تعلیم و تربیت اسلامی و ارتباطات بین المللی

5 تقویت روحیه تعاون نیکو کاری نوع دوستی و کمک به دیگران و ترغیب به رعایت نظم و
انضباط اجتماعی و روحیه قانون گرایی و احترام به قانون در جامعه
6 مشارکت در ارتباطات بین المللی دانش آموزان به ویژه با دانش آموزان کشور های اسلامی
7 ایجاد علاقه و ایمان به فرهنگ خودی، خود باوری و توجه به شعار نه شرقی نه غربی
4-5-1-3- اهداف اخلاقی
هدف از هدف اخلاقی تربیت این است که رفتارها وکنشهای شرکتکنندگان مورد توجه قرار گیرد ودر آنها اصلاح وتغییر لازم بوجودآید. جان دیوئی میگوید:«آنچه به عقیده ما در آموزش اخلاقی واهداف اخلاقی است نه صرفا ایجاد آگاهیهایی در باره اصول اخلاقی است و…اگر در محیط مدرسه تنها به ایجاد آگاهی درباره اصول اخلاقی بسنده گردد جریانی بیتحرک وبدون اثربخشی در رفتار شاگردان ایجاد میکند. بنابراین مدارس نباید صرفا به آموزش اخلاقی بپردازند بلکه در کنار آن باید تصور اخلاقی را در کودکان بوجودآورند.» از جمله موارد اخلاقی که در فوق برنامه باید به تقویت آنها در شرکتکنندگان پرداخته شوند عبارتند از: تواضع وفروتنی، راستگویی، امانتداری، عفو وگذشت، غیبت نکردن، پرهیز از حسدوغیره(ملکی. 138: 13)
4-5-1-4-اهداف فرهنگی
از میان انواع اهداف تربیت هدفهای فرهنگی باید درصدر برنامه مدارس ومربیان باشند. چرا که در سایر اهداف خانوادهها کما بیش فعال میباشند ولی در زمینه هدفهای فرهنگی فعالیت کمتری به چشم میخورد. امروزه به دلایل متعدد درخانوادهها مطالعه کم شدهاست، کتاب کم خرید میگردد، کمتر به سینما میروند، کمتر به تئاتر میروند، علاقهای به بازدید از انواع نمایشگاه وموزه وجود ندارد و بنابراین در چنین شرایطی مدرسه ومؤسسات ونهادها باید برروی هدفهای فرهنگی فعالیت بیشتری نمایند تا آنچه را که اعضای خانوادهها در خانواده از آن محروم هستند جبران ویا در صورت برخورد ضعیف خانواده تقویت نمایند. فوق برنامه بعنوان یکی از فعالیتهایی است که زمینه پرداختن به هدفهای فرهنگی درآن نسبت به سایر هدفها بیشتر است. بنابراین سرپرستان ومربیان باید از این ویژگی استفاده کنند وبرنامهای را پیشبینی کنند که روزنامه، مجلات، کتاب جهت مطالعه شرکتکنندگان بطور مستمر در اختیار آنها قرار بگیرد تا تمرین به مطالعه اتفاق بیافتد. برنامه بازدید از نمایشگاهها، موزهها، کتابخانهها، رفتن به سینما وتئاتر، را داشته باشند که شرکتکنندگان تجربه جدید بدست آوردند. امروزه تغییرات اجتماعی شدیدی که درسطح جهان بوجودآمده است توجه وتقویت فرهنگ ملی را چند برابر مینماید، فعالیتهای تربیتی، اجتماعی در این راستا از اهمیت خاصی برخوردارند. چرا که در قالب برنامههای آنها کمک شایانی در حفظ ووفاداری به فرهنگ در شاگردان بوجود میآید. مثلا بازدید از آثار باستانی زمینه آشنایی بیشتر با سوابق دیرینه فرهنگی را فراهم میآورد وبا نمایش فیلمهای مناسب میتوان در ترویج فرهنگ اصیل وبومی خودمان بهتر عمل نمائیم (همان: 12)
4-5-1-5- اهداف اجتماعی
در هدفهای اجتماعی تربیت کارکرد در قبال جامعه ودیگران مدنظر میباشد. چراکه بقا انسان منوط به زندگی جمعی است. از این رو زندگی جمعی طلب میکند که انسانها مهارتهایی را بدست آورند تا بتوانند در کنار هم با آرامش ورضایت زندگی نمایند. اهداف اجتماعی تربیت را میتوان در دو بعد بیان نمود ابتدا تربیت یک شهروند خوب سپس آگاه نمودن این شهروند خوب با حقوق خود در جامعه. بنابراین تربیت باید بکوشد ویژگیهایی که باید در قالب فوق برنامه تلاش گردد تا در شرکتکنندگان بهوجودآید عبارتند از: بالا بردن حس همکاری وتعاون، مسئولیتپذیری در قبال جامعه ودیگران، پایبند بودن به حفظ وپاسداری از میراث فرهنگی، کسب مهارت انتقاد کردن وانتقادپذیرفتن، توسعه وتقویت مهارتهای میان فردی واجتماعی، کسب مهارتهای وارسی واصلاح رفتار، کسب مهارت مشارکت بادیگران در انجام فعالیتها، تقویت نظم وانضباط، آداب دانی، حفظ محیط زیست، وغیره. برنامه فوق برنامه باید به گونهای باشد که بتواند بنوبه خود در جهت ایجاد مهارتها وویژگیها مذکور موفقیتهایی راکسب نماید (همان:10).
