تنظیم هیجان شناختی و تنظیم شناختی هیجان

نمودار 4-1، فراوانی نمرات گرایش به اعتیاد را در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد . همانطور که مشاهده می شود در نمونه 106 نفری دانشجویان، میانگین نمرات گرایش به اعتیاد برابر 27/12 و انحراف معیار آن برابر 989/4 می باشد.
نمودار 4-1 مربوط به فراوانی نمرات گرایش به اعتیاد در نمونه مورد مطالعه
نمودار 4-2 فراوانی نمرات تنظیم شناختی هیجان را در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در نمونه 106 نفری دانشجویان، میانگین نمرات تنظیم شناختی هیجان برابر 67/79 و انحراف معیار آن برابر 301/13 می باشد .
نمودار 4-2 مربوط به فراوانی تنظیم هیجان شناختی در نمونه مورد مطالعه
نمودار 4-3 مربوط به فراوانی نمرات سرزنش خود و فاجعه آمیزی در نمونه مورد مطالعه
نمودار 4-3 فراوانی نمرات سرزنش خود و فاجعه آمیزی در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد . همانطور که مشاهده می شود در نمونه 106 نفری دانشجویان، میانگین نمرات سرزنش خود و فاجعه آمیزی برابر 95/34 و انحراف معیار آن برابر 34/8 می باشد .
نمودار 4-4 فراوانی نمرات کنار آمدن و پذیرش در نمونه مورد مطالعه را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در نمونه 106 نفری دانشجویان، میانگین نمرات کنار آمدن و پذیرش برابر 46/21 و انحراف معیار آن برابر 625/4 می باشد .
نمودار 4-4 مربوط به فراوانی نمرات کنار آمدن و پذیرش در نمونه مورد مطالعه
نمودار 4-5 فراوانی نمرات مثبت اندیشی در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در نمونه 106 نفری دانشجویان، میانگین نمرات مثبت اندیشی برابر 46/21 و انحراف معیار آن برابر 625/4 می باشد .
نمودار 4-5 مربوط به فراوانی نمرات مثبت اندیشی در نمونه مورد مطالعه
نمودار 4-6 فراوانی نمرات سرزنش دیگران در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد . همانطور که مشاهده می شود در نمونه 106 نفری دانشجویان، میانگین نمرات سرزنش دیگران برابر 28/7 و انحراف معیار آن برابر 65/2 می باشد .
نمودار 4-6 مربوط به فراوانی نمرات سرزنش دیگران در نمونه مورد مطالعه
4-2- تحلیل داده ها
در این بخش به آزمون سئوال ها پرداخته می شود.
سئوال اول
آیا راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد؟
جدول 4-3 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر تنظیم شناختی هیجان
منابع تغییر
مجموع
مجذورات
درجات
آزادی
میانگین
مجذورات