تنوع خدمات ارائه شده در نظام بانکی ایران و نظام بانکی ایران

اوراق بهادار قابل انتقال
مشارکت در سهام منتشر شده و ذخایر خدمات مرتبط با آن سهام
اطلاعیه تعهدات در زمینه ساختار سرمایه، استراتژی صنعتی و مسایل مرتبط و اطلاعیه خدمات مرتبط با شرکتهای ترکیبی و خرید تعهدات
صرافی
مدیریت مجموعه اوراق بهادار و اطلاعیهها
خدمات مرجع اعتبار
خدمات نگهداری ایمن ( بلیر ، 1993)
2-2-5-3-1-2 تنوع خدمات ارائه شده در نظام بانکی ایران
در چند سال اخیر رقابت در سیستم بانکی افزایش یافته است. بانکهای ایرانی در پی تغییرات و تحولات عمدهای که در فعالیتهای بانکی در سطح جهان حادث شده است، به دنبال استفاده از خدمات نوین بانکی و ابزارهای پیشرفتهتر هستند. بازار خدمات بانکی در ایران از جنبههای متفاوتی قابل بررسی است که این موارد عبارتند از:
مشخصات بازار
مشخصات خدمات بانکی
مشخصات رقبا
تحقیقات بر روی نیازهای مشتری
در زیر به طور جداگانه شرح داده میشود:
مشخصات بازار: به دلیل حجم زیاد مراودات بانکی مشتریان، تقاضای بالقوهی زیادی برای استفاده از خدمات بانک وجود دارد. نیازهای مشتریان بهطور نسبی همگن است. در عین حال مشتریان به سرعت خدمات جدید را میپذیرند، به خصوص به دلیل ساختار نسبی جوان کشور و افزایش آگاهیهای مشتریان، تقاضا برای خدمات نوین بالاست.
مشخصات خدمات بانکی: از آن جایی که خدمات نوین به ثبت نمیرسند، بنابراین به راحتی قابل تقلید هستند، پس عمر انحصاری چندانی ندارند. اکثر ابزارهای ارائه خدمت که آنها را خدمات تسهیلکننده مینامند وارداتی بوده و تأمین قطعات آن به علت محدودیت منابع دشوار است. خدمات بهطور کلی همگن بوده و بنابراین محدودیتهای قانونی، بانکها نمیتوانند بر روی سود سپردهها مانور زیادی دهند. مهمترین عامل مورد نظر مشتریان عامل رفتاری و عامل سرعت در ارائه خدمات است. بنابراین تحقق این دو، مزیت رقابتی ایجاد میکند.
مشخصات رقبا: تعداد رقبا در حال گسترش است، رقبا در حال ایجاد تمایز در خدمات خود هستند. اگر چه به دلیل عادت و اطمینان بیشتر مشتریان بانکی به استفاده از خدمات بانکهای دولتی، هنوز بانکهای خصوصی از اقبال زیادی برخوردار نیستند. ولی این وضع ادامه نخواهد داشت.
تحقیقات بر روی نیازهای مشتری: تحقیقات کافی بر روی خواست و نیاز مشتریان صورت نمیگیرد و عموماً هنوز بانکها به طور دقیق نمیدانند که مشتریان از حضور فیزیکی در شعبه راضی هستند یا نه. آیا مشتریان به استفاده از ماشینهای خودپرداز تمایل دارند، یا اطمینان آنها نسبت به صحت انجام معاملات این ماشینها پایین است. آیا مشتریان از وجود خدمات نوین و متنوع در بانک اطلاع دارند.
بهبودخدماتوتنوعسازیآندرسیستمبانکیمیتواندهمبهسودآوریوبهرهوریبانکهابیانجامدوهمباعثجذبمنابعبیشترشود.ازاینروبایستیخدماتبانکیرابهبودبخشیدوراهیاستکهتمامبانکهایموفقدنیاآنراآزمودهونتیجههمگرفتهاند(تحویلداری،1386).
2-2-5-3-2 نقش کیفیت خدمات در جذب منابع
دربخشخدمات،ارزیابیکیفیتآنحینفرایندارائهخدماتانجاممیگیرد .هرتماسمشتریبهعنوانلحظهایبرایایجاداعتمادوفرصتیبرایراضییاناراضیکردنبهشمار میرود(سیمونز ،1382).
درزمینهخدماتبانکی،کیفیتخدماتبهعنوانعقیدهیانگرشمشتریدرخصوصمیزان برتریخدمتیکهدرمحیطبانکارائهمیشود،تعریفمیشود(الهواری ،2009).