تداعی برند مبتنی بر شرکت و لیگ برتر فوتبال ایران

1- این پژوهش به بررسی تاثیر تداعی برند مبتنی بر شرکت و مبتنی بر کارکنان بر ایجاد اعتماد به برند و وفاداری مشتریان به برند در صنعت نساجی پرداخته است و برای اطمینان از درستی نتایج به دست آمده می‎‎بایست این روابط در سایر بخشها از جمله صنایع خدماتی همچون بانکها و صنعت گردشگری و سایر بخشهای اقتصادی نیز آزموده شوند، این کار می‎‎تواند از انحراف های تعمیم جلوگیری نماید، اما در عین حال مستلزم زمان و هزینه های بالایی می‎‎باشد.
2- این پژوهش به بررسی متغیرها در گستره جغرافیایی استان گیلان پرداخته است. در حالیکه می‎‎توان با گسترش دامنه تحقیق در شهرها و استانهای دیگر به دلیل تفاوتهای فرهنگی و رفتاری مردم هر منطقه، نتایج دقیقتری را به دست آورد.
3-کمبود تحقیق های داخلی برای امکان مقایسه یافته ها که از طریق ترجمه مقالات چاپ شده که کمی در این زمینه مرتبط بودند، اطلاعات لازم جمع آوری شد.
4- فقدان فرهنگ و باور در زمینه ی ثمربخش و موثر بودن این گونه تحقیقات دانشگاهی در ارائه پاسخهای دقیق تاثیرگذار بوده و نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار داده است.
5-دسترسی محدود به پایگاه داده، سایت ها، مقالات و پایان نامه های لاتین در زمینه مورد مطالعه
5-9 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
1- پیشنهاد می‎‎شود برای دستیابی به جزئیات بیشتر در مورد نگرشها و رفتار مشتریان، سایر بخشهای تولیدی و خدماتی نیز در حیطه موضوع بررسی قرار گیرند تا بتوان نتایج متقن و مستند تری را به دست آورد.
2- پیشنهاد می‎‎شود تحقیقات گسترده تری در سطح کشور برای بررسی تاثیر تداعی برند مبتنی بر شرکت و مبتنی بر کارکنان بر ایجاد اعتماد به برند و وفاداری مشتریان به برند صورت گیرد.
3-پیشنهاد می‎‎شود در تحقیقات بعدی با رویکرد مقایسه ای، نقش تداعی برند کشور های مختلف را در شکل گیری وفاداری مشتریانشان در صنعت خاص مورد سنجش قرار دهند. نتایج این کار، اثر متغیر کشور سازنده برند را در شکل گیری وفاداری مشتری سنجش می‎‎کند.
منابع و مأخذ
1.آذر، عادل و مومنی، منصور، (1380)، “آمارو کاربرد آن در مدیریت”، تهران، سمت.
2.ابراهیمی، عبدالحمید، خیری، بهرام، یادگاری نیارکی، سمیه.(1388) ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده (شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه شهر تهران) مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره 7، ص ص 184-159
3.اسفرجانی، شهرزاد، (1385)، “مدیریت نام های تجاری”، ماهنامه تدبیر، شماره 171، مرداد ماه
4.افخمی، علی، (1392)، آتیه ای درخشان در صنعت نساجی، اقتصاد سنجی سرمایه گذاری و ادغام شرکت های تحت پوشش در استان گیلان، منتشر شده در شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند، ص ص147-1
5.الماسی، میثم .(1390 )بررسی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل آکر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت
6.امیر شاهی، میر احمد، سیاه تیری، ویدا، روان بد، فریبا، (1388)شناسایی عوامل موثر بر ایجاد”اعتماد” در مشتریان کلیدی بانک:مشتریان کلیدی بانک کارآفرین در شهر تهران، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره13، شماره4، ص ص 76-61
7.بلالی، مجید، آقازاده، هاشم و احمدی، سمیه(1391)”بررسی نقش برند در خرید خودروهای لوکس کشور”مجله مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره4، ص ص20-1.
8.پرهیزکار، محمد مهدی؛رمضانی، سعیدو حلوایی ها، وحید رضا، “بررسی تاثیر نام و نشان تجاری بر وفاداری مشتری در صنعت مواد غذایی ایران”، 1392، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول12ص ص80-75
9.تاج زاده نمین، ابوالفضل، تاج زاده نمینعآیدین، رمضانی، مرتضی، 1390، “عوامل مرتبط با وفاداری مشتریان ایرانی در هتل های پنج ستاره تهران، مجله کاوش های مدیریت بازرگانی، بهار و تابستان، شماره 5، ص ص 135-118
10.جوانمرد، حبیب الله، سلطان زاده، علی اکبر، (1388)بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت) فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 53، ص ص256-225
11.حسینی، سید مهدی، نبوی، سید علی، نیلی، مهدی.(1392)سنجش قابلیت اعتماد برند شرکت های بیمه بر تعهد و وفاداری مشتریان، فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره 29، ص ص 24-13
12.حسینی، میرزا حسن، رضائی، مهدی.(1390)بررسی عوامل موثر بر وفاداری برند در بازار فرآورده های لبنی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 5، ص ص 79-57
13.حسینی، محمد سلطان، نصر اصفهانی، داود، جوانی، وجیهه، سلیمی، مهدی(1389)تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران، مدیریت ورزشی، شماره 9، ص ص :107-87 .
14.حسینی، محمد سلطان، نصراصفهانی، داود، جوانی، وجیهه، سلیمی، مهدی، 1390، تعیین سهم نسبی وفاداری به برند در بین هواداران فوتبال ایران، نشریه علمی-پژوهشی مدیریت ورزش، شماره9، ص ص 108-87.
15.حق طلب، حامد، (1390)بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و رضایت مشتریان بیمه ایران در شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تربت جام