تلویزیون های ماهواره ای

نتایج نشان می دهد که بین میزان دینداری فرد و گرایش او به رابطه با جنس مخالف رابطه معناداری وجود دارد که هر چه میزان دینداری شخص بیشتر باشد گرایش او به رابطه با جنس مخالف کمتر می شود. اگر بپذیریم در گذشته یکی از عمده ترین مرجعیت جوانان دین و روحانیت بوده است، امروزه این مرجعیت ها در میان جوانان، به خصوص جوانانی که با جنس مخالف خود ارتباط دارند، روز به روز کاهش می یابد، به گونه ای که جایگاه برخی از آنان، از مرجعیت مثبت به مرجعیت منفی تنزل می یابد. بدیهی است نفی یک مرجعیت به معنای جایگزینی مرجعیت های دیگر است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر نفی مرجعیت های سنتی، حرکت تدریجی جوامع در حال توسعه به سوی جهانی شدن و مدرنیته است. یکی از تأثیرات مدرنیته به خصوص در دوران متأخر آن (دوران پست مدرنیته)، نفی مرجعیت های سنتی است. فرهنگ جهانی عصر پسامدرن تأثیر پذیری جوانان از روندهای فرهنگی همه کشورهای جهان را به دنبال خواهد داشت. تلویزیون های ماهواره ای و اینترنت، مرزهای زمانی و مکانی را درمی نوردند و هزینه آن گشوده شدن فرهنگ بومی به هجوم جهانی فرهنگ عامه پسند غربی، به ویژه نوع آمریکایی آن است. مقاومت در برابر این تهاجم فرهنگی حتی برای کشورهای قدرت مندی که به حفظ زبان، دین و سنن فرهنگی خویش اصرار دارند، بسیار دشوار است. می توان گفت جهانی شدن با منابع جدید مرجعیت خود نظیر رسانه های جمعی(اینترنت، ماهواره) نهاد دین را با منابع سنتی خود(روحانیت) به چالش کشیده است و ارزش هایی نظیر برهنگی و روابط ازاد جنسی را ترویج می کند که در مقابل ارزش های دینی جامعه ما مثل حجاب و رابطه قاعده مند با جنس مخالف است.
5-2- پیشنهادهای تحقیق
5-2- 1- پیشنهادهای پژوهشی
– با توجه به اینکه در یک دهه اخیر گرایش دختر و پسر به رابطه قبل از ازدواج در جامعه ما تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده است و محدود پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته است بیشتر از جنبه کمی به این مسئله پرداخته اند به نظر می رسد انجام تحقیقات کیفی درخصوص موضوعات این چنین حساسی ضروری باشد.
– در تحقیقات پیشین کمتر به نقش رسانه های جدید ارتباطی به خصوص گوشی های هوشمند و اینترنت پرداخته اند. بنابراین توجه به این فاکتورهای رسانه ای جدید در تحقیقات بعدی ضروری به نظر می رسد.
– با توجه به اینکه یکی از مشکلات جامعه امروزی ما شکاف نسلی و ارزشی می باشد بر این اساس به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشود که در تحقیقات خود به مقایسه سنجش نگرش و یا گرایش چند نسل متوالی بپردازند تا ماهیت تغییرات نگرشی و ارزشی در این زمینه بهتر تبیین شود.
5-2- 2- پیشنهادهای کاربردی
– فراهم کردن شرایط آسان و تسهیل امر ازدواج جهت ارضای مشروع کشش‏های عاطفی و غریزی جوانان.
– والدین باید متناسب با مراحل رشد فرزندان و به شکلی حساب‏شده، آگاهی‏های لازم درباره مسائل جنسی و رابطه با جنس مخالف را به فرزندان بدهند تا کنجکاوی‏های فرزندان، آنها را به رفتارهای پرخطر نکشاند. و کنترل و نظارت بیشتری بر روابط فرزندانشان داشته باشند.
– والدین باید دوستان فرزندانشان را بشناسند و زمینه دوستی او با افراد قابل اعتماد را فراهم آورند.
– آگاه کردن از پیامدهای منفی ارتباط نامحدود با جنس مخالف با بهرگیری از برنامه های تولیدی رسانه ملی.
5-3- محدودیتهای تحقیق
– با توجه به حساسیت برانگیز بودن روابط دختر و پسر در جامعه آماری مورد نظر بسیاری از نمونه ها حاضر به پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه نشدند و یا پرسشنامه را کامل پر نمی کردند.
– محددیت پژوهشهای انجام گرفته و کمبود منابع در زمینه گرایش با جنس مخالف.
– با توجه به اینکه موضوع روابط دختر و پسر در جوامع غربی، یک موضوع حل شده است و از قابلیت تحمل اجتماعی برخوردار است لذا کمبود پیشنه های خارجی مرتبط با موضوع یکی از محدودیت های پژوهش به شمار می رود.
منابع و مآخذ
الف)منابع فارسی
ابادینسکی، هوارد (1384). جامعه شناسی مواد مخدر. ترجمه محمد علی زکریایی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، پژوهشکده ملی مطالعات مواد مخدر ایران، تهران، آیینه کتاب.
احدی، حسن جم هری، فرهاد (1386). روانشناسی رشد، تهران، نشر بنیاد، چاپ ششم.
احمدنیا، شیرین و مهریار، هوشنگ (1383).«نگرش و ایده آلهای نوجوانان تهران در زمینه همسر گزینی، فرزندآوری و تنظیم خانواده»، مجموعه مقالات دومین همایش انجمن جمعیتشناسی ایران، با عنوان بررسی مسایل جمعیتی ایران با تأکید بر جوانان، دانشگاه شیراز: انتشارات مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
احمدی، حبیب (۱۳۸۴).جامعهشناسی انحرافات، تهران: انتشارات سمت.
آزاد ارمکی، تقی؛ زند، مهناز و خزایی، طاهره (1379). «بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی: با تأکید بر مقایسه مراسم، آداب و راهکارهای حمایتی»، نامهی علوم اجتماعی، شماره 16، صفحهی 29-3.
آزاد ارمکی، تقی و شریفی ساعی، محمدحسین (1390). «تبیین جامعه شناختی روابط جنسی آنومیک در ایران»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال هفتم، شماره ی 28، صفحه ی 462- 435.
استیفن، لیتل جان (1384). نظریه های ارتباطات، ترجمه مرتضی نوربخش و سیداکبر میرحسینی، تهران: نشرجنگل، چاپ اول.