جایگاه دیوان عدالت اداری و راهبردهای مدیریتی

نمودار (5-4) :توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری 115
نمودار (6– 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات 116
نمودار (7-4):نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه اول 120
نمودار(8-4) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه اول 123
نمودار (9-4): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه دوم 125
نمودار (10-4) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه دوم 128
نمودار (11-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه سوم 130
نمودار (12-4):نمودار ناحیه بحرانی فرضیه سوم 133
نمودار (13-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه چهارم 135
نمودار (14-4): ناحیه بحرانی فرضیه چهارم 138
نمودار (15-4): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه پنجم 140
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (16-4) ناحیه بحرانی فرضیه پنجم 143
نمودار (17-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه ششم 145
نمودار (18-4) ناحیه بحرانی فرضیه ششم 148
نمودار (19-4) نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه هفتم 150
نمودار (20-4) ناحیه بحرانی فرضیه هفتم 153
چکیده :
فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شکل، میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث
آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداری
مقدمه:
فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه
می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، 1383، ص.1)