توزیع جغرافیایی و خراسان شمالی

3-6-روش نمونه گیری:
نمونه گیری ناحیه ای یا خوشه ای یکی از انواع نمونه گیری های احتمالی است این نمونه گیری هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که حجم جامعه اصلی بسیار بزرگ و یا نامحدود است. گاهی انتخاب نمونه از افراد جامعه بنابه دلایلی امکانپذیر نیست .محقق ناگزیر است به جای فرد , گروهی از افراد را انتخاب کند . درنتیجه یک نمونه تصادفی از گروهها یا خوشه هائی از افراد و نه واحدهای منفرد گرفته می شود.واحدهای نمونه گیری خوشه هائی هستند نظیر خانواده ها ، مدارس، بیمارستانها ، بلوک های شهری و غیره .
در نتیجه چون درنمونه گیری خوشه ای گروه ها ناهمگن هستندوبه ویژه از این روش زمانی به کار می رود که فهرستی از افراد جامعه در دسترس نیست ویاتوزیع جغرافیایی افرادبسیار پراکنده وگسترده است برای تعیین نمونه هادر این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده می شود. به این ترتیب که از بین کل شعب بانک ملی خراسان شمالی در پنج منطقه شمال ،جنوب، شرق، غرب و مرکز در سراسرخراسان شمالی بطور تصادفی چندشهرانتخاب می گرددودر آن شهرها به تصادف چندین منطقه ودرهرمنطقه چندین بانک انتخاب می شود.
3-7-حجم نمونه:
در هر جامعه به آن جزئی، نمونه گفته میشود که معرف جامعه باشد. منظور از شرط معرف بودن آن است که همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است، به تناسب درنمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جامعه آماری تعمیم داد.
حجم نمونه از فرمول زیر محاسبه می گردد:
(رابطه 3-1)
از این فرمول زمانی استفاده می شود که جامعه آماری نامحدود باشد ودر این تحقیق جامعه آماری که مشتریان بانک ملی هستند نامحدود هستند.
😛 نسبت افرادی است که در جهت تایید فرضیه ها نظر میدهند؛اما چون این مقدار برای ما مجهول است و هیچ اطلاعی از آن در دست نیست، آنرا برابر5/0 در نظر می گیریم.که با این ترتیب بیشترین مقدار برای عبارتحاصل خواهد شد.
196
e 0/07
دقت برآورد یا حداکثر خطای حدی:e
در نتیجه حداقل میزان حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه گردید:
با توجه به اینکه در اغلب تحقیقات احتمال عدم برگشت پرسشنامه یا قابل استفاده نبودن تعدادی از آنها وجود دارد لذا تعداد 270 عدد پرسشنامه تهیه وبین مشتریان توزیع گردید.
از این تعداد 254 عدد پرسشنامه به نحو صحیحی تکمیل و برگشت داده شد که این تعداد از پرسشنامه ها مورد بررسی اولیه هم قرار گرفته واز لحاظ ظاهری هم قابل تایید و استفاده بوده اند.
3-8-واحد نمونه
کوچکترین واحد مستقلی است که یک پاسخ فراهم می آورد. معمولا، واحدهای نمونه پیمایش متشکل از افراد منفرد است. هر فرد درجامعه آماری ممکن است واحد نمونه باشد.در این پژوهش واحد نمونه ما فرد میباشد.
3-9-ابزار اندازه گیری:
روش های جمع آوری اطلاعات استفاده از آمار و مدارک مستند،مشاهده ،مصاحبه،پرسشنامه هستند.
در این تحقیق به منظور دستیابی به مطالب علمی و تحقیقاتی مورد نیاز بخصوص در گردآوری مطالب فصل2 یعنی ادبیات موضوع از منابع کتابخانه ای ،مجلات تخصصی مدیریت، مقالات و سایتهای معتبر علمی استفاده شده است.
در پرسشنامه مجموعه ای از سئوالات برخواسته از اهداف و سوالات تحقیق به صورت کتبی در اختیار فرد قرار می گیرد.
بطورکلی پرسشنامه به عنوان یکی از ابزارهای بسیار متداول در تحقیقات است و عبارت است از مجموعه ای از پرسش های هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه شامل دسته های از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص را خود جواب ها را در آن می نویسد. هدف از ارائه پرسشنامه اخذ اطلاعات معین در مورد موضوعی مشخص است. بزرگ بودن گروه یا جامعه مورد مطالعه یکی از دلایل مهم برای استفاده از پرسش نامه است چه امکان مطالعه نمونه های بزرگ را فراهم می آورد. کیفیت تنظیم پرسشنامه منوط به کسب اطلاعات صحیح، درست و قابل تعمیم است. (میرزایی وحمیدی ،1387،21)
بر اساس نحوه اجرای پرسش نامه و نیز نوع سوالات می توان آنرا به انواع متفاوت تقسیم نمود.
3-9-1-اجزای اصلی پرسشنامه:
پرسشنامه شامل اجزای زیر است: