تعلیم و تربیت و نیروی انسانی

ویسی (1384) دراهمیت تدوین اهداف اظهار میدارند:
« با تبیین و تعیین هدف، تصمیم گیریهای مهم تربیتی، خط مشی‏ها، تربیت مربیان، تهیه و تنظیم متون، برنامه‏های درسی، وسایل و ابزار مختلف آموزشی و کمک آموزشی وغیره، مشخص می‏شوند و سمت و سو می‏گیرند. هنگامی که هدفها بر مبنای صحیح و الگوی مناسب اعتقادی و فرهنگی تعیین شوند، همچون ارزشهایی می‏شوند که کلیه مربیان و متربیان برای نیل به آنها به کوشش و تکاپو می‏افتند.»
صافی ( 1384 )، فوائد و نقش متعددی برای اهداف تربیتی قائل است از جمله وی معتقد است:
1. جهت تجربیات، فعالیت ها، مطالعات وبحث های معلم و شاگرد را تعیین می کنند..
2. نقطه ای که کلیه فعالیت های آموزشی و پرورشی به آن توجه دارد را مشخص میسازند.
3. موجب پیشرفت دائمی هستند و در جنبههای مختلف رشد توافق و سازگاری ایجاد میکنند.
4. کوشش های افراد و گروههای مختلف شاگردان و معلمان را هماهنگ می کنند.
5. معلمان و شاگردان را به شرکت در فعالیت های متنوع تربیتی ترغیب می کنند.
6. راهنمای خوبی برای انتخاب و سازماندهی تجربیات مراکز آموزشی هستند.
7. پایه و اساس ارزیابی پیشرفت شاگردان هستند( صافی، 1384 نقل از ایرانپور،1391:68).
درسند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی(1390) نیز اهداف مشترک تربیت عمومی و رسمی را دینداری، خودباوری، قانونگرایی، جهادگر، خلاق و کارآفرین، جهانی اندیش، سالم و با نشاط، مسؤلیتپذیر به خدا، خود، جامعه و طبیعت و امیدوار به آینده میداند وبر مشارکت مردم، خانوادهها، نهادها، سازمانها و تشکلهای مردمنهاد و غیردولتی در فرایند سیاستگذاری و تصمیم گیری و برنامهریزی و اجرا برای تحقق اهداف تاکید دارند (340 و 371).
از بررسی متن مصاحبههاچنین به نظر میرسد: سازمان دانشآموزی در بدو تاسیس توانسته بود با گرفتن امکانات مناسب ونیروی انسانی آموزش دیده به خصوص از معاونت پرورشی آموزشوپرورش پشرفتهای مناسبی در تحقق اهداف داشته باشد، اما اکنون با بیش از یکدهه فعالیت مشخص شده است نه تنها در مسیر اهداف سازمان حرکت نمیکند بلکه گرفتار نوعی عقبگرد شده است و علت اصلی را این میدانندکه بسیاری از هدفهای سازمان دانشآموزی قبل از طراحی نیازسنجی نشدهاند، ما خودمان بدون توجه به نیازهای گروه مورد هدف، زیر ساختها و امکانات موجود، اهداف را طراحی کردهایم، که این مورد خود ناقص در نظر گرفتن شرایط اهداف تربیتی از نظر کارشناسان تعلیم و تربیت میباشد، به همین دلیل هم تبدیل به هدفهای عملیاتی، عینی وقابل اجرا نشدهاند چون آرمانگرایانه هستند. بعضی از اهداف نیز به واقعیتها نزدیکند اما برای عملیاتی واجرایی شدن آنها کار تخصصی صورت نگرفته است(به جز چند کتاب که بیشتر بر مهارت عملی تاکید دارد. آن هم در محتوا). بایستی در کنار هدفها، راهکارهای اجرایی شدن هدفها نیز مشخص شود.
در تایید نظرات مصاحبه کنندگان:
کریمی(1383)، نیز هدفهای آرمانگرایانه وعملیاتی نشده را ازجملهی آسیبها موجود در فرایند تربیتی دانشآموزان میداند.
معیری(1364)، هم دربارهی آرمانی ودور از دسترس بودن هدفهای آموزش وپرورش چنین نوشته است: « هدفهای تربیتی اغلب از آرمانهای ذهنی متاثرند. وچه بسا که در اثر بلندپروازیها از محدودهی امکانات عملی واجرایی خارج باشند. درصورتی که نیازها را از شرایط عینی زندگی باید نتیجه گرفت. عدم در نظر گرفتن امکانات در زمان طراحی اهداف باعث شده است در بسیاری از مناطق کمترتوسعه یافته دسترسی به اهداف با مشکل مواجه شود چون امکانات را پشتوانه بسیار مهمی برای طی کردن پلههای ترقی به سوی اهداف میدانند. برنامههای آموزش وپرورش باید حد اعتدال بین ایدهآلها وآرمانهای درونگر تربیتی وشرایط عینی زندگی را ملحوظ دارند. مدرسه بایستی شهروندانی تربیت کند که هم باواقعیت اجتنابناپذیر زندگی فردا سازگار باشند وهم در جامعه نفوذ کنند وکیفیت زندگی فردی وجمعی را با روند تدریجی ومتعادل بهبود بخشد»(معیری،1364: 47).
« اگر برنامهها در چارچوب آرمانهای ذهنی(هدفهای آرمانگرایانه) واصول علمی تربیت وتعلیم پیش بینی شود وقابلیت اجرایی نداشته باشند؛ لاجرم فقط بهصورت یک پیشنهاد یاگزارش مکتوب تلقی میشوند واز مرحله صدور یک بخشنامه رسمی پیشتر نخواهد رفت وسرانجام به مدرسه راه نخواهد یافت»(همان:49)
با توجه به بررسی مستندات ومتن مصاحبهها خلاصه نقاط قوت و ضعف اهداف سازمان دانشآموزی را میتوان اینگونه دستهبندی نمود.
4-5-1-9- نقاط قوت اهداف سازمان دانش آموزی
توجه به ابعاد فردی و اجتماعی تربیت
مشارکت فعال دانشآموزان در برنامه ریزی با توجه نیازها و علایق و استعدادهای اعضاء
بر طرف کردن نواقص آموزش رسمی ازطریق آموزشهای غیررسمی خارج از کلاس
برنامه ریزی برای استفاده بهینه از اوقات فراغت
توجه به هویت ملی و خودباوری در دانشآموزان
ایجاد روحیه قانونگرایی در اعضاء
بیرون آوردن سیستم آموزشی از مرکزیت محض