تحقیق رایگان درمورد استاندارد، آب آبیاری، شبکه عصبی، طبقه بندی

جمله معیارهای فیزیکی مانند کدورت، دما، رنگ و بو، معیارهای شیمیایی مانند کل جامدات محلول و سختی و معیارهای بیولوژیک مانند عوامل بیماری‌زا و شاخص‌های بیماری‌زایی. با توجه به اینکه آلودگی به صورت وجود ناخالصی‌ها در آب به حدی که از استفاده آن برای منظور مشخص جلوگیری کند، تعریف می‌شود، بنابراین تعریف کیفیت آب تابع منظور مورد استفاده است و تعیین تقریبی مقدار ناخالصی مواد محلول و معلق، گرچه در بعضی موارد مفید است، برای تعریف کامل کیفیت آب کافی نیست (ترکیان, ۱۳۷۴). پارامترهای زیادی وجود دارد که به طور کیفی اثر ناخالصی‌های مختلف را بر آب‌های مورد استفاده در منظورهای مشخص نشان می‌دهد. مشخصه‌ها و یا عناصری که معمولاًدر آزمایشگاه و یا از طریق محاسبه، جهت شناخت کیفیت آب تعیین می‌گردند عبارتند از [۲۵ و۴۴ و۸۸] :
۱ – PH
دامنه تغییرات PH از ۱ تا ۱۴ است و این دامنه در آبهای معمولی ایران ۴/۹ – ۶ است.
۲- کاتیون‌های محلول در آب
شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم بوده و بر حسب میلی‌گرم بر لیتر و یا میلی اکی والان در لیتر گزارش می‌شود.
۳- آنیون‌های محلول در آب
شامل کربنات، بی کربنات، سولفات و کلر و در مورد آبهای آلوده نیترات بوده و بر حسب میلی‌گرم بر لیتر و یا میلی اکی والان در لیتر گزارش می‌شود.
۴- مجموع املاح محلول در آب
حد مطلوب آن برای آشامیدن حدود ۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر و حداکثر مجاز آن ۱۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر است. کشاورزی برای اغلب محصولات تا ۳۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر و برای محصولاتی نظیر پنبه، خرما، یونجه و شبدر مقادیر بیشتری از املاح قابل قبول است.
۵- هدایت الکتریکی
هدایت الکتریکی، نشان دهنده میزان شوری و یا نمک‌های محلول است. درجه شوری آب را از روی هدایت الکتریکی آن و برحسب میکروموس بر سانتیمتر یا دسی زیمنس بر متر گزارش می‌کنند.
۶- نسبت جذب سدیم
نسبت جذب سدیم از طریق رابطه (۱-۳) محاسبه می‌شود، که در آن واحدها بر حسب میلی اکی والان در لیتر است.
(۱-۳)
حد مطلوب و مجاز آن معمولاً برای کشاورزی به این شرح است : کمتر از ۱۰ خوب، بین ۱۰ تا ۱۸ متوسط، بین ۱۸ تا ۲۶ بد و بیشتر از ۲۶ غیر قابل قبول است.
۷- قلیائیت
قلیائیت به مقدار یون‌های موجود در آب گفته می‌شود که بر اثر واکنش با یون هیدروژن، آن را خنثی می‌کند. بنابراین، قلیائیت میزان توانایی آب برای خنثی کردن اسیدها است. معمولاً قلیائیت را بی کربنات، کربنات و هیدروکسید تشکیل می‌دهد. اندازه‌گیری قلیائیت بوسیله تیتراسیون با اسید انجام شده و بر حسب میلی‌گرم بر لیتر کربنات کلسیم گزارش می‌شود.
۸ – سختی
سختی آب عبارت است از مجموع کاتیون‌های چند ظرفیتی مخصوصاً کلسیم و منیزیم که قسمت اعظم سختی را تشکیل می‌دهند و معمولاً بر حسب میلی‌گرم بر لیتر کربنات کلسیم بیان می‌شود. مقایسه میزان سختی‌ها به شرح جدول (۱-۳) است (عدوی, ۱۳۷۳).
جدول ۱ – ۳ تقسیم بندی آب‌ها بر اساس سختی [۴۳]
رده بندی
سختی (میلی‌گرم بر لیتر کربنات کلسیم )
سبک
۰-۵۰
نیمه سبک
۵۰-۱۰۰
کمی سخت
۱۰۰-۱۵۰
نیمه سخت
۱۵۰-۲۰۰
سخت
۲۰۰-۳۰۰
بسیار سخت
۳۰۰
۱ – ۱۵ -۲ کیفیت آب برای مصارف مختلف
آب مصرفی برای آشامیدن باید از لحاظ فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک مناسب باشد. میزان متوسط مصرف آب برای آشامیدن هر فرد ۱ تا ۲ لیتر در روز است که باید مطبوع و عاری از هر گونه آلودگی باشد. در جدول (۱-۴) استانداردهای آب آشامیدنی آمده است [۴۳ و۸۸ و ۱۲۱ و ۱۲۲].
