تداعی برند مبتنی بر کارکنان و تداعی برند مبتنی بر شرکت

تداعی برند شرکت به اعتماد به برند به وفاداری به برند
0.226 = 0.78 × 0.29
8.53 و 3.44
8
تداعی برند کارکنان به تداعی برند شرکت به اعتماد به برند
0.183 = 0.29 × 0.63
3.44 و 6.51
9
تداعی برند کارکنان به تداعی برند شرکت به وفاداری به برند
0.195 = 0.31 × 0.63
3.79 و 6.51
فصل پنجم:
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1 مقدمه
در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل نمایی کلی از تحقیق میباشد و به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها، اهداف، محدودیتها و تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق اشاره دارد. فصل دوم نیز مبانی تئوریکی تحقیق را در بر میگیرد و متغیرهای مستقل و وابسته در این قسمت به تفصیل مورد بحث قرار می‎‎گیرند و تحقیقات مختلفی که در این زمینه صورت گرفته است در قسمت پایانی فصل دوم توضیح داده شده است. فصل سوم روش تحقیق، ابزار گردآوری دادهها و روایی و پایایی تحقیق بیان شده است. در فصل چهارم تحقیق نیز تجزیه و تحلیل دادهها ارائه شده است. در این فصل نیز نتایج مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
مطالب این فصل به نتایج و یافتههای پژوهش، محدودیتهای پژوهش و ارائه پیشنهاد هایی برای پژوهش‎های آتی اختصاص یافته است. در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه شده و با تحلیل آن ها سعی می شود به سؤالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. بنابراین در ابتدا پس از بیان نتایج حاصل از بررسی هر یک از فرضیات پژوهش، نتایج به دست آمده با سایر پژوهش های انجام شده در این حوزه مقایسه شده و بر این اساس پیشنهاد هایی کاربردی و مطالعاتی از سوی محقق ارائه می شود.
5-2 نتایج آمار توصیفی
در این بخش نتایج بررسی توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای اصلی تحقیق، ارائه می‎‎شود:
5-2-1 متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیت: باتوجّه به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از نمونه مشاهده می‎‎شود که جنسیت 37.7 درصد(117 نفر) از پاسخ دهندگان مرد و 62.3 درصد(193 نفر) نیز زن می‎‎باشند.
سن: باتوجّه به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از نمونه مشاهده می‎‎شود که سن 9/21 درصد(68 نفر) از پاسخ دهندگان کمتر از 30 سال، 6/42 درصد(132 نفر) بین 31 تا 40 سال و 5/35 درصد(110 نفر) بین 41 تا 50 سال می‎‎باشد.
تحصیلات: باتوجّه به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از نمونه مشاهده می‎‎شود که میزان تحصیلات 00/29 درصد(90 نفر) از پاسخ دهندگان دیپلم، 7/38 درصد(120 نفر) از پاسخ دهندگان فوق دیپلم، 4/28 درصد از پاسخ دهندگان(88 نفر) لیسانس و 9/3 درصد از پاسخ دهندگان(12 نفر) فوق لیسانس و بالاتر می‎‎باشند.
5-2-2 متغیرهای اصلی
تداعی برند مبتنی بر کارکنان: میانگین امتیاز متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان از نظر پاسخ دهندگان 9570/3 و انحراف معیار 77419/0 می‎‎باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان از نظر پاسخ دهندگان معادل 00/1 و بیشترین امتیاز معادل 00/5 می‎‎باشد.
تداعی برند مبتنی بر شرکت: میانگین امتیاز متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت از نظر پاسخ دهندگان 9905/2 و انحراف معیار 61099/0 می‎‎باشد. میانگین به دست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت از نظر پاسخ دهندگان معادل 67/1 و بیشترین امتیاز معادل 00/5 می‎‎باشد.