تحلیل محتوای کیفی و روش تحلیل محتوا

روش تحقیق
دراین فصل به مهمترین نکات مربوط به روش پژوهش اشاره شده است. از جمله مواردی چون: طرح پژوهش، نمونه پژوهش، روش دادهیابی، رویکرد مورد نظر برای تجزیه و تحلیل دادهها، نحوه انتخاب نمونههای مورد مطالعه و روش اعتماد سازی اشاره گردیده است.
3-1-طرح پژوهش:
پژوهش حاضر « نقد اهداف، ساختار و برنامه های سازمان دانش آموزی ایران» با استناد به دیدگاه کرسول وبا توجه به ماهیت موضوع، پژوهش کیفی بوده و در پارادایم پژوهشهای کیفی قرار میگیرد. ماهیت موضوع پژوهش به گونهای است که با ابزارهای پارادایم کمی قابل اندازه گیری نمیباشد (کرسول، 1994: 146). طرح این پژوهش از نوع غیر حدوثی یا غیر پیدایشی است. در این نوع از تحقیقات ابتدا دادهها گردآوری می شوند و سپس به تجزیه وتحلیل انها پرداخته می شود( میکات و مورهاس، 63:1994).
میرینگ (2000) تحلیل محتوا را به سه شکل تقسیم میکند: کمی ، کیفی استقرایی و کیفی قیاسی. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی استفاده خواهد شد، زیرا محقق به دنبال کشف مقولهها ازمتن مصاحبهها میباشد.
روش دادهیابی:
با توجه به موضوع پژوهش، پژوهشگر خود به عنوان ابزار پژوهش از روش مصاحبه و بررسی اسناد (به استناد به دیدگاه میکات و مورهاوس،1994 : 46و63) استفاده خواهد نمود. بدین گونه که هم مسؤولیت جمعآوری دادهها وهم گزینش معانی آنها را بر عهده دارد و نقش مضاعفی نسبت به پژوهشگر کمی ایفا میکند (میکات و مورهاوس،1994: 44 ). لازم به یادآوری است که با استناد به دیدگاه پتن (1990به نقل از میکات و مورهاوس،1994: 56) پژوهشگر در انتخاب افراد و اسناد مورد مطالعه به شیوه هدفمند عمل میکند، به گونهای که به استناد لینکن و گیوبا (1985) بهترین و بیشترین اطلاعات را در قلمرو موضوع پژوهش به پژوهشگر بدهند.
دراین تحقیق ازدو نمونه هدفمند با حد اکثرتنوع استفاده شده است.
1- نمونه متنی که با استفاده از بررسی آییننامهها ودستورالعملهای مربوط به تشکلها و تشکلهایدانشآموزی درحوزه تعلیموتربیت بدست آمده است (فهرست منابع).
2- نمونه تحقیقی که از راه مصاحبه با 12 نفرازکارشناسان ومتخصصان (4نفرستادی و 8 نفرصفی) حوزهی سازمانهای دانشآموزی، هلالاحمرجوانان و پیشاهنگی گشتتور بدست آمده است. منطوراز ستادی، رؤسای سازمان دانشآموزی در مراکز استانها و کارشناسان، مسؤولین و مربیان سازمان دانشآموزی و پیشاهنگی در شهرستانها میباشد.
روش دادهکاوی:
استراس و کوربین (1990، نقل از میکات و مورهاس، 122:1994) سه رویکرد را برای تجزیه و تحلیل داده ها ارائه کرده اند:
رویکرد توصیفی : این رویکرد غالباً با کار روزنامه نگاران مقایسه می شود و شامل ارائه ی اطلاعات بدون هرگونه تحلیل است.
رویکرد توصیفی- تفسیری : این رویکرد مستلزم حدودی از تفسیر و نیز پیش از آن انتخاب اطلاعات است و اگر چه توصیف، هدف مهم در آن است لیکن برخی از توصیف ها در این رویکرد به سمت تفسیر و تأویل می رود.
رویکرد تفسیری- تجریدی : در این رویکرد بالاترین میزان تفسیر صورت می گیرد و به سمت نظریه پردازی می رود.
در پژوهش حاضر برای تجزیه وتحلیل دادهها از رویکرد توصیفی- تفسیری بلنکی وهمکاران (1992 به نقل از میکات ومورهاس،1994) استفاده شده است.
روش اجرا :
دراین پژوهش مراحل ذیل به ترتیب انجام گرفته است:
– انتخاب نمونههای هدفمند از راه مشورت و رایزنی با اعضاء کمیته پژوهش به استناد دیدگاه پتن( 1990، به نقل از میکات و مورهاوس، 1994)
– مشخص کردن سولات مصاحبه از راه مشورت و رایزنی با اعضاء کمیته پژوهش.
– اجرای مصاحبهها به صورت نیمهسازمانیافته.
– تبدیل هرمصاحبه از حالت شفاهی به فرم نوشتاری.
– تحلیل محتوای متن مصاحبهها و استخراج نکات کلیدی(به شیوه غیر حدوثی) تا رسیدن به نقطه اشباع شدگی.
– کدگذاری نکات کلیدی بر اساس دیدگاه (استراس و کوربین، 1990، نقل از کرسول، 156:1994)