تجهیز منابع مالی از طریق خدمات مالی غیر بانکی و تجهیز منابع مالی از طریق بانکداری جامع

در این شکل از قبول سپرده، بین بانک و سپردهگذار رابطه داین و مدیون وجود ندارد و پرداخت مبلغ اضافه روی اصل سپرده به سپردهگذار ربا محسوب نمیشود، بانک این قبیل سپردهها را در معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا به جای موکل و در شکل سرمایه ملکی موکل بهکار گرفته و سود حاصل از این عملیات را نیز پس از کسر کارمزد یا حقالوکاله، بین سپردهگذاران به نسبت مبلغ و مدت تقسیم مینماید(بهمند و بهمنی، 1383).
2-2-4-3 تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین
در بانکداری نوین( علاوه بر انجام فعالیتهای واسطهگری) عملیات تجهیز منابع مالی از طریق فعالیتهای ذیل انجام میگردد:
2-2-4-3-1 تجهیز منابع مالی از طریق بانکداری بینالمللی و چند ملیتی
شاید بارزترین پدیده بانکداری در سدهی بیستم، جهانی شدن باشد. بانکها مانند سایر سازمانها در سطح جهانی دادوستد میکنند و در کشورهای خارجی سرمایهگذاری مینمایند.
بانکها برای کسب مزیت رقابتی ناگزیرند در سطح بینالملل حضور داشته باشند و خدمات ارائه نمایند. بانکهای بینالمللی دارای شعبات و واحدهای فرعی در کشورهای خارجی هستند و فعالیت اصلی آنها بر پایه داد و ستد بر حسب واحدهای پولی متفاوت( به غیر پول رایج کشور) قرار دارد.
بانکهای بینالمللی به خدماتی نظیر نقل و انتقال پول به سراسر دنیا، ارائه خدماتی در زمینه ارزی برای مسافران بینالمللی و استفاده از کارتهای اعتباری در کشورهای خارجی میپردازند و از این طریق وجوه زیادی را جذب مینمایند. به طور کلی بانکداری بینالمللی یکی از مهمترین راههای تجهیز منابع مالی برای بانکها و مؤسسات مالی است(زریباف،1382).
2-2-4-3-2 تجهیز منابع مالی از طریق فعالیتهای مالی ترکیبی یا متنوع(مجتمعهای مالی)
بانکها و مؤسسات مالی همانند همه سازمانهای سودآور ممکن است به عنوان بخشی از استراتژی کلی خود برای بهدست اوردن حداکثر سود و افزوده سهامداران، به سمت سایر فعالیتهای غیر بانکی سوق پیدا کند. بانکها با خرید سازمانهای کارگزاری مانند شرکتهای بیمه و بنگاههای معاملات ملکی بخشی از مجتمعهای مالی خواهند شد، بدین ترتیب بانکها در بازارهای غیر رسمی نیز فعالیت خواهند کرد و منابع عمدهای را بهطرف خود جذب خواهند نمود(هفرنان،1382).
2-2-4-3-3 تجهیز منابع مالی از طریق خدمات مالی غیر بانکی
بانکها فقط به دادن وام و گرفتن سپرده اکتفا نمیکنند، آنها در زمینه امور مالی خدمات زیادی را به مشتریان ارائه مینمایند.
برخی از خذمات ارائه شده توسط بانکها در زیر امده است.
کارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت داراییها، امور ساختمان و خدمات ایمنی برای هر واحد متقاضی. بانکها به دو دلیل خدمات مالی غیر بانکی ارائه میکنند:
با توجه به قدرت نقدینگی، بانکها میتوانند هزینههای تأمین مالی را برای مشتریان کاهش دهند و مشتری میتوانند مجموعهای از خدمات را با قیمت ارزان درخواست نماید و این یک مزیت رقابتی برای بانکها است.
با توجه به اینکه مشتری یک سبد است خدمات مالی را از بانک میخرد، میتواند راحتتر درباره کیفیت خدمات قضاوت نماید و در نهایت وجوه بیشتری جذب بانکها میگردد(هفرنان، 1382).
2-2-4-3-4 تجهیز منابع مالی از طریق ارائه خدمات خرد و کلان بهوسیله بانکها
خدمات در سطح خرد به تعدادی از مشتریان خردهپا و به کسانی که به خدمات تجاری کوچک و خدمات بانکی مشخص نیاز دارند ارائه میشود و خدمات درسطح کلان به تعداد زیادی از مشتریان مانند شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی ارائه میگردد. بانکها با ارائه خدمات خرد، خود را به منابعی تجهیز میکنند که این امکان خواب و ماندگاری آن در مؤسسه زیاد است. تجهیز منابع از طریق سپردههای کلان نیز موجب افزایش نقدینگی مؤسسه میگردد.
2-2-4-3-5 تجهیز منابع مالی از طریق بانکداری جامع
مسئولیت این بانکها، تهیه و تأمین اکثر یا تمام خدمات مالی تحت ساختار بانکی متحد، یکپارچه و بزرگ میباشد که شامل فعالیتهای زیر است:
واسطهگری
مبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن
پذیرهنویسی وامها و اوراق بهادار جدید