تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از نظر میزان …

۳-۷) روایی و پایایی

۳-۷-۱) روایی

محقق در این پژوهش به منظور به دست آوردن روایی ابزار تحقیق در گام اول مجموعه ای از مولفه ها و شاخص های سواد تغذیه را از منابع مرتبط با موضوع تحقیق اخذ کرد و فهرست آن ها را در اختیار سه نفر از متخصصان تغذیه قرار داد و این متخصصان از میان مولفه های سواد تغذیه، گروه های غذایی را تایید و انتخاب کردند که شامل شش شاخص (۱٫ نان و غلات و آب آشامیدنی، ۲٫ سبزی ها، ۳٫ میوه ها، ۴٫ شیر و لبنیات، ۵٫ گوشت، حبوبات و مغزها، ۶٫ مواد قندی، چربی ها، شورها و ترشی ها) می باشد. محقق این فهرست را همچنین در اختیار شش نفر از معلمان دوره ابتدایی با سابقه بالای بیست سال خدمت قرار داد و آنان نیز روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق را تایید کردند. در گام بعدی پس از تهیه فرم تحلیل محتوا و تایید نهایی فرم ها توسط اساتید راهنما و مشاور، فرایند تحلیل محتوای کتاب های مورد تحقیق از طرف محقق ادامه یافت.

۳-۷-۲) پایایی

برای تعیین پایایی از فرمول هولستی[۱۳] استفاده شده است بدین ترتیب که ۲۰ درصد محتوای کتاب‌ های علوم تجربی دوره ابتدایی به صورت نمونه گیری تصادفی در اختیار دو نفر کد گذار آموزش قرار داده شد تا برابر دستور العمل کد گذاری گردد و در مرحله بعد محقق با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده، جدول توزیع فراوانی هر یک از مولفه ها را تعیین نموده و درصد توافق بین کد گذاران محاسبه گردیده که ضریب توافق بین کدگذاران ۸۷/۰ به دست آمد و از آنجایی که بیشتر مطالعات تحلیل محتوا حداقل پایایی مورد نیاز را ۶۰ در صد ذکر کرده اند، آزمون پایایی اولیه رضایت بخشی نتایج را نشان داد.

۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است به این صورت که ابتدا فراوانی شاخص های سواد تغذیه بر اساس چک لیست تحلیل محتوا شمارش شد و فراوانی به دست آمد در مرحله بعد جدول داده های بهنجار شده طراحی و بار اطلاعاتی هر شاخص محاسبه و در انتها با بهره گرفتن از بارهای اطلاعاتی ضریب اهمیت هر یک از شاخص ها به دست آمد.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه

در این فصل تحلیل کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی براساس میزان پرداختن به شاخص های سواد تغذیه مورد توجه است. بدین منظور برای پاسخ به سوالات پژوهشی ابتدا فراوانی های بدست آمده از مؤلفه های مورد سؤال در جداول تهیه شده جایگزین شدند. سپس داده های این جداول براساس مرحله اول روش آنتروپی شانون به صورت داده های بهنجارشده درآمدند و بر اساس مرحله دوم روش آنتروپی شانون که نشان دهنده مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام می باشد، مقدار عدم اطمینان داده های به دست آمده محاسبه شد و در پایان براساس مرحله سوم روش آنتروپی شانون ضریب اهمیت هر یک از شاخص ها به دست آمد.

۴-۱) سوال اصلی تحقیق

تا چه اندازه در محتوای کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی به سواد تغذیه توجه شده است؟
جدول (۴-۱) میزان توجه به شاخص های مربوط به سواد تغذیه ای دروس علوم تجربی دوره ابتدایی را نشان میدهد. همان طور که درجدول مشاهده میشود از مجموع ۴۷۱ واحد ضبط برای مولفه گروه های غذایی، بیشترین واحد یعنی ۱۱۶ واحد ضبط به شاخص نان و غلات و آب آشامیدنی اختصاص یافته است و بیشترین میزان توجه به این شاخص مربوط به کتاب پایه سوم می باشد و کمترین واحد ضبط برای شاخص شیر و لبنیات با ۳۲ واحد است (جدول ۴-۱).
جدول ۴- ۱: توزیع فراوانی شاخص های مربوط به سواد تغذیه ای دروس علوم تجربی دوره ابتدایی

کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی
۶ جلد
مولفه گروه های غذایی
شاخص های گروه های غذایی
نان و غلات و آب آشامیدنی سبزی ها میوه ها شیر و لبنیات گوشت، حبوبات و مغزها مواد قندی، چربی ها، شورها و ترشی ها
کتاب پایه اول ۳ ۱۳ ۱۳
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است