جریان نقدی عملیاتی و حقوق مالکانه

0 Comments

در تحقیقات علمی، بخصوص تحقیقات تجربی و میدانی، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از جامعه مورد بررسی، یکی از مهمترین بخش های پژوهشی محسوب می شود. اگر چه فرآیند های تجزیه وتحلیل با توجه به نوع تحقیق، مساله تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع تئوری پردازی و ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات متفاوت هستند. اما این بخش از تحقیق، اصلی ترین فعالیت پژوهش گر و جزءلاینفک هر پژوهشی است. در فرآیند تجزیه وتحلیل، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها وتعمیم ها به عهده دارند. در واقع در این بخش از پژوهش محقق با استفاده از آمار توصیفی و انجام آزمون های آماری به بررسی فرضیات خود می پردازد و در نهایت به فرضیات اولیه خود پاسخ می دهد.در یک پژوهش علمی که بر پایه روابط بین متغیرهاست؛ محقق سعی دارد که تا حد امکان روابط موجود را به درستی تبیین نماید. در اینگونه تحقیقات، وجود یا عدم وجود همبستگی و نوع و شدت آن، هدف اصلی تحقیق به شمار میرود. در این راستا، دادههای جمع آوری شده، به گونه ای طبقه بندی می شوند که امکان اجرای آزمون های آماری وجود داشته باشد. در این مرحله از پژوهش داده های خام، تحلیل شده و به اطلاعات قابل فهم تبدیل می شوند تا بتوان در خصوص روابط احتمالی بین آن ها اظهارنظر نمود. تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند؛ خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،1390).
در این فصل با استفاده از داده‏های گردآوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 90 شرکت در دوره زمانی 1392-1388می باشد، فرضیه‏های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده های پانل می‏باشد که با بهره گیری از نرم افزارهایStataنسخه 1/9 وSPSSنسخه 21،انجام شده است. در ادامه ابتدا به منظور کسب شناخت بیشتر درباره جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، خلاصه ای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه می گردد. سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه های تحقیق، به گزارش آزمون گزاره ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می شود.
4-2. آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی همچون میانگین و شاخص های پراکندگی انحراف معیار، چولگی و کشیدگی انجام پذیرفته است. خلاصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق پس از غربال گری و حذف داده‏های پرت در جدول شماره (4-1)ارائه شده است.
جدول 4-1. آماره های توصیفی متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی تحقیق
متغیرها
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی عملیاتی
600
728/3-
364/3
054/0
012/1
238/0
084/3
حقوق مالکانه سهام داران نهادی (اشخاص حقوقی)
600