تجزیه وتحلیل اطلاعات و آنالیز واریانس

 در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
در آمار استنباطی به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، تی- دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس، کولموگوروف-اسمیرنوