تحلیل رگرسیون چندگانه

-نمونه گیری منظم یا سیستماتیک
– نمونه گیری خوشه ای
-نمونه گیری طبقه ای
و نمونه گیری غیراحتمالی شامل:
-نمونه گیری اتفاقی
-سهمیه ای
-گلوله برفی
– نمونه گیری مبتی بر هدف می باشد.
روش نمونه گیری مناسب در این تحقیق، نمونه گیری احتمالی تصادفی ساده می باشد.
3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. آزمون های آماری مورد استفاده نیز مشتمل بر دو دسته ذیل است :
1- تحلیل توصیفی شامل تعیین درصد فراوانی هر یک از پارامترهای سن، جنسیت، میزان تحصیلات، وضغیت تاهل و سابقه کار پاسخگویان.
2- تحلیل استنباطی مشتمل بر آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه می باشد.
الف : ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی، شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را نشان می دهد. از آنجا که داده های تحقیق، از نوع کمّی هستند از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ارتباط بین آنها استفاده شده است.
در این رابطه
 متغیر مستقل  متغیر وابسته  حجم نمونه می باشند
ب :تحلیل رگرسیون چندگانه
در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولاً پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می شود. در رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکاً پیش بینی کند.
رگرسیون چندگانه، روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل () در پیش بینی متغیر وابسته (y) است. متغیرهای مستقل را متغیرهای پیش بین و متغیر وابسته را متغیر ملاک نیز می گویند. از تحلیل رگرسیون می توان هم در تحقیقات آزمایشی و هم در غیرآزمایشی استفاده کرد.
ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگونی صورت می گیرد که یکی از آنها روش گام به گام است.
در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می شود. از آن پس سایر متغیرهای پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی یا نیمه تفکیکی در تحلیل وارد می شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی تمام متغیرهایی که قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می شود. به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها به تحلیل در اختیار محقق نمی باشد. از روش گام به گام برای پیش بینی متغیر وابسته و نه تبیین استفاده می شود.
فصل چهارم