تعلیم و تربیت عمومی و ایجاد هویت ملی

3-7- ایجاد زمینه های خود اتکایی در انجام ماموریتهای سازمان اعم از انسانی و منابع مالی .
3-8- حضور در کلیه عرصه های توسعه کشور اعم از فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی و غیره به منظور ارتقای توانمندیهای فردی و اجتماعی دانش آموزان متناسب با مقتضیات سنی اجتماعی جغرافیایی.
3-9- عدم تمرکز در انجام وظایف محوله و تفویض اختیار به سطوح منطقه ای و آحاد نیروهای مرتبط با سازمان.
3-10- ایجاد هویت ملی و اسلامی و تقویت روح جمعی و سازمان پذیری از طریق نشانها وعلائم.
3-11- رعایت اصل هماهنگی کلیه فعالیتها با برنامه های تعلیم و تربیت عمومی کشور.
3-12- تاکید بر انجام فعالیتها به شیوه کار گروهی، پویا و فعال.
3-13- تداوم در برنامه ریزیها و اجرای برنامه های تربیتی.
3-14- تاکید بر تعلیم مهارتها و ایجاد روحیات وصفات مطلوب از طریق فعالیتهای عملی.
ماده4- وظایف
4-1- جلب مشارکت کلیه مخاطبان اصلی و اعضای وابسته و مردمی برای تحقق اهداف سازمان.
4-2- اقدام لازم برای به عضویت درآوردن داوطلبانه دانش آموزان.
4-3- برنامه ریزی برای فعالیتهای پرورشی دانش آموزان در خارج از مدارس.
4-4- پژوهش ، آموزش و مشاوره برای افزایش توانمندیهای دانش آموزان عضو.
4-5- سازماندهی و هماهنگی برای جلب حمایتهای ملی و محلی.
4-6- تامین منابع مورد نیاز سازمان از طریق جلب مشارکتهای مردمی در کنار کمکهای دولت.
4-7- اجرای روشهای تربیتی مناسب برای رشد اعتقادی و اخلاقی اعضا.
4-8- استفاده مفید و مؤثر از فضاهای پرورشی موجود در کشور و توسعه و تجهیز فضاهای مناسب برای فعالیت سازمان.
4-9- برنامه ریزی برای شناسائی ، جذب و آموزش مربیان واجد صلاحیت و داوطلب به منظور آماده سازی آنان برای اداره گروه های سازمان یافته دانش آموزی.
4-10- برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی ، علمی و نیز تشکلهای مشابه در داخل و خارج از کشور برای تبادل اطلاعات و تجربیات و همکاریهای مشترک از طریق مراجع مسئول.
4-11- برگزاری گرد همایی ، همایش ، جشنواره ، اردو ، مسابقات فرهنگی و ورزشی ، کنگره ها و مجمع های گوناگون برای اعضا.
4-12- تشویق و ترغیب دانش آموزان عضو به فراگیری و استفاده از شیوه های تعاون در فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در واحدهای آموزشی .
ماده 5- اعضاء
اعضای سازمان ، دانش آموزان می باشند و سازمان می تواند از مربیان و معلمان به عنوان همکاران افتخاری استفاده نماید.
ماده 6 – ارکان
6-1- هیئت امنا