تغییرات سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی

آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده است؟
هیچ رابطه مثبت قوی بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی سهام وجود ندارد و شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده نیست.
16
لوی و همکاران (2007)
آیا ویژگی‏های خاص شرکت نظیر کیفیت سود، تعیین کننده رتبه‏بندی خطرپذیری نزد تحلیل‏گران است.
خطرپذیری ویژه شرکت، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اهرم مالی، زیان‏های حسابداری و کیفیت سود از عوامل مهم رتبه‏بندی خطرپذیری توسط تحلیل‏گران است.
17
همایون (1384)
بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود
کیفیت اقلام تعهدی تنها تحت تأثیر متغیر های اندازه شرکت، سود و فروش قرار دارد و بین کیفیت اقلام تعهدی با فروش، استمرار سود، اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی و سود، رابطه معنی دار مثبت و بین کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی، رابطه معنی دار منفی وجود دارد و بین چرخه عملیاتی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی داری وجود ندارد.
18
فلاح نژاد (1388)
بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام عادی
وجود رابطه معنی‏دار بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام، نشان دهنده تأثیر بیشتر جزء ذاتی اقلام تعهدی نسبت به جزء اختیاری آن بر هزینه سرمایه سهام عادی است.
19
نوروش، ناظمی و حیدری (1385)
بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی
تغییرات سرمایه در گردش را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت معناداری دارد.
20
نیکجو (1388)
بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‏های نقد آتی
پس از کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‏های نقدی رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام یافت نشد.
21
حسینی و همکاران (1385)