تحلیل رگرسیون چندگانه و الگوی معادلات ساختاری

حسن نیت حامی
عوامل مربوط به حامی:
نگرش نسبت به حامی
حضور همه جانبه حامی
حسن نیت حامی
قرار گیری مصرف کننده در معرض حامیگری
قرار گیری مصرف کننده در معرض حامیگری
شکل (6-2)؛ الگوی اسپید و تامپسون(اسپید و تامپسون، 2000،ص228)
شکل (6-2)؛ الگوی اسپید و تامپسون(اسپید و تامپسون، 2000،ص228)
2-1-6-2) الگوی گوینر و اسوانسون (2003)
عنوان: الگوی برای تعلق به تیم ورزشی: پیشآیندها و پسآیندهای حامیگری
این دو محقق تاثیر تعلق هواداران به تیم ورزشی را بر روی چهار مورد از نتایج حامیگری، از جمله تشخیص حامی، نگرش نسبت به حامی، حمایت و رضایت از حامی، سنجیدند. علاوه بر آن، این دو محقق از متغیر های اعتبار، اشتیاق به ورزش و مشارکت هوادار، به عنوان عوامل اثرگذار بر تعلق به تیم استفاده کردهاند. با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، این محققین به این نتیجه رسیدند که طرفدارانی که از تعلق تیمی بالایی برخوردارند، پاسخ مثبتی به نتایج حاصل از حامیگری دادهاند. همچنین نتایج حاصل نشان داد که پیشآیندهای مطرح شده میتواند عاملی در پیشبینی تعلق تیمی بهشمار رود.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان تشخیص حامی، نگرش مثبت به حامی، حمایت از حامی و رضایت از آن در افرادی که از تعلق تیمی بالایی برخوردار بودهاند، نسبت به سایر افراد بسیار بالا بوده است. همچنین بیان شد که تعلق به تیم در افراد مختلف متفاوت است چراکه آن میتواند تحت تاثیر اعتبار تیم، اشتیاق به ورزش و میزان مشارکت در ورزش، قرار گیرد.
این تحقیق بر روی 1070 نفر از تماشاگران مسابقات فوتبال بین دانشگاهی انجام گرفت که در نهایت 922 نفر از آنان حاضر به مشارکت در تحقیق شده بودند. که 59 درصد از مشارکتکنندگان مرد و بقیه زن بودهاند.
3-1-6-2) الگوی الکساندر و همکاران (2007)
عنوان: پیش بینی نتایج حامی گری از منظر متغیر های نگرشی : مطالعه موردی لیگ حرفه ای بسکتبال
الکساندر و همکاران در سال 2007 به بررسی رابطه بین نگرش نسبت به رویداد، اشتیاق به ورزش و نگرش نسبت به حامی با تصویر شناسه، قصد خرید و تبلیغات توصیهای محصولات حامی پرداختند. دادههای این تحقیق از تماشاگران مسابقات لیگ حرفهای بسکتبال در یونان جمعآوری و از طریق تجزیه تحلیل رگرسیون چندگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع 300 پرسشنامه در بین تماشاگران پخش شده بود که 257 پرسشنامه قابل قبول بوده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل الکساندر و همکاران نشاد داد که قصد خرید مصرفکنندگان از محصولات حامی شدیداً تحت تاثیر نگرش نسبت به رویداد، اشتیاق به ورزش و نگرش نسبت به حامی قرار دارد. تبلیغات توصیهای و تصویر شناسه نیز رابطه معنیداری با نگرش نسبت به حامی و اشتیاق به ورزش دارد. همچنین نتایج حاصله نشان داد که 73 درصد از پاسخ دهندگان از حامی رویداد آگاهی داشتهاند.
4-1-6-2) الگوی کو و همکاران (2008)
عنوان: تاثیر اشتیاق به ورزش، آگاهی از حامی، و تصویر شرکت بر قصد خرید محصولات حامی
کو و همکاران در سال 2008 به بررسی رابطه بین متغیرهای کلیدی اثر بخشی حامیگری از جمله آگاهی از حامی، تصویر شرکت و قصد خرید محصولات حامی پرداختند. اشتیاق به ورزش فوتبال نیز به عنوان یکی دیگر از متغیرهای کلیدی تاثیرگذار بر حامیگری مورد استفاده قرار گرفته است. این محققین بر اساس مصاحبههای شخصی و پخش کردن پرسشنامه در بین 457 نفر از تماشاگران جام جهانی 2002 کره و ژاپن، به این نتیجه رسیدند که مصرف کنندگانی که تصویر مثبتی از حامی در ذهنشان وجود دارد و اشتیاق بالایی نیز به ورزش دارند، قصد خریدشان از محصولات شرکت بالا است. همچنین اشتیاق به ورزش تاثیر مثبتی بر آگاهی از شناسه، تصویر شرکت و قصد خرید دارد.
آگاهی
آگاهی
اشتیاق
اشتیاق