تحلیلهای آماری و تفسیر نتایج

ذوب آهن
27
R27
530154.00
3587537.00
غبار خیابان
ذوب آهن
3-4-تفسیر نتایج فلزات سنگین در نمونههای غبار خیابان
فعالیتهای انسان در چند دهه اخیر در تمام کشورها، بهویژه کشورهای در حال توسعه به بروز آشفتگی در سامانه های طبیعیمنجر شده است. با پیشرفتهای صنعتی و نیاز به منابع انرژی، اثر انسان بر محیط زیست شدیدتر شده، و آلودگی محیط های آب، خاک و هوا را به دنبال داشته و بیش از هر کس دیگر گریبانگیر خود انسان شده است. از جمله خطرناکترین این آلاینده ها فلزات سنگین هستند که به دلیل پتانسیل سرطان زایی، جهش زایی ، قابلیت انباشت، و زیست پایستاری اهمیت ویژهای دارند. فلزات سنگین از راه های مختلف مانند غذا، آب و جو وارد بدن موجودات میشوند. واژههای زنجیره غذایی، شبکه غذایی، و سطوح تغذیهای برای توصیف مسیرهای ورود آلودگی به جانوران به کار میرود. فلزات سنگین خورده شده در زنجیره غذایی بالا رفته و از راه شبکه غذایی به سطوح غذایی بالاتر راه مییابد، و ممکن است در طی این مسیر دچار زیستانباشت شده و افزایش زیستی یابد. خوردن و زیستانباشتن برخی از فلزات که در سیالها، بافتها یا اندامهای خاصی به غلظتهای بحرانی سمی میرسند برای جانورانی که در سطوح بالاتر غذایی قرار دارند، خطر محسوب می شوند(زیگل،2002). نتایج حاصل از تجزیه نمونههای غبار برای تعیین غلظت فلزات سنگین در جدول3-2 ارائه شده است.
3-4-1- تحلیل آماری دادههای نمونههای غبار خیابان
هدف ازتحلیل دادههای آماری پی بردن به غلظت زمینه وتعیین مرزآلودگی، توزیع عادی وغیرعادی است. میانگین دادهها بیانگر غلظت عادی نمونههای جمعآوریشده است. تحلیل روند تغییرات عناصر سنگین در محیط غبار با توجه به میانگین غلظت و استانداردهای جهانی توصیف وسپس،توزیع آماری آن مشخص میگردد. هدف از این بخش، بررسی آماری غلظت عناصر در نمونههای غبار خیابان میباشد. بنابراین دراین پژوهش ازچندروش آماری(آمارتوصیفی، ضریب همبستگی) ونمودارهای جعبه ای برای تحلیل بهتر داده ها وارتباط آنها با زمینشیمی استفاده شد. تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزارSPSS (version 19) انجام شده است.
3-4-2- آمار توصیفی فلزات سنگین
غبارهای نهشته شده در کنار خیابان ها، بزرگراه ها، و میدانهای درون شهری و جاده های برونشهری در شهرهای بزرگ جهان به تفصیل بررسی شده اند. در بین فلزات سنگین موجود در غبارهای خیابان، 14 عنصر مولیبدن، مس، سرب، روی، کادمیم، کروم، آنتیموان، آرسنیک، کبالت، آلومینیم، آهن، منگنز، قلع و نیکل از اهمیت بیشتری برخوردارند، و غنیشدگی زیادی نشان می دهند. به همین دلیل در بخش غبار خیابان محدوده مطالعاتی بیشتر به بحث در مورد این عناصر پرداخته میشود. نتایج آمار توصیفی عناصر جزئی و اصلی در جدول3-3ارائه شده است.
جدول3-2-نتایج آمار توصیفی غلظت عناصر در نمونه های غبار خیان
Sn
Cr
Sb
Cd
As
Co
Ni