تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از نظر میزان …

مولفه گروه های غذایی

شاخص های گروه های غذایی

نان و غلات و آب آشامیدنی

سبزی ها

میوه ها

شیر و لبنیات

گوشت، حبوبات و مغزها

مواد قندی، چربی ها، شورها و ترشی ها

مقدار بار اطلاعاتی
(EJ)

۶۴/۰

۲۳/۰

۷۰/۰

۰

۵۷/۰

۰

ضریب اهمیت
(WJ)

۳۰/۰

۱۱/۰

۳۳/۰

۰

۲۷/۰

۰

جداول فوق نشان میدهد که بیشترین ضریب اهمیت در درس علوم تجربی پایه ششم دوره ابتدایی در مولفه گروه های غذایی مربوط به شاخص میوه ها (۳۳/۰) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به شاخص شیر و لبنیات و مواد قندی، چربی ها، شورها و ترشی ها (۰) است.

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱) مقدمه

در این فصل محقق به جمع بندی یافته های تحقیق می پردازد. با توجه به این که یافته ها مبنای اصلی پژوهش می باشند لذا بر اساس آنها نتیجه گیری های نهایی انجام شده و در پایان با در نظر گرفتن برایند کلی تحقیق به ارائه پیشنهاد ها و راهکارهای موثر از یک سو و محدودیت های تحقیق از سوی دیگر به منظور استفاده در تحقیق های آتی پرداخته می شود. این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به سواد تغذیه صورت گرفت است. بر همین مبنا بر اساس فرم های تحلیل محتوا محقق ساخته فراوانی هر یک از مولفه ها به همراه شاخص های آنها در محتوای کتاب های درسی علوم شش پایه دوره ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است. با این مقدمه به تجزیه و تحلیل و نتایج به دست آمده در سوالات پژوهشی خواهیم پرداخت.

۵-۲) تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

۵-۲-۱) سوال اصلی تحقیق

چه اندازه در محتوای کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی به سواد تغذیه توجه شده است؟
در یک بررسی کلی از مجموع ۴۷۱ واحد ضبط برای مولفه گروه های غذایی شاخص نان و غلات و آب آشامیدنی با ۱۱۶ واحد بیشترین واحد ضبط را به خود اختصاص داده است و شاخص های سبزی ها (۴۲)، میوه ها (۹۸)، شیر و لبنیات (۳۲)، گوشت، حبوبات و مغزها (۹۹) و مواد قندی، چربی ها، شورها و ترشی ها (۸۴) واحد را به خود اختصاص دادند. از طرفی بیشترین ضریب اهمیت در دروس علوم تجربی دوره ابتدایی در مولفه گروه های غذایی مربوط به شاخص میوه ها (۱۹/۰) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به شاخص شیر و لبنیات (۱۵/۰) است و می توان بیان داشت که مولفه های غذایی در کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به صورت متوازن تقسیم نشده است. همچنین نتایج نشان میدهد که بیشترین ضریب اهمیت در دروس علوم تجربی دوره ابتدایی در مولفه گروه های غذایی مربوط به شاخص میوه ها (۱۹/۰) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به شاخص شیر و لبنیات (۱۵/۰) است.

۵-۲-۲) سوال اول فرعی

تا چه اندازه در محتوای کتاب درسی علوم تجربی اول ابتدایی به سواد تغذیه توجه شده است؟
در یک بررسی کلی از مجموع ۴۹ واحد ضبط برای مولفه گروه های غذایی، بیشترین واحد یعنی ۱۴ واحد ضبط به شاخص گوشت، حبوبات و مغزها اختصاص یافته است و و کمترین واحد ضبط برای شاخص مواد قندی، چربی ها، شورها و ترشی ها با ۳ واحد است همچنین بیشترین ضریب اهمیت در درس علوم تجربی پایه اول دوره ابتدایی در مولفه گروه های غذایی مربوط به شاخص گوشت، حبوبات و مغزها (۲۶/۰) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به شاخص شیر و لبنیات (۰۹/۰) است و این نشان دهنده آن است که مولفه های غذایی در کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به صورت متوازن تقسیم نشده است. همچنین نتایج نشان میدهد که بیشترین ضریب اهمیت در درس علوم تجربی پایه اول دوره ابتدایی در مولفه گروه های غذایی مربوط به شاخص گوشت، حبوبات و مغزها (۲۶/۰) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به شاخص شیر و لبنیات (۰۹/۰) است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است