تفسیر ادبی

بنیاد گرفته از آیات زیر به روش گزارشی و الهامی است :
1-آیه ی شریفه ی 2 از سوره ی مبارکه توحید : «اللهُ الصَّمَدُ ».
ترجمه « خداوند بار خدای همه خدایان است».
تفسیر ادبی و عرفانی:
« صمداست که بندگان را بدو نیاز است و او را به کسی نیازی نیست، امید عاصیان به فضل اوست، درمان دردها از کرم اوست و بی نوایان را شادی به جمال و جلال اوست.مبارک آن کسی که مونسش نام اوست، عزیز آن کسی که بهره اش یاد اوست، شاد آن دل که در بند اوست، پاک آن زبان که در ذکر اوست، خوش زندگانی کسی که روزگارش در مهر و محبّت اوست. یکی به بهشت نازد یکی به دوست … صمد اوست که عقل ها در جلال او متحّیر مانده! خرد ها در فهم او سراسیمه گشته! فهم ها از ادراک سّر او عاجز شده! اندیشه ها از امر او زیر و زبر گشته! جگر ها در قهر او خون شده، دل ها در شناخت او بگداخته» (آموزگار ،1383ج649:2) .
2-آیه ی شریفه ی 27 از سوره ی مبارکه ی الرّحمن: « وَ یَبقی وَجهُ رَبَّکَ ذوالجَلالِ وَ الاِکرامِ ».
ترجمه:«تنها خداوندتوصاحب شکوه وبزرگواری پیوسته باقی و جاوید می ماند».
3-آیه ی شریفه ی 18 از سوره ی مبارکه ی انعام : « هُوَالقاهِرُ فُوقَ عِبادِهِ و هِوَ الحَکیمُ الخَبیرُ ».
ترجمه :«اوست شکننده وقاهر بالای بندگانش واوست دانا وآگاه ».
تفسیر ادبی و عرفانی:
« خداوند شکننده ی کامهای بندگان است و بذات و صفات ، فوق همه ی آفریدگان است ، درویشان را دولت دل و زندگانی جان است . یک نفس با حق به دو گیتی ارزان است ، یک دیدار او به صد هزار جان رایگان است ، یک لحظه انس با او خوشتر از جان است . او که کشته ی این کار است ، در میان آتش نازان است ؛ و او که از این کار بی خبر است ، در حال بشریّت در زندان است . الهی ، دیدار تو نزدیک است ، لکن کار با آن نزدیکی بس باریک است » ( همان ج278:1) .
4-«آیه ی شریفه 1 از سوره ی مبارکه ی جمعه : « یُسَبِّحُ لِلّهِ ما فیِ السَّمواتِ وَما فِی الاَرضِ المَلِکِ القُدّوسِ العَزیزِ الحَکیمِ ».
ترجمه: « آنچه در آسمان ها و زمین است ، به پاکی خدای را می ستاید، آن پاد شاه پاک ستوده ،و بی همتا و راست دانش».
5- آیه ی شریفه 23 از سوره ی مبارکه حشر : «هُوَاَللهُ الَّذی لا اِلهَ اِلاّ هُوَ المَلِکُ القُدوّسُ السَّلامُ المؤمِنُ المُهَیمِنُ العَزیزُ الجَبّارُ المُتَکََّبرُ سُبحانَ اَلّلهِ عمّا یُشرِکونَ ».
ترجمه: «او است خدایی که جز او خدایی نیست، پادشاه پاک بی عیب ، ایمن دارنده از غیب ،گواه راست و استوار، تاونده ی تواننده ، به هیچ چیز نماننده ، خلق بر مراد خود دارنده و برتر از آن که بر کسی ستم کننده، پاک و منزه است خداونداز آنچه انباز گران می گویند».
6-بخشی از آیه ی شریفه ی 21 از سوره مبارکه سبا : «…وَ رَبُّکَ علی کُلَِّ شَئٍ حَفیظٌ ».
ترجمه :«… و پروردگار تو بر همه چیز گواه و نگهبان است ».
7-بخشی از آیه ی شریفه ی 40 از سوره ی مبارکه ی الرّوم : « اَللهُ اَلََّذی خَلَقَکُم ثُمَّ رَزَقَکُم ..».
ترجمه :« اوست خدای یگانه که شما را آفریده و پس روزی داده … » .
8-آیه ی شریفه ی 10 از سوره ی مبارکه ی نوح : « فَقُلتُ استَغفِروُا رَبَّکُم اِنَّهُ کانَ غَفّاراً ».
ترجمه :« گفتم از خدا آمرزش خواهید که او آمرزشکار است».
********
8-«الهی،درگذارکه بدکرده ایم،آزرم دارکه آزرده ایم» (انصاری،73:1386 ).
********
برگرفته ازبخشی از آیه شریفه ی 16 ازسوره ی مبارکه ی احقاف به روش الهامی : «اُلئِکَ الَّذینَ نَتَقَبَّلُ عَنهُم اَحسَنَ ما عَمِلوا و نَتَجاوَزُ عَن سَیِّاتِهِم … ».
ترجمه :« آنانند که ما کارهای نیکشان را می پذیریم وازکارهای بدشان در می گذریم …».