تعلیم و تربیت اسلامی و ارتباطات بین المللی

معرفی سازمان دانش آموزی
اساسنامه سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران
اساسنامه سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران پس از تهیه پیش نویس آن توسط اداره کل فعالیتهای دانش آموزی و تعیین اهداف اصول سیاستها وبرنامه های آن به سازمان امور اداری واستخدامی ارسال گردید و پس از اظهار نظر این سازمان در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور قرار گرفته و نهایتا در جلسه ۴۴۱ مورخه ۲۱/۲/۷۸ به تصویب این شورا رسید.
این اساسنامه دارای 14 ماده و 7 تبصره می باشد که پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تایید ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.
ماده 1ـ تعریف
به منظور اعتلای شخصیت دینی اخلاقی عاطفی علمی و اجتماعی دانش آموزان و ایجاد زمینه مشارکت همه جانبه آنها در زمینه های اعتقادی فرهنگی اجتماعی سیاسی ورزشی و هنری سازمانی عمومی و غیر دولتی با عنوان سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران و با مقررات خاص تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تشکیل می شود.
ماده 2- اهداف
الف- زمینه سازی تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای کسب فضایل اخلاقی و کمالات انسانی بر اساس تعالیم عالیه اسلام ناب محمدی )ص)
ب- زمینه سازی برای بسط مشارکت فعال دانش آموزان در عرصه های مختلف انقلاب و کشور.
ج- برنامه ریزی برای استفاده مفید از اوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازی آنان برای پذیرش مسئولیتهای فردی و اجتماعی .
د- ترویج الگوها و اسوه های انقلابی اسلامی و ملی در بین دانش آموزان .
تقویت روحیه تعاون نیکو کاری نوع دوستی و کمک به دیگران و ترغیب به رعایت نظم و انضباط اجتماعی و روحیه قانون گرایی و احترام به قانون در جامعه .
و- مشارکت در ارتباطات بین المللی دانش آموزان بویژه با دانش آموزان کشور های اسلامی .
ز- ایجاد علاقه و ایمان به فرهنگ خودی خود باوری و توجه به شعار نه شرقی نه غربی .
ماده 3- اصول کلی حاکم بر سیاستها فعالیتها و برنامه ها
3-1- اهتمام به حفظ اصول و ارزشهای اسلامی ملی و انقلاب اسلامی بویژه پاسداری از حریم ولایت و قانون اساسی در شکل دادن و سازماندهی فعالیتهای مختلف دانش آموزان.
3-2- پاسداری از ارزشهای اخلاقی اسلامی و انسانی در کلیه شئون سازمان.
3-3- تلاش برای تحت پوشش قرار دادن آحاد دانش آموزان و گروههای سنی کمتر از 18 سال.
3-4- توجه به نیاز علاقه استعداد و قابلیتهای اعضای تحت پوشش و تلاش برای رشد همه جانبه فردی و اجتماعی آنان.
3-5- مشارکت فعال اعضاء در همه عرصه های فعالیت سازمان.
3-6- بهره برداری مناسب و درست از ظرفیتهای موجود ملی اعم از فرهنگی آموزشی اجتماعی و اقتصادی جامعه .