تحولات اجتماعی و بحران دموکراسی

-بهار،محمد تقی ملک الشعرا، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران انقراض قاجاریه، جلد اول ،تهران ،نشر امیرکبیر ،چاپ پنجم ،1379
-بهنود، مسعود، دولت های ایران از اسفند 1299 تا بهمن 1357، از سیدضیا تا بختیار ،انتشارات جاویدان، چاپ پنجم ،1370
– بولارد، ریدر،کلارمونت اسکراین، شترها باید بروند، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران ، نشر نو
– جامی، گذشته چراغ راه آینده است ، ویراستار بیذن نیک بین، تهران، انتشارات نیلوفر ،تابستان 1363
– حسنلی، جمیل، آذربایجان ایران –آغاز جنگ سرد ترجمه منصور صفوتی ،تهران ،شیرازه ،1387
– حسنلی، جمیل، فراز و فرود فرقه دموکرات اذربایجان،ت رجمه منصور همامی ،نشر نی ،1386
– درخشانی، علی اکبر ،21 آذر و تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و نقش سید جعفر پیشه وری در آن، تدوین شاهرخ فرزاد ،انتشارات شیرین ،1385
– درک کنیان،کردها و کردستان، ترجمه ابراهیم یونسی ، نشر نگاه 1376
– زیبا کلام، صادق ،تاریخ تحولات سیاسی ایران (1320-1322)تهران، انتشارات سمت ،چاپ پنجم ،1390
– شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران، از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی ، جلد سوم ،تهران، انتشارات سخن ،1383
– شریفی، احمد ، عشایر شکاک و شرح زندگانی انها به رهبری اسماعیل اقا سیمکو، 1348
– عاقلی، باقر، خاندان های حکومتگر در ایران –قاجاریه پهلوی، تهران، نشر علم ،1381
– عبده، جلال ،چهل سال صحنه ی قضایی –سیاسی –دیپلماتی ایران و جهان، ویرایش مجید تفرشی ،جلد اول ،تهران ،رسا
– عظیمی ، فخرالدین ،بحران دموکراسی در ایران 1320-1332، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، بیژن نوذری ،تهران ،انتشارات آسیم ،1391
– فاتح، مصطفی،پنجاه سال نفت ایران، تهران ،نشر علم ، چاپ اول ،1384
– فوران، جان، تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، موسسه خدمات فرهنگی رسا ،تهران،1377
– کریس، کوچرا ،جنبش ملی کرد، ترجمه ابراهیم یونسی، نشر نگاه ،1373
– ملازاده، حمید، رازهای سر به مهر، خاطرات سرهنگ ابراهیم نوروز اف ، تبریز ،نشر مهر آزادی ،1386
– منوچهری، فضل ا… ، ایران جدال نفت و نقش قوام السلطنه، تهران ،نشر آبی ، 1382
_کاتوزیان، محمدعلی (همایون)، اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی ،ترجمه محمدرضا نفیسی، کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، چاپ ششم ،1377
-پورآرین ، فواد، انقلاب فراموش شده (دولت های عصر مشروطه تا کودتای 1291،برنامه ها و دشواری ها، تهران ،نشر پایدار ،1385
-تاریخ کمبریج ، دوره ی پهلوی ،ترجمه تیمور قادری، جلد هفتم ، انتشارات مهتاب –ایفام ، ویراستار پیتر آوری،گاوین هاملبی ،