تعلیم و تربیت اسلامی و مبانی تعلیم و تربیت

تهدیدها عدم تعامل با دیگر تشکلها
نگاه سیاسی وجناحی به سازمان
ناهماهنگی در محتوا و عمل
ظاهرنمایی در برنامهها
تغییر هویت تشکیلاتی سازمان
عدم گزینش صحیح در به کارگیری نیروی انسانی

4-5-1- پرسش اول پژوهش
از نظر کارشناسان، متخصصین و بررسی اسنادومدارک اهداف سازمان دانشآموزی دارای چه محاسن و معایبی است؟
4-5-1-1- جایگاه هدف در تعلیم و تربیت
وقتی واژه «هدف» در تعلیم و تربیت به کار می‏رود، مراد وضع نهایی و مطلوبی است که برای رشد و کمال آدمیان سودمند تشخیص داده شده و فعالیت‏های تربیتی باید به طور آگاهانه در جهت نیل به آن وضع، انجام گیرد. با تأمل در حقیقت «هدف» در تعلیم و تربیت، نقش و کارکرد آن نیز مشخص می‏شود. اهداف تعلیم و تربیت، دارای سه نقش و کارکرد هستند:
الف – جهت دادن به فعالیت‏های تربیتی
ب ـ ایجاد انگیزه در مربی و متربی به منظور تلاش در جهت دستیابی به هدف
ج ـ به دست آوردن معیار و میزانی برای ارزیابی فعالیت‏های تربیتی توبانت ) 3/2/92).
اهداف تربیتی اعم از اهداف عالی و متوسط، محصول یک یا چند فعالیت و تلاش تربیتی هستند. توجه به جنبه‏های عملی و راهکارهای دقیق اجرایی اهداف تربیتی ضروری است.. از جمله مسائل مهم برنامه‏ریزی آموزشی و تربیتی، تعیین اهدافی است که کوشش‏ها و فعالیت‏های آموزشی و پرورشی باید معطوف به آن‏ها باشد. کسانی که به نحوی با تعلیم و تربیت، سر و کار دارند باید نسبت به اهداف تربیتی آگاه باشند. اگر از این آگاهی برخوردار باشند، نقطه شروع فعالیت‏های تربیتی و سمت و سوی این حرکت را با بصیرت برخواهند گزید و اهداف تربیتی، نقطه شروع و جهت فعالیت را به آن‏ها نشان خواهد داد. پیش بینی و تعیین اهداف تعلیم و تربیت، نتایح و آثار مهمی در بر دارد که به برخی از آن‏ها اشاره می‏کنیم: ۱ وقتی اهداف تعلیم و تربیت معلوم باشد، مربیان می‏توانند روش‏ها و ابزار مناسب برای غلبه بر موانع تربیت را شناسایی و فراهم کنند. 2 اگر اهداف، پیش بینی شده باشد و دست اندرکاران امور تعلیم و تربیت از آن‏ها آگاه باشند، میان فعالیت‏های آن‏ها هماهنگی وجود خواهد داشت. وقتی اهداف، به صورت شفاف و گویا برای دست اندرکاران مشخص باشد، انگیزه و علاقه و تحرک بیشتری برای دستیابی به هدف دارند. نامعلوم بودن هدف، موجب سردرگمی و بی رغبتی به کار و کندی فعالیت آموزشی می‏شود. اگر اهداف، به طور برجسته معلوم و مشخص باشد، ارزیابی میزان پیشرفت متربی، آسان‏تر خواهد بود؛ زیرا وقتی هدف معلوم باشد، میزان موفقیت با آن سنجیده خواهد شد و از همین طریق می‏توان کاستی‏های یک نظام آموزشی یا توفیق آن را مورد بازنگری قرار داد. بعضی از متخصصان، توجه به هدف را که مستلزم مشخص بودن آن است در تعریف تعلیم و تربیت گنجانده و گفته‏اند: «تعلیم و تربیت فعل و انفعالی است میان دو قطب سیّال که مسبوق به اصلی، و متوجه به هدفی و مستلزم طرح و نقشه‏ای باشد». واقعیت این است که تعلیم و تربیت، کاری بسیار پیچیده و به تعبیر بعضی ناشناخته و بسیار دقیق و دشوار است. لازمه این کار، هماهنگی میان همه فعالیت‏ها و اقدام‏های تربیتی است. این هماهنگی در گرو وحدت هدف و مشخص بودن غایت تربیت است. هم باید اهداف متوسط، مشخص باشد و هم هدف عالی و نهایی؛ زیرا معین بودن هدف غایی و اهداف واسطه‏ای، وسیله مناسبی برای ایجاد هماهنگی و شرط لازم امکان ارزشیابی نتایج فعالیت‏ها است. البته آگاهی از نیازهای واقعی متربی و موقعیت او و نیز آشنایی با اصول و مبانی تعلیم و تربیت ضروری است و بدون آن، وصول به هدف عالی و غایی ممکن نیست. جان دیوئی، نظریه پرداز معروف غربی، درباره ضرورت تعیین هدف، و نتایج و آثار آن در فرآیند فعالیت‏های آموزشی و پرورشی می‏گوید: هدف، حاکی از انتهای فعالیت منظم است که مرحله به مرحله پیش می‏رود. اما فقط به استناد توالی مراحل فعالیت نمی‏توان به وجود هدف، قایل شد، زیرا هدف متضمن عناصر دیگری نیز هست. یکی از عناصر، پیش بینی است، وقتی می‏توانیم برای یک روش تربیتی، هدفی قایل شویم که پیش بینی صورت نهایی آن میسر باشد. پیش‏بینی هدف، باعث می‏شود که فعالیت شخص در مسیر مناسبی جاری گردد و زودتر به هدف برسد. این پیش بینی از سه جهت در فعالیت شخص مؤثر می‏افتد؛ به این معنا که موجب می‏شود:
الف ـ شخص بتواند وسایل نیل به هدف و موانع راه را تشخیص دهد
ب ـ بتواند وسایل خود را به ترتیب و صورتی که به مصلحت نزدیک باشد به کار برد
ج ـ بتواند از اختیار هدفی ناروا خودداری کند(همان)
اهداف سازمان دانشآموزی در 7محور آمدهاست که این اهداف به زمینهسازی تعلیم وتربیت دانشآموزان برای کسب فضایل اخلاقی وکمالات انسانی، بسط مشارکت فعال دانشآموزان، برنامهریزی برای استفاده مفید از اوقات فراغت، ترویج الگوها واسوههای انقلابی، اسلامی وملی و تقویت روحیهی نوع دوستی وروحیهی قانونگرایی ومشارکت در ارتباط بینالمللی وایجاد علاقه وایمان به فرهنگ خودی وخودباوری اشاره مینماید(اساسنامه سازمان. 1378:1).
4-5-1-2- اهداف سازمان دانشآموزی
اهــــــــــــداف 1 زمینه سازی تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای کسب فضایل خلاقی و کمالات انسانی بر اساس تعالیم عالیه اسلام ناب محمدی
2 زمینه سازی برای بسط مشارکت فعال دانش آموزان در عرصه های مختلف انقلاب و کشور
3 برنامه ریزی برای استفاده مفید از اوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازی آنان برای
پذیرش مسئولیتهای فردی و اجتماعی
4 ترویج الگوها و اسوه های انقلابی اسلامی و ملی در بین دانش آموزان