جدول ۱ – ۴ استانداردهای آب آشامیدنی [۴۳ و۶۹ و ۸۸ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و۱۷۵]
نوع ترکیب
حداکثر مجاز بر حسب میلی‌گرم بر لیتر
سازمان بهداشت جهانی
(۱۹۸۷، WHO)
سازمان حفاظت محیط زیست امریکا
(۲۰۰۲، USEPA)
استاندارد اروپایی
(۱۹۸۰، EU)
استاندارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران
(استاندارد ۱۰۵۳)
کل جامدات محلول
۱۵۰۰
۱۵۰۰
۱۵۰۰
۱۵۰۰
سختی (برحسب میلی‌گرم بر لیتر کربنات کلسیم)
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۵۰۰
نیترات
۴۵
۴۵
۵۰
۵۰
سولفات
۴۰۰
۲۵۰
۲۵۰
۴۰۰
فسفات
۷
۵
۵
۵
کلر
۲۵۰
۲۵۰
۶۰۰
۴۰۰
سدیم
۲۰۰
۲۰۰
۱۵۰
۲۰۰
پتاسیم
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲
کلسیم
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۵۰
منیزیم
۱۵۰
۱۵۰
۵۰
۵۰
آهن
۰.۳
۰.۳
۰.۲
۰.۳
منگنز
۰.۱
۰.۰۵
۰.۰۵
۰.۵
مس
۱
۱.۳
۳
۱
روی
۵
۵
۵
۳
PH
۶.۵-۸.۵
۶.۵-۸.۵
۶.۵-۹.۵
۶.۵-۹.۰
ب- کیفیت آب آبیاری
به طور معمول آب آبیاری برای راهنمایی مصرف کنندگان، حل مشکلات مربوط به بهره برداری و بالا بردن پتانسیل تولید محصولات به گروه‌های متفاوتی طبقه بندی شده است. طبقه بندی کیفیت آب آبیاری تنها برای راهنمایی ارائه شده و برای شرایط موجود در مزرعه باید تنظیم شود. مناسب بودن آب آبیاری بستگی به آب و هوا، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، نوع محصول و مدیریت اجرایی مزرعه دارد. در جدول (۱-۵) راهنمای سازمان خوار و بار جهانی (فائو)۵۲، (۱۹۸۵) برای کیفیت آب آبیاری آمده است (کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، ۱۳۸۰).
جدول ۱ – ۵ راهنمای کیفیت آب آبیاری
معیارهای کیفی آب
واحدها
درجه بهره برداری برای آبیاری
خوب
متوسط
نامناسب
الف – شوری
ds/m
۰.۷
۰.۷-۳.۰
۳.۰
TDS
mg/l
۴۵۰
۴۵۰-۲۰۰۰
۲۰۰۰
ب- نفوذپذیری
درحالتی که ۳ – ۰ =SAR ومقدارECw
ds/m
۰.۷
۰.۲-۰.۷
۰.۲
درحالتی که ۶ – ۳ =SAR ومقدارECw
ds/m
۱.۲
۰.۳-۱.۲
۰.۳
درحالتی که ۱۲ –۶ =SAR ومقدارECw
ds/m
۱.۹
۰.۵-۱.۹
۰.۵
درحالتی که ۲۰ –۱۲ =SAR ومقدارECw
ds/m
۲.۹
۱.۳-۲.۹
۱.۳
درحالتی که ۴۰ –۲۰ =SAR ومقدارECw
ds/m
۵.۰
۲.۹-۵.۰
۲.۹
ج – سمیت یون‌های ویژه
سدیم (Na)
آبیاری سطحی
SAR
۳
۳-۹
۹
آبیاری بارانی
me/l
۳
۳
کلرید (CL)
آبیاری سطحی
me/l
۴
۴-۱۰
۱۰
آبیاری بارانی
me/l
۳
۳
بر(B)
me/l
۰.۷
۰.۷-۳.۰
۳.۰
د – اثرات متفرقه
نیتروژن نیتراتی
me/l
۵
۵-۳۰
۳۰
بیکربنات
me/l
۱.۵
۱.۵-۸.۵
۸.۵
PH
 
محدوده نرمال بین ۴/۸ – ۵/۶
ج – کیفیت آب آشامیدنی برای حیوانات
بسیاری از آبها که به علت دارا بودن املاح زیاد برای انسان قابل آشامیدن نیستند برای حیوانات قابل آشامیدن می‌باشند. البته استاندارد کیفیت آب در مورد حیوانات مختلف و حتی فصول مختلف، متفاوت می‌باشد. معمولاً چون در تابستان مقدار مصرف آب حیوانات بیشتر است، حدود مجاز کمتر است. جدول (۱-۶) طبقه‌بندی آبهای قابل آشامیدن برای حیوانات را نشان می‌دهد (کاشانیان, ۱۳۷۲).
