جذب منابع و رگرسیون

رابطه رگرسیونی برآورد ضریب رگرسیونی خطای براورد (ضریب براورد شده)÷خطای براورد p-value
موفقیت در جذب منابع <--- عوامل مدیریتی 0.385 0.005 77.91 0.00
موفقیت در جذب منابع <--- نیروی انسانی 0.141 0.004 37.82 0.00
موفقیت در جذب منابع <--- رضایت مشتری 0.279 0.005 55.52 0.00
موفقیت در جذب منابع <--- استفاده از فناوری 0.206 0.003 71.92 0.00
در ستون دوم جدول فوق برآورد ضرایب رگرسیونی آمده است بزگترین ضریب برای عوامل مدیریتی بر موفقیت در جذب منابع ارزان قیمت میباشد در ستون سوم خطای براورد ضرایب رگرسیونی آمده است و در ستون چهارم حاصل تقسیم ضریب برآوردی بر خطای براوردی آمده است که این تقسیم ضریب رگرسیونی وزنی را بدست میآورد. بزرگترین ضریب رگرسیونی وزنی برآوردی برای عوامل مدیریتی برابر با 77.91 میباشد با وجود آن که ضریب رگرسیونی مربوط به استفاده از فناوری کوچکتر از رضایت مشتری میباشد ولی ضریب رگرسیونی وزندار استفاده از فناوری بزرگتر از رضایت مشتری می باشد. و کمترین ضریب رگرسیونی وزندار برای نیروی انسانی با 0.141 است. در ستون اخر نیز سطح معنیداری برای ضرایب برآورد شده آمده است که همانگونه که دیده میشود ضرایب مربوط به کلیه عوامل در سطح α=0.05معنیدار است زیرا مقدار P-value بدست آمده برای آنها کمتر از 0.05 است.
برای این مدل میزان آماره کی دو برابر با 46.05 با 4 درجه آزادی میباشد که p-value آن 0.00 است. چون سطح معنیداری کمتر از 05/0 بیشتر است نتیجه میگیریم که مدل رگرسیونی برازش داده شده میان متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته معنیدار است.
خروجیهای آموس در بررسی مناسبت مدل به شرح زیر است.
جدول شماره (4-28): خروجی های مربوط به مناسب بودن مدل آماری نهایی
RMSEA CFI IFI RFI NFI GFI AGFI RMR
0.039 0.952 0.952 0.869 0.948 0.865 0.493 0.096
در این جدول متغیرهایRFI, GFI NFI, IFIاعداد بزرگی هستند که موید مدل میباشند و مقدار AGFIکه نشانگر: شاخص نیکویی برازش تعدیل شده است مقدار کوچکتر از 0.50 اختیار کرده است که دلیل تعداد درجات آزادی کم برای مدل است که به خاطر کم بودن مشاهدات ایجاد گردیده است. چون مقدارآماره RMSEA از مقدار 0.05 کمتر است پس مدل ارایه شده مدل مطلوبی است.
مدل رگرسیونی برای مدل کلی:
در ادامه برای برازش مدل با استفاده از spssبه وسیله مدل رگرسیون چندگانه میپردازیم.
مدل برازش داده شده به صورت زیر خواهد بود:

به برازش مدل خط رگرسیون بین متغیرهای مستقل عوامل مدیریتی(Y1)ونیروی انسانی(Y2)رضایت مشتری (Y3) استفاده از فناوری (Y4) و متغیر وابسته موفقیت در جذب منابع(Y5) با استفاده از spss میپردازیم.
بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول زیر به عنوان خروجی spss وجود این رابطه خطی در سطح 05/0 پذیرفته می شود. زیرا مقدار p-value برابر با صفر و کمتر از 05/0 است.
جدول شماره (4-29): ضرایب رگرسیونی خطی محاسبه شده
p- value (sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
0.00 11720.22 27.56 4 رگرسیون