تصادفات جاده ای و حوادث رانندگی

بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور از سال 1373 تا سال 1384 آمار تلفات ناشی از تصادفات جادهای (سوانح رانندگی برون شهری و روستایی) کشور رشد متوسط سالیانه 9.1 درصد داشته است در حالی که این آمار از سال 1383 تا پایان سال 1392 کاهش متوسط سالیانه 4.2 درصد داشته است. همچنین چنانچه همان روند پیشین ادامه مییافت میباست در پایان سال 1393 تعداد 37431 کشته داشته باشیم در حالیکه با واپایش روند طی 8 سال (1385 تا 1392) تلفات ناشی از تصادفات جادهای (سوانح رانندگی برون شهری و روستایی) با کاهش میانگین سالیانه 4.2 درصد به 12864 رسیده است.
نمودار4-5- روند کاهشی در تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی) کشور
نمودار4-6- روند تغییرات تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی) کشور در 10 سال گذشته
4-1-3- سهم راههای برونشهری و روستایی در تلفات ناشی از تصادفات جادهای
بررسیها نشان میدهد سهم تلفات ناشی از تصادفات برونشهری (از کل تلفات ناشی از تصادفات جادهای) از 59 درصد سال 1388 به 64.2 درصد در سال 1392 رسیده است. در حالیکه سهم تلفات ناشی از تصادفات روستایی (از کل تلفات ناشی از تصادفات جادهای) از 9.5 درصد سال 1388 به 7.2 درصد سال 1392 رسیده است. سهم راههای برونشهری در تلفات ناشی از تصادفات جادهای (تصادفات برونشهری و روستایی) از سال 1388 تا سال 1392روند افزایشی داشته است. روند 5 ساله آمار تلفات ناشی از تصادفات جادهای نشانگر این است که علیرغم کاهش تلفات در مجموع راههای برونشهری و روستایی، کاهش تلفات در راههای برونشهری شتاب کمتری به خود گرفته است.
بررسی تلفات ناشی از تصادفات جادهای (تصادفات برونشهری و روستایی) نشان میدهد شمار کشتهها از 13575 نفر با 5.2 درصد کاهش به 12864 نفر در سال 1392 رسیده است. همچنین تلفات ناشی از تصادفات برونشهری از 11811 نفر با 2.1 درصد کاهش به 11568 کشته در سال 1392 رسیده و تلفات ناشی از تصادفات روستایی از 1764 نفر با 26.5 درصد کاهش به 1296 کشته در سال 1392 رسیده است. در واقع مجموع تلفات ناشی از تصادفات جادهای (تصادفات برونشهری و روستایی) سال 1392 نسبت به سال 1391، 711 نفر کمتر بوده است. همچنین تلفات ناشی از تصادفات برونشهری سال 1392 نسبت به سال 1391، 243 نفر کمتر بوده و تلفات ناشی از تصادفات روستایی سال 1392 نسبت به سال 1391، 468 نفر کمتر بوده است.
نمودار4-7- سهم راههای برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جادهای
جدول4-1- سهم راههای برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جادهای کشور
سال
کل تلفات
حوادث رانندگی
تلفات تصادفات جاده ای
تلفات تصادفات
برونشهری
سهم از کل
تلفات تصادفات روستایی
سهم از کل
مجموع تلفات برونشهری و روستایی
1388
22974
13556
0/59
2179