د – کیفیت آب برای استفاده صنعتی
کیفیت آب مورد استفاده در صنعت، بسته به نوع صنعت، متفاوت است. مثلاً آبی که برای دیگ‌های بخار تحت فشار به کار می‌رود باید کیفیت بالایی داشته باشد، در صورتی که آب مورد استفاده برای سرد کردن دستگاه‌های تقطیر ممکن است به بدی آب دریا نیز باشد. حتی در یک صنعت ویژه هم تعیین معیارهای مشخص امکان پذیر نیست و فقط حدود تغییرات را می‌توان معین کرد (رزاقی, ۱۳۵۳). به همین خاطر، جداول زیادی از طرف سازمان‌ها و صنایع مختلف برای کیفیت آب تنظیم شده است. در جدول (۱-۷) یک طبقه‌بندی عمومی آب از نظر مصارف صنعتی آمده است (کاشانیان, ۱۳۷۲).
جدول ۱ – ۶ طبقه‌بندی آبهای قابل آشامیدن برای حیوانات
کیفیت آب آشامیدنی برای حیوانات
مقدار ترکیب بر حسب میلی‌گرم بر لیتر
TDS
Na
Ca
Mg
Cl
SO4
خوب
۳۰۰۰
۸۰۰
۳۵۰
۱۵۰
۹۰۰
۱۰۰۰
رضایت بخش
۵۰۰۰
۱۵۰۰
۷۰۰
۳۵۰
۲۰۰۰
۲۵۰۰
قابل قبول برای نیاز تابستانی
۱۰۰۰۰
۲۵۰۰
۹۰۰
۶۰۰
۴۰۰۰
۴۰۰۰
قابل قبول برای نیاز زمستانی
۱۵۰۰۰
۴۰۰۰
۱۰۰۰
۷۰۰
۶۰۰۰
۶۰۰۰
جدول ۱ – ۷ طبقه‌بندی آب از نظر مصارف صنعتی
نوع آب
سختی (میلی‌گرم درلیتر)
قلیائیت(میلی‌گرم بر لیتر)
کل جامدات محلول(میلی‌گرم بر لیتر)
درجه یک
۵۰
۴۰۰
۱۵۰۰
درجه دو
۱۵۰
۴۰۰
۳۰۰۰-۵۰۰۰
درجه سه
۲۵۰
۱۰۰۰
۸۰۰۰-۱۰۰۰
۱-۱۶ تعریف شبکه‌های عصبی مصنوعی
در تعریفی کلاسیک، یک شبکه عصبی مصنوعی عبارت است از مجموعه‌ای عظیم از پردازشگرهای موازی که استعداد ذاتی برای ذخیره اطلاعات تجربی و بکارگیری آن را دارند و این شبکه دست کم از دو جهت شبیه مغز است:
۱- مرحله ای موسوم به یادگیری دارد
۲- وزن‌هایی که به جهت ذخیره اطلاعات به کار برده‌شدند.
شبکه‌های عصبی مصنوعی در واقع مثلثی هستند که ۳ ضلع مفهومی دارند:
۱- سیستم تجزیه و تحلیل داده‌ها
۲- نورون یا سلول عصبی
۳- شبکه یا قانون کار گروهی نورونها.
اولین اقدامات در زمینه شبکه‌های عصبی مصنوعی در اوایل دهه ۱۹۴٠ صورت پذیرفت. در سال ۱۹۴۲ پیتز و مک کالو مقالهای در زمینه شبکههای عصبی مصنوعی ارائه کردند و نشان دادند که به کمک شبکه‌های عصبی میتوان هر تابع منطقی یا ریاضی را مدل کرد. در آن دوره چندین نوع شبکه عصبی ابداع شد و به نتایجی هم رسیدند. با این حال آن شبکهها از نقاط ضعفی برخوردار بودند که باعث شد تا در اواخر دهه ۱۹۶٠ توجه محققین به سمت هوش مصنوعی معطوف نشود و شبکههای عصبی تا حدی اعتبار خود را از دست دادند.
بین سالهای ۱۹۷٠ تا ۱۹۸٠ تنها چند دانشمند از جمله کوهنن۵۳ و اندرسن۵۴ به تحقیقات در این زمینه ادامه دادند تا اینکه بالاخره‌ هاپفیلد فیزیکدان مشهور، با انتشار مقالات خود دانشمندان زیادی را به تحقیق پیرامون شبکههای عصبی تشویق کرد.
در سال ۱۹۸۶ با انتشار کتاب PDP55 توسط رامل هارت و مک کلیلند و ارائه قوانینی جهت یادگیری و تربیت شبکههای عصبی چند لایه تحولی در زمینه تحقیقات عصبی به وقوع پیوست که همچنان با سرعت چشمگیری ادامه دارد. در دهه ۱۹۹٠ شبکههای عصبی کاربردهای فراوانی در زمینههای مهندسی یافتند.
امروزه شبکههای عصبی در کنار ابزارهای دیگری همچون هوشمصنوعی و منطق فازی به عنوان نوعی سیستم هوشمند شناخته شده است و گاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *