جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و اقدامات تأمینی و تربیتی

شیخ الاسلامی، عباس، جرایم مطبوعاتی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1380.
صادقی، محمدهادی، جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، انتشارات میزان، چاپ دوم،1379.
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1382.
عمید، حسن، فرهنگ فارسی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، 1368.
عوده، عبدالقادر، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، مترجم: حسن فرهودی نیا، نشر یادآوران، چاپ اول، 1389.
غنی نژاد، موسی، جامعه مدنی، نشر طرح نو، 1377.
قاسمی، ناصر، اقدامات تأمینی و تربیتی درح کیفری ایران، نشر میزان، چاپ اول، 1374.
کاتوزیان، ناصر، کتاب اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ 5، 1383.
کشاورز، بهمن، مجموعه محشای تعزیرات، نشر گنج دانش، چاپ اول، 1375.
کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی، نشر میزان، چاپ اول، 1388.
کارو، رئه، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، مترجم: سیدضیاءالدین نقابت، گنج دانش، جلد3، 1367.
گلدوزیان، ایرج، بایسته حقوق جزای اختصاصی 3-2-1)، نشر میزان، چاپ 13، 1385.
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 12، 1385.
معین، محمد، فرهنگ لغت فارسی، جلد1، انتشارات امیرکبیر ایران، چاپ 13، 1357.
میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اشخاص)، نشر میزان، چاپ 5، 1357.
میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)، نشر میزان، چاپ 7، 1385.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشگاه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1377.
نوربهار، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ 11، 1383.
نوربهار، رضا، زمینه جرم شناسی، انتشارات گنج دانش، چاپ 1388.
یکرنگی، محمد، جرایم علیه اجرای عدالت قضایی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389.
ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، جلد دوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم،1373.
ب) پایان نامه و مقالات
الستی (ساناز)، حسین پور (معصومه)، بزده دیده شناسی – پیگیری از بزه دیدگی، ماهنامه نشریه دادرسی ش 65 سال دهم، خرداد و تیرماه 1385.
باقرزاده، یحیی، جرایم مطبوعاتی و مسئولیت کیفری در مطبوعات، پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، 1386.
بهارلو، تهمینه، هواپیماربایی در حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد مرکز، 1384.