تصمیم‌گیری اخلاقی و مهارت حل مسأله

5- سبک تصمیم گیری تکانه ای: در این سبک فرد به سرعت و بر مبنای تکانه های ناگهانی تصمیم می گیرد و به ارزیابی آرام و منطقی نمی پردازد.
6- سبک تصمیم گیری مطیعانه: در این سبک فرد بر اساس انتظارات دیگران تصمیمی می گیرد. ویژگی اصلی این سبک انفعال است. فرد اجازه میدهد دیگران تصمیم ها را به او تحمیل کنند یا اجازه می دهد که دیگران برای وی تصمیم بگیرند.
7- سبک تصمیم گیری اخلاقی: در این سبک ، مبنای انتخاب یک کد اخلاقی است که می تواند مربوط به تعلیمات مذهبی بوده و یا در صورتی که فرد مذهبی نباشد بر اساس اصول اخلاقی شخصی وی باشد. این تصمیم ها ، بازتاب علاقه اجتماعی و نیز علاقه به خود می باشد.
سبک تصمیم گیری منطقی که کارآمدترین سبک است خود دارای هفت مرحله ی زیر است:
الف) مرحله ی مواجه شدن با تصمیم: این مرحله از سه ویژگی زیر حاصل می شود:
1- باز بودن نسبت به اطلاعات خارجی و محیط اطراف
2- باز بودن نسبت به اطلاعات درونی
3- وضوح و تمرکز موضوع و پرهیز از جملات مبهم و کلی
ب) مرحله خلق حق انتخاب و جمع آوری اطلاعات درباره ی آنها: در اینجا باید قواعد بارش فکری یعنی عدم انتقاد از ایده ها ، خوشامدگویی به هر ایده ای و اهمیت دادن به آن را در مورد خود نیز به کار بریم.
ج) ارزیابی پیامدهای پیش بینی شده ی حق انتخاب ها: بهترین راه برای ارزیابی پیامدهای احتمالی تصمیم مورد نظر برای دیگران ، این است که به جای این که ذهن آنها را بخوانیم ، اجازه دهیم که خودشان حرف بزنند.
د) متعهد کردن خود به یک تصمیم
ه) طرح ریزی برای چگونگی اجرای تصمیم
و) اجرای تصمیم: در این مرحله توجه به موارد زیر ضروری است:
1- زمان بندی
2- تعارض پس از تصمیم گیری در هنگام آغاز اجرای تصمیم زیاد است ولی وقتی روند کار را ادامه داده و نسبت به درستی تصمیم خود اعتماد پیدا کنیم ، تعارض و اضطراب نیز کاهش می یابد.
3- عذر و بهانه نیاوردن.
4- باید در مقابل عکس العمل های دیگران هم قوی و هم انعطاف پذیر باشیم.
5- پاداش دادن به خود
6- کنار آمدن با حس نومیدی و درماندگی
ز) ارزیابی پیامدهای واقعی اجرای تصمیم
مهارت حل مسأله
گفتیم که مهارت تصمیم گیری در ارتباط با مهارت حل مسأله است. حل مسأله یکی از مهم ترین فرایندهای تفکر است که به ما کمک می کند تا مقابله موثری با مشکلات و چالش های زندگی داشته باشیم. حل مسأله شامل 5 مرحله است که قبل از بررسی این مراحل باید به شرط ضروری برای وارد شدن در فرایندهای مسأله بپردازیم و آن «پذیرش مسأله» است در پذیرش مسأله دو بعد متمایز وجود دارد: نخست اعتراف به وجود مشکل و دوم متعهد کردن خود به تلاش برای حل مشکل. بعد از پذیرش مسأله 5 مرحله زیر در فرایند قابل توجه است:
1- مشکل چیست: مرحله ی اول حل مسأله ، تعیین دقیق مشکل و مسأله است. برای مثال این دو صورت مسأله مختلف را در نظر بگیرد .
«من آدم بدبختی هستم» «من فقط کارم را از دست داده ام.»
این مرحله دارای مراحل فرعی زیر است: