهبندی و استنباط، تئوریهای احتمالات، روشهای نمونهگیری، نحوه محاسبه، نحوه اندازهگیری و سنجش، از جمله وسایل و ابزار منطقی محققین و دانشمندان علوم اجتماعی است (ایران نژاد، 1378).
روشهای پژوهشی مورد استفاده پژوهشگران و طبقهبندیهای صورت گرفته در این زمینه مبتنی بر
مباحث نظری روششناسی میباشد. آشنایی با مباحث روششناسی در پژوهشهای علمی از آن جهت مهم است که مبانی نظری و فلسفه روشهای پژوهشی مورد استفاده، نقاط قوت و ضعف آنها و….در این قلمرو علمی مورد نقد و بررسی قرار میگیرند. روش شناسی تعیین حدود و معیارهای است که میبایست در فرایند پژوهش علمی مورد توجه قرار گیرد (ازکیا و دربان آستانه،1382).