تصادفات جاده ای و استان مازندران

ایمن سازی تقاطع های هم سطح در محورهای برون شهری و ساماندهی تسهیلات مناسب عابران پیاده و فرهنگ سازی جهت استفاده از تسهیلات موجود موجبات کاهش تصادفات و تلفات این قشر را فراهم می سازد.
افزایش تحصیلات و بهبود سطح آگاهی از میزان خطر احتمالی در رانندگی میکاهد.همچنین تجهیز و حضور به موقع امدادرسانان میتواند موجب کاهش تلفات گردد. ایجاد روشنایی مناسب، ترمیم و بازسازی خط کشیها در افزایش ایمنی در شب هنگام موثر میباشد. تعریض سطح سواره رو و شانه راه و جدا سازی خطوط رفت و برگشت و نصب حفاظهای طولی را در جادههای اصلی میتواند سبب کاهش تلفات تصادفات جادهای شود.
بنابراین با توجه به اهمیت این محورها از نظر مواصلاتی و جذبه های گردشگری، ایمن سازی آنها جهت کاهش بروز تصادفات و تلفات از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین برای بهتر شدن هرچه بیشتر وضعیت، باید شرایط موجود در استان مازندران بازنگری شده و نقش عوامل تاثیر گذار تا حد ممکن کاهش یابد. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺗاﺛﻴﺮ ﮔﺬار و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻋﻤﺎل ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ لازم ﺑﺎ اصلاح آنان، از ﻧﺮخ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ترافیکی و تصادفات جاده ای ﻛﺎﺳت.
سهم تلفات عابران پیاده رقم قابل توجهی در محورهای برون شهری می باشد. ایمن سازی تقاطع های هم سطح در محورهای برون شهری و ساماندهی تسهیلات مناسب عابران پیاده (نظیر پل های روگذر عابر پیاده) و فرهنگ سازی جهت استفاده از تسهیلات موجود موجبات کاهش تصادفات و تلفات این قشر را فراهم می سازد.
بیشترین شمار تلفات در گروه تحصیلی ابتدایی و بی سواد اتفاق افتاده و سهم تصادفات افراد تحصیل کرده بسیار کمتر است. این امر نقش سطح آگاهی از میزان خطر احتمالی در رانندگی آنان در سطح ایمن تری نسبت به دیگران نشان می دهد. با توجه به این امر تهیه و تدوین برنامه هایی با موضوع ایمنی می تواند نقش موثری در کاهش تلفات افراد بی سواد و کم سواد را ایفا نماید
با توجه به اینکه 10% تلفات در حال انتقال به مراکز درمانی اتفاق افتاده تجهیز و حضور به موقع امداد رسانان می تواند موجب کاهش تلفات گردد. همچنین به علت بالا بودن فوت تصادفات استان در بیمارستان می طلبد امکانات بیشتری به این امر اختصاص یابد. همچنین بیشترین تعداد تلفات ناشی از شکستگی های متعدد بوده و ضربه به سر علت بعدی تلفات رانندگی است. که نشان از فقدان ایمنی لازم وسایل نقلیه و عدم احتیاط رانندگان دارد.
با توجه به اهمیت محورهای استان و حجم تردد بالای مسافران نا آشنا به وضعیت محور ایجاد روشنایی مناسب، ترمیم و بازسازی خط کشی ها در افزایش ایمنی در شب هنگام موثر می باشد. همچنین وجود تقاط های هم سطح، عدم جداسازی خطوط رفت و برگشت و عدم استفاده موتور سواران و عابران پیاده از تسهیلات موجود موجب بروز بیشترین تصادفات دو گروه فوق است. تلفات بالای موتور سواران و عابران پیاده، لزوم ایمن سازی تردد این قشر را گوشزد می نماید.
بر اساس آمار بیشترین تصادف در راه اصلی اتفاق افتاده و این امر نیاز به تعریض سطح سواره رو و شانه راه و جدا سازی خطوط رفت و برگشت و نصب حفاظ های طولی را در جاده های اصلی نشان می دهد. همچنین تصادفات واژگونی سهم بالایی را به خود اختصاص داده که عوامل مهمی نظیر سرعت بالا و خواب آلودگی در آن تاثیرگذار است.
وجود تلفات بالا در تصادفات جادهای استان طلب میکند تا ضمن کنترل و نظارت مستمر بر عبور و مرور جاده ها، بر میزان کنترل و نظارت بر جاده ها به طور محسوسی افزوده شود تا از میزان تصادفات رانندگی و عوارض ناشی از آن، تا حد امکان کاسته گردد. بنابراین با توجه به اهمیت این محورها از نظر مواصلاتی بودن و جذبه های گردشگری، ایمن سازی آنها جهت کاهش بروز تصادفات و تلفات از اهمیت بالایی برخوردار است.
5-2- یافتههای تحقیق
در مطالعه انجام شده، میتوان به تلفات بیشتر رانندگان، تاثیر جنس مذکر ،30-21 سال، سطح تحصیلات پایین افراد، احتمال بیشتر مرگ در محل حادثه، در راه اصلی، برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر و خودروهای سبک در بروز تصادفات منجر به فوت پی برد و بر اساس این یافته که بیشترین متوفیات در بر اثر شکستگیهای متعدد و در روز قربانی شدهاند.
5-3-پاسخ به پرسشهای پژوهش
پاسخ پرسش یک:
در سال ۱۳۹۲ از مجموع 591 نفر فوت شدگان حوادث رانندگی معادل 259 نفر (%44) آنان را رانندگان خودرو، 171 نفر (%29) سرنشینان خودرو، ۱61 نفر (%27) آنان را عابران پیاده و بقیه را سایر، تشکیل داده اند. در این آمار، بیشترین کشته ها در تصادفات جادهای در سال ۱۳۹۲ مربوط به رانندگان و سپس مربوط به سرنشینان خودرو است.
پاسخ پرسش دوم:
تلفات ناشی از تصادفات استان به تفکیک سن و جنس متوفی عبارتند از؛ سهم تصادفات مردان 75 درصد زنان 25درصد است. تلفات و معلولیت مردان در تصادفات جادهای استان 3 برابر زنان است، از هر 4 نفر کشته، 3 نفر مرد هستند. همچنین بیشترین تلفات عمدتا در گروه سنی 21-30 سال با سهم 26% اتفاق افتاده است. از لحاظ سنی 5 درصد افراد فوت شده (32 نفر) در تصادفات سال گذشته 10 سال و کمتر، 11 درصد (67 نفر) 20-11 سال، 26 درصد (153 نفر) 30-21 سال، 14 درصد (84 نفر)40-31 سال، 12 درصد (73 نفر) 50-41 سال، 11 درصد (63 نفر)60-51 سال و 20 درصد (119 نفر) کشته های تصادفات 60 سال به بالا داشته اند.
پاسخ پرسش سوم:
تلفات ناشی از تصادفات استان به تفکیک تحصیلات متوفی عبارت از بیسواد 147 نفر (%25)، ابتدایی 104 نفر (%18)، راهنمایی 101 نفر (%17)، دبیرستان 68 نفر (%11)، دیپلم 84 نفر (%14)، دانشجو 27 نفر (%5)، فوق دیپلم 14 نفر (%2)، لیسانس 38 نفر (%6) و فوق لیسانس و بالاتر 8 نفر (%1) است. در این آمار بیشترین شمار تلفات در گروه تحصیلی ابتدایی و بیسواد اتفاق افتاده است(43% از کل تلفات) و سهم تصادفات افراد تحصیل کرده بسیار پایین میباشد. همچنین تلفات ناشی از تصادفات جادهای افراد زیر دیپلم %71 است. یعنی از هر 10 نفر کشته شده در راه های استان، 7 نفر تحصیلات زیر دیپلم دارند. در واقع این افراد کسانی هستند که بین سنین 20 تا 50 سال قرار دارند.
پاسخ پرسش چهارم:
بر اساس آمار به دست آمده از پزشکی قانونی، در سال 1392، %54 تلفات (321 نفر) در محل حادثه اتفاق افتاده و %35 آن در بیمارستان (207 نفر) و %10 در حین انتقال (56 نفر) رخ داده است. در کشور تلفات در محل حادثه %54، در بیمارستان %31.6 و %8 در حین انتقال اتفاق افتاده است.
پاسخ پرسش پنجم:
بر اساس آمار به دست آمده از پزشکی قانونی، در سال 1392، %54 تلفات (321 نفر) در محل حادثه اتفاق افتاده و %35 آن در بیمارستان (207 نفر) و %10 در حین انتقال (56 نفر) رخ داده است. در کشور تلفات در محل حادثه %54، در بیمارستان %31.6 و %8 در حین انتقال اتفاق افتاده است.
پاسخ پرسش ششم: