تحقیق درباره میلی، گیری، استاندارد، پتاسیم

تهیه عصاره گیاهی
3/0 گرم نمونه با دقت 001/0 گرم را وزن نموده و به بالن ژوژه 50 میلی لیتری منتقل نموده و سپس 3/3 میلی لیتر از مخلوط اسیدها (18 میلی لیتر آب را در الن مایر 250 میلی لیتری ریخته و مقدار 100 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ (H2SO4) را در حجمهای کم اضافه کرده سپس 6 گرم اسید سالیسیک (C7H6O3) را به محلول اضافه کرده و با کمک بهم زن مغناطیسی آن را حل نمود). را اضافه نموده و با دقت تکان داده تا تمامی مواد گیاهی خیس گردد. مخلوط را یک شب بحال خود قرار داده و روز بعد نمونه را به مدت یکساعت در دمای 180 درجه سانتی گراد قرار داده و سپس خنک نموده و 5 قطره آب اکسیژنه (H2O2) به آن اضافه کرده و دوباره بالن ها روی اجاق قرار داده و حرارت را تا 280 درجه سانتیگراد رسانده شد، بعد از 5 الی 10 دقیقه حرارت بخار سفیدی ظاهر گشته، بالن ها را از روی اجاق برداشته و بعد از خنک شدن 5 قطره دیگر آب اکسیژنه اضافه نموده و دوباره 5 الی 10 دقیقه حرارت داده تا بخار سفید رنگ ظاهر گردد. این عمل تا بیرنگ شدن نمونه ادامه داده و سپس نمونه ها را از روی اجاق برداشته و بعد از خنک شدن 10 میلی آب اضافه نموده و تکان داده تا بیشتر مواد رسوب شده حل گردد سپس نمونه را به حجم رسانیده و بعد از بهم زدن صاف گردید(3).
3-4-2- اندازه گیری ازت
برای تعیین میزان ازت از روش کجلدال استفاده شد(3).

3-4-3-اندازه گیری پتاسیم
میزان پتاسیم به روش نشر شعله ای و با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر تعیین گردید(3). ابتدا محلول های استاندارد 0 ، 20 ، 30 ، 40 و 50 میلی گرم در لیتر کلرید پتاسیم (KCl) را تهیه کرده و منحنی استاندارد آنها توسط فلیم فتومتر رسم گردید. سپس 10 میلی لیتر از عصاره گیاهی را در بالن ژوژه با آب مقطر به حجم 100 میلی لیتر رسانده و مقدار پتاسیم نمونه را با دستگاه فلیم فتومتر بر حسب میلی گرم در لیتر محاسبه قرائت شد(3).
در نهایت با استفاده از فرمول زیر مقدار پتاسیم را بر حسب درصد وزن خشک گیاهی برآورد شد :
فرمول 1 :
در این فرمول :
a ـ غلظت پتاسیم در نمونه رقیق شده برحسب میلی گرم در لیتر
b ـ غلظت پتاسیم در شاهد برحسب میلی گرم در لیتر
v ـ حجم عصاره حاصل از عمل هضم بر حسب میلی لیتر
w ـ وزن نمونه گیاه بر حسب گرم
D.M ـ درصد ماده خشک گیاه
3-4-4-سدیم
با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر پس از کالیبره کردن دستگاه با استانداردهای لازم غلظت این عنصر به طور مستقیم و یا بعد از رقیق کردن به نسبت لازم اندازه‎گیری شد.
3-4-5- منیزیم
پس رقیق کردن عصاره ها به نسبت 1 به 50 اضافه کردن cc 1 نیترات وانادیوم به ان با استفاده از دستگاه جذب اتمی (GBC,932.AA) غلظت این عنصر اندازه‎گیری شد.
3-4-6-آهن، روی، منگنز، مس و بور
با استفاده از دستگاه جذب اتمی (GBC,932.AA) و کالیبره کردن دستگاه با استانداردهای مربوط به هر عنصر مقدار این عناصر اندازه‎گیری شد(3).
3-4-7- اندازه گیری کلسیم
اندازه گیری کلسیم به روش جذب اتمی صورت گرفت. ابتدا محلول های استاندارد 0 ، 10 ، 20 ، 30 ، 40 و 50 میلی گرم در لیتر آماده شد و منحنی استاندارد آنها را توسط دستگاه جذب اتمی رسم گردید و سپس برای اندازه گیری غلظت کلسیم 10 میلی لیتر از عصاره گیاهی را در بالن ژوژه با آب مقطر به حجم 100 میلی لیتر رسانده و مقدار کلسیم را برحسب میلی گرم در لیتر توسط دستگاه جذب اتمی قرائت گردید و از طریق فرمول (1) میزان کلسیم در ماده خشک گیاهی محاسبه گردید.
3
-4-8-اندازه گیری فسفر
اندازه گیری میزان فسفر توسط روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از واکنش مولیبدات وانادات آمونیوم صورت گرفت. روش کار به شرح زیر می باشد(3):
1 ـ ابتدا 25 گرم مولیبدات آمونیوم را در 400 میلی لیتر آب مقطر حل کرده، سپس 25/1 گرم وانادات آمونیوم (NH4VO3) را در 300 میلی لیتر آب مقطر حل نموده، آنگاه محلول مولیبدات آمونیوم ((NH4)6MO7O24) به محلول وانادات امونیوم اضافه کرده و بعد از خشک شدن 250 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ (65 درصد) اضافه کرده و با آب مقطر حجم کل به یک لیتر رسانده شد.
2 ـ محلول استاندارد 100 میلی گرم در لیتر فسفر را از نمک KH2PO4 تهیه کرده و سپس محلول های استاندارد مورد نظر شامل 0 ، 5 ، 10 و 15 میلی گرم در لیتر از آن تهیه گردید.
3 ـ 5 میلی لیتر از محلول عصاره گیاهی را در بالن ژوژه ریخته و حدود 20 میلی لیتر معرف مولیبدات وانادات آمونیوم اضافه کرده و به حجم 100 میلی لیتر رسانده سپس با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج 430 نانومتر غلظت فسفر در نمونه بر حسب میلی گرم در لیتر (PPM) با رسم منحنی های استاندارد محاسبه گردید.
3-5-شمارش کلنی باکتری
برای شمارش کلنی باکتری مراحل زیر انجام شد:
1- نسبت مشخصی از آب و خاک درست شد.
1 گرم در 9 سی سی آب مقطر استریل و از این رقت درست شده 1سی سی برداشته و در توالی تعیین رقت مرتب از 1 سی سی به 9 سی سی قرار میدهیم .
سپس مثلاً رقت های 5 و 6 و 7 روی محیط کشتی که داخل پتریدیش هست ریخته و 100 لاندا محلول
ریخته و با استفاده از میله شیشه ای که از قبل استریل شده روی محیط کشت پخش شد و به مدت
1 هفته در دمای 26-28 درجه سانتی گراد نگهداری شد و بعد از گذشت این زمان کلنی های تشکیل شده شمارش شدند.
این روش مخصوص روش هوازی است .در روش بی هوازی اول رقت مورد نظر را پخش میکنند و بعد
محیط کشت راروی آن میریزند.
تعداد باکتری = تعداد کل شمارش شده *رقت * 10

با ثبت داده ها و نتایج بدست آمده ،تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزارSPSS ومقایسه میانگین ها ب
ا
استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن درسطح احتمال 1% انجام و رسم نمودارها با نرم افزار Exell انجام گرفت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *