جریان نقدی عملیاتی و دارایی‌های مشهود

با ورود سرمایه گذاران شرکتی، تفکر غالب بر عملکرد شرکت،کسب سود و عملکرد بهتر می باشد.
در این تحقیق حقوق مالکانه شرکتی، برابردرصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سهام سرمایه می باشد و شامل تمام انواع شرکت های سهامی است.
3-9-1-1-3. حقوق مالکانه مدیریتی
حقوق مالکانه مدیریتی انگیزه های مدیریت را در مورد تصاحب ثروت سهامداران کاهش می دهد و باعث هم سو شدن منافع مدیران و سهامداران می شود. حقوق مالکانه مدیریتی ممکن است اثرات جانبی بر مشکلات نمایندگی داشته باشد و با احتمال تثبیت تصدی مدیران فعلی باعث تشدید رفتارهای فرصت طلبانه مدیران شود.
دراین تحقیق حقوق مالکانه مدیریتی، برابر آن میزان از حقوق مالکانه که در اختیار افراد هئیت مدیره و مدیران است.
3-9-1-2. تمرکز حقوق مالکانه
دراین تحقیق به منظور محاسبه نسبت تمرکز مالکیت ازشاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده خواهد شد.
شاخص مزبوراز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شرکت ها به دست می آید. این شاخص به موازات افزایش میزان تمرکز مالکیت افزایش پیدا کرده و در شرایطی که کل سهام متعلق به یک نفر باشد، بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده و معادل 10000واحد محاسبه می شود. درصورتی که ساختار مالکیت پراکنده بوده وکلیه سهامداران دارای نسبت های مساوی باشند، هرفیندال- هیرشمن کمترین ارزش را پیدا کرده و معادلN/10000 محاسبه می شود. شاخص هرفیندال- هیرشمن بشرح زیر قابل محاسبه است:
که در آن:
DCI: شاخص درجه تمرکز حقوق مالکانه بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن؛
mj: درصد سهام متعلق به سهامداران شرکت های نمونه آماری یا آزمودنی ها (نهادی، شرکتی و مدیریتی)؛
M: مجموع سهام شرکت گزینش شده در حجم جامعه ی اماری
3-9-2. متغیروابسته
مطابق سیته یپونپان (2013) و فرانسیس و همکاران (2013)، متغیر وابسته در این تحقیق، حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی عملیاتی می باشد که به شرح ذیل بدست می آید.
3-9-2-1. حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی عملیاتی
این متغیر کنش حساسیتی بین سرمایه گذاری و جریان وجه نقد عملیاتی رافرموله می کند. بعبارت دیگر، حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی عملیاتی، به تغییرات مخارج سرمایه ای شرکت ها در قبال تغییرات در جریان های نقدی اشاره دارد. درمبانی نظری، مدل های مختلفی برای استخراج این شاخص در نظرگرفته شده است. دراین پژوهش، شاخص حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی عملیاتی با توجه به تحقیق سیت هیپونپان (2013) و فرانسیس و همکاران (2013) از رابطه زیر به دست می آید:
که در آن:
SII: ضریب حساسیت سرمایه گذاری (Sensitivity Investment Index) در خالص دارایی های مشهود سرمایه ای به خالص جریان های نقد ناشی از (مصرف شده) درعملیاتی؛
: درصد تغییر مخارج سرمایه ای(خالص دارایی های مشهود سرمایه ای)؛
درصد تغییر در جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی.
ارقام فوق بر حسب مجموع دارایی های ابتدای دوره Scaled by begining Total Assets همگن شده اند.
3-9-3. متغیرهای کنترلی یا پایشی
متغیرهای کنترلی در این تحقیق، اندازه شرکت و اهرم مالی می باشد که به شرح ذیل بدست می آید.