درخصوص آگاهسازی شرکتکنندگان بعنوان یک شهروند از حقوق خود در جامعه نیز باید در فوق برنامه برنامههایی راتدوین واجرا نمود که طی آنها به شرکتگنندکان گفت که برخورداری ار آزادیهای عمومی نظیر برخورداری از حق زندگی، برخورداری از رفت وآمد، برخورداری از مسکن، برخورداری از امنیت فردی وقضایی، آزادی فکروعقیده، آزادی کاروشغل و… ازحقوق اولیه آنها محسوب میگردد وعلاوه برآنها از حق باز خواهی از مسئولین وحق دانستن از هرآنچه در جامعه اتفاق میافتد از حقوق آنهاست(همان).
4-5-1-6- اهداف سیاسی
شریعتی در کتاب تاریخ ادیان، سیاست را عبارت از خودآگاهی انسان نسبت به محیط وجامعه وسرنوشت مشترک وزندگی خود وجامعهای که درآن زندگی میکند وبه آن وابسته است میداند. روح حاکم برمفهوم مذکور در تداخل وبه هم وابسته بودن زندگی انسانهاست. از جمله عواملی که زندگی جمعی را پایدار خواهد داشت نوع نگاه ونگرش وعملکرد برگرفته از آن نگرشها از ناحیهی انسانهای سازنده در جامعه است. وجود انسانهایی با تفکر آزاد منشانه وژرفاندیش موجب رشد وشکوفایی آن جامعه خواهد بود. از این رو هدف تربیت در بعد سیاسی تربیت انسانهای دمکرات خواهدبود. انسانهای دمکرات کسانی هستند که پایبند قانون میباشند، منافع ملی را حفظ میکنند، عدالتخواه میباشند، استقلال فکر دارند، به دمکراسی ارزش واحترام میگذارند، به آزادی انسانها در بعد عقیده وبیان اعتقاد دارند،برای تصمیمگیری جمعی احترام قائلند ونظایر آن. در فعالیتهای تربیتی، اجتماعی چنان باید عمل نمود که شرکتکنندگان تمرینی نیز در خصوص مسائل مذکور داشته باشند (همان).
4-5-1-7- اهداف دینی
از جمله اهداف بسیار باارزش که در فوق برنامه باید به آن پرداخته شود هدفهای دینی وتربیت دینی است. نخستین ومهمترین هدف دینی تقویت ایمان شرکتکنندگان میباشد. چرا که ایمان یک امر رسیدنی وبدست آوردنی است. اما آنچه که مسلم میباشد این است که در این بدست آوردن عواملی چند از قبیل والدین، معلم، مدرسه و… دخیل میباشند. باید درنظر داشت که توجه به تواناییهای دانشآموزان در درک و فهم مسائل اعمال دینی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. از این رو باید سعی گردد اولا محتوای مطرح شده متناسب با میزان درک وفهم آنها باشند ثانیا به گونهای ارائه گردند که در تقویت ایمان آنها مؤثر افتد. به عبارت دیگر با دانشآموزان در رابطه بامسائل دینی چنان باید برخورد نمود که آنها اقناع گردند وبا آگاهی به اجرای اعمال دینی بپردازد. بدین معنا که شاهد ایجاد رابطهای میان شرکتکنندگان ومسائل دینی باشیم وآنها به داشتن اعتقادات خود مغرور گردند ودر پرداختن به مسائل دینی جدیت از خود نشان دهند(همان).
4-5-1-8- اهداف عاطفی
احساسات وعواطف جزئی از دنیای روانی انسان میباشند ونقش بس مهمی در زندگی انسانها دارند. بهطوری که نیروی تحرک زاویه تلاش وادارکننده محسوب میگردد. برای انجام هر عملی انسانها نه تنها به شناخت وابزار انجام آن عمل نیاز دارند بلکه نیازمند داشتن نیروی روانی لازم میباشند که این نیرو را احساسات وعواطف در اختیار میگذارند واز سوی دیگر خود نیازمند توجه میباشند از این رو مهمترین هدف عاطفی پرداختن به نیازهای عاطفی شرکتکنندگان میباشد. ازجمله این نیازها عبارتنداز: نیاز به تماس، نیاز به امنیت، نیاز به صحبت کردن، ابراز وجود، نیاز به استقلال وغیره میباشند که باید چنان عمل نمود که این نیازها برآورده میشوند (همان: 14).
پاک سرشت و همکاران ( 1384:342)، هم درکتاب “درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی ” جلد یک، میزان های تعیین اهداف تربیتی را به شرح زیر بیان نموده اند:
1. «هدفهای تعلیم وتربیت بایستی باتوجه به رفتار افراد تهیه وتنظیم شوند. منظور از رفتار، طرز فکر، عادتها، تمایلها، مهارتها وفهم افراد است. هدف تعلیم و تربیت ایناست که درشاگردان تفکر منطقی با تفکر اساسی رشد کند وآنها مسائل مختلف را از طریق علمی ویا روش حل مسئله مورد بررسی قرار دهند. در این صورت مدرسه بایستی فرصت کافی برای این کار را از طریق آموزش روش جمعآوری اطلاعات وسازمان دادن به آنها را فراهم کند.
2. هدفهای تربیتی باید قابل فهم بوده ومورد قبول اولیا مدرسه وآنهایی که در فرایند تربیت مشارکت دارند باشد.
3. هدفهای تربیتی باید متناسب با ایدهآلهای جامعه باشند.
4. هدفهای تربیتی باید قابل تغییر وانعطافپذیر باشند.
5. هدفهای تربیتی باید با یکدیگر سازگار باشند.
6. هدفهای تربیتی باید قابل اجرا باشند.
7. هدفهای تربیتی باید جامع باشند.