تداعی برند مبتنی بر کارکنان و مدل یابی معادلات ساختاری

310
310
310
310
**روابط در سطح 99 درصد معنی دار می‎‎باشد.
با توجه به جدول 4-9 مشاهده می‎‎شود بین متغیر های مکنون تحقیق رابطه خطی وجود دارد بطوریکه میزان این روابط همگی در سطح 99% معنی دار هستند. به این ترتیب یکی دیگر از پیش نیازهای اصلی انجام معادلات ساختاری برقرار می‎‎باشد.

4-6 تحلیل عاملی تاییدی
در مدل یابی معادلات ساختاری عموما دو نقش اصلی مد نظر می‎‎گیرد.
1- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی
2- مدلهای ساختاری یا تحلیل مسیر
تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری
به رابطه بین متغیرهای مکنون با مشاهده گرها، مدل اندازه گیری می‎‎گویند. با استفاده از بارهای عاملی حاصل از این روابط در مدلهای ساختاری، روایی مدلها مورد سنجش قرار می‎‎گیرد. به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه، از ابزار تحلیل عاملی تاییدی استفاده می‎‎شود. در نمودارهای زیر نتایج تحلیل عاملی متغیرهای درونزا و برونزای تحقیق به همراه جدول شاخصهای برازش مدلها آورده شده است که در مجموع روایی پرسشنامه و معادلات اندازه گیری تحقیق را مورد بررسی قرار می‎‎دهند.
4-6-1 تحلیل عاملی تاییدی متغیر تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط باکارکنان
در نمودار زیر متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرای آن بررسی می‎‎گردد. آنچه از معادلات اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می‎‎شود این است که کلیه بارهای عاملی مقادیر بالای 0.4 را اختیار کرده و سوالات در حد زیادی می‎‎توانند متغیر مکنون تداعی برند مبتنی بر کارکنان را مورد سنجش قرار دهند.
نمودار 4-8: مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان در حالت بار عاملی
در نمودار زیر متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان در حالت ضرایب معناداری به وسیله آماره تی نشان داده شده است. نتایج آماره تی برای تک تک معادلات اندازه گیری نشان می‎‎دهد که ارتباط گویه ها با متغیر مکنون ارتباطی معنادار است.
نمودار 4-9: مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان در حالت ضرایب معناداری
4-6-1-1شاخصهای برارزش برای مدل اندازه گیری تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط باکارکنان
شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان که در جدول زیر آمده، نشان می‎‎دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش کامل دارد. یعنی گویه‎های مورد استفاده برای سنجش تداعی برند مبتنی بر کارکنان به درستی به کار گرفته شده اند.

جدول 4-10: شاخصهای برازش متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان
شاخص
AGFI
GFI