تجهیز و تخصیص منابع مالی

یونگ و جانگ3 (2006)، به مطالعه سودآوری بلند مدت در بانک های تایوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خدمات بانکی مهمترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب می شود. در ادامه کارکنان بانک ها مهمترین و اساسی ترین عامل جهت دستیابی به افزایش سودآوری و کسب منفعت محسوب شده است. به عبارت دیگر، ارائه خدمات توسط پرسنل بانک عامل رشد بانک های تایوان معرفی گردیده است. این مقاله جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده نموده است.
آبهیمان و همکاران4 (2009) با مطالعه برخی شعبه های بانک های بزرگ دولتی هند، عواملی همچون نیروی انسانی، سطح تحصیلات کارکنان، محیط بانک، محل استقرار و موقعیت مکانی بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و کاهش دخالت های دولت در امور بانکی را از عوامل مؤثر بر جذب سپرده های مردم برشمرده اند. به عقیده آنها مهمترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه های افراد، نیروی انسانی است و علت عملکرد بسیار ضعیف برخی از بانک ها در جذب و کنترل منابع بانکی را، عدم کارایی و اثربخشی نامطلوب نیروی انسانی دانسته اند. این مقاله از تجزیه و تحلیل پوشش داده ها برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نموده است.
2-7- خلاصه و جمع بندی
در این فصل ابتدا نگاهی گذرا به اقلام اصلی ترازنامه بانک ها در ایران و منابع سیستم بانکی داشتیم. سپس به بررسی روش های تجهیز و تخصیص منابع مالی در نظام بانکی ایران پرداخته شد و روش های تجهیز منابع و سپس روش های تخصیص منابع به طور کامل توضیح داده شد. در ادامه عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی به دو دسته برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم شدند.
عوامل درون سازمانی اغلب در حیطه کنترل مدیریت بانک است و موضوع مورد مطالعه این تحقیق محسوب می شود. بدین منظور عوامل مؤثر به پنج دسته کلی شامل: عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل و شرایط فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم شده ند و بعد از آن به مروری بر تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی پرداخته شد.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
دراین فصل، نخست روش تحقیق و سپس جامعه آماری و چگونگی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری توضیح داده می شود.پس از آن درباره خصوصیات و ویژگی های ابزارهای جمع آوری اطلاعات توضیحات لازم ارائه می گردد. در پایان روش های آماری و چگونگی جمع آوری داده ها شرح داده می شود.
3-2- روش تحقیق
به طور خلاصه می توان گفت که تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و روش آن توصیفی – پیمایشی است.
3-3- جامعه آماری
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آنرا با N نشان می دهند(خاکی، 1384). جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و مشتریان بانک رفاه شهر اصفهان در سال 1389 می باشد، که منظور از مدیران کسانی هستند که پست سازمانی آنها رئیس شعبه است. و منظور از مشتریان کسانی هستند که برای عملیات بانکی خود به بانک رفاه مراجعه نموده اند. استفاده از خدمات بانکی ملزم به داشتن حساب در نزد بانک رفاه نمی باشد. برای مثال مشتری که برای وصول اسناد و چک به بانک رفاه مراجعه نموده است و ممکن است هیچ حسابی در نزد بانک رفاه نداشته باشد نیز در این مجموعه قرار می گیرد.
جامعه آماری در قسمت مدیران، شامل(40)عضو می باشد. باتوجه به موضوع تحقیق، تمامی مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان جامعه اول شناخته می شود. از جامعه دوم که شامل مشتریان بانک رفاه است، به علت حجم بسیار زیاد آن، نمونه گیری می شود.
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه عبارتست از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد و معمولا آن را با n نشان می دهند(خاکی، 1384).
در تحقیق حاضر نمونه گیری تنها برای جامعه دوم انجام شد و برای جامعه اول به دلیل حجم کم جامعه، کل جامعه مورد ارزیابی قرار گرفت و در واقع از آمار توصیفی بهره گرفته شده است. در ضمن نمونه گیری برای جامعه دوم به صورت تصادفی- ساده می باشد. چنانچه گفته شد برآورد حجم نمونه فقط برای جامعه دوم و با استفاده از جدول صورت می گیرد می باشد. جداول،حجم نمونه مورد نیاز را بر اساس ترکیب های معینی از سطوح دقت، اطمینان، و تغییر پذیری ارائه می دهند(میرزایی،1388). جدول مورد استفاده در نمونه گیری این پژوهش جدول کرجسی و مورگان1 است این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.
باتوجه به اینکه حجم جامعه دوم تقریباً نامحدود می باشد و در جدول مذکور در این سطح اطمینان برای جامعه بالای (100000 )عضوی، (384 )نمونه پیشنهاد شده است، تعداد (384)نمونه را به عنوان حجم نمونه درنظر گرفتیم.
3-5- شیوه اجرای تحقیق
جهت اجرای این تحقیق فعالیت های زیر صورت گرفته است:
1- تهیه پرسشنامه وانجام تعدیلات وتغییرات لازم.
2- توزیع مقدماتی 70 پرسشنامه جهت تعیین روایی و پایایی
4- توزیع اصلی پرسشنامه