تحلیل عاملی تاییدی و بهبود تصویر برند

0/000
باتوجه به جدول 4-8 (خروجی SPSS) مقدار شاخص KMO برابر است 652/0 است (بیشتر از 6/0)، لذا تعداد نمونه (تعداد پاسخ دهندگان 384) برای تحلیل عاملی کافی می باشد. همچنین مقدار Sig آزمون بارتلت، کوچکتر از 05/0 است؛ که نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است و فرض شناخته بودن ماتریس همبستگی رد می شود و داده ها برای انجام روش SEM از تناسب لازم برخوردار هستند.
باتوجه به اینکه نتایج آزمون KMO و بارتلت داده های به دست آمده از پرسشنامه پژوهش را برای تحلیل عاملی، کافی و مناسب تشخیص می دهند؛ پس می توان از تحلیل عاملی روش معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرد. باتوجه به اینکه در تحقیق حاضر، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و محقق در طراحی و تدوین آن از پیشینه تحقیق و پیش ذهنیت قبلی استفاده شده است، لذا تحلیل عاملی مورد استفاده در این تحقیق، استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (CFA) می باشد که در بخش های بعد برای هریک از متغیرهای مکنون (عامل ها)، این تحلیل انجام می گیرد و معنی داری (تفاوت با مقدار صفر) بارهای عاملی با استفاده از آماره t و سطح بحرانی مورد بررسی قرار می گیرد.
4-2-5 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق
با توجه به اینکه اساس تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر در جهت آزمون فرضیات تحقیق، استفاده از روش معادلات ساختاری SEM و تحلیل عاملی CFA است، لازم است به منظور تبیین وجود تاثیر و رابطه علی میان متغیرهای مستقل و وابسته به بررسی همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته بپردازیم (کلانتری، 1392).
وجود همبستگی بین متغیرهای مستقل (عوامل پنج گانه) و متغیر وابسته (بهبود تصویر برند) یکی دیگر از پیش شرط های ورود به مبحث معادلات ساختاری SEM می باشد. برای محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق به دلیل نرمال بودن توزیع دادهها (قضیه حدمرکزی و روش خودگردان سازی) از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می کنیم.
ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. این ضریب بین 1 تا 1- میباشد و درصورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر میباشد. این آزمون با توجه به فرضیات زیر به بررسی ارتباط بین دو متغیر میپردازد.
فرض (H0): همبستگی معنیدار بین دو متغیر وجود ندارد.
فرض (H1): همبستگی معنیدار بین دو متغیر وجود دارد.
نحوه داوری در مورد وجود یا عدم وجود ارتباط براساس سطح معنیداری بهدست آمده صورت میپذیرد. بدین ترتیب که اگر sig آزمون کوچکتراز 05/0 باشد فرض H0رد شده و بین دو متغیر ارتباط معنیداری وجود دارد.
جدول 4-9 : نتایج آزمون همبستگی
کیفیت ارائه خدمات بانکی
تقویت ارزش ویژه برند
تبلیغات بانک
مسئولیت اجتماعی
رفتار نیروی انسانی
بهبود تصویر برند *
کیفیت ارائه خدمات بانکی
Pearson Correlation
1
.766**
.023
.449**
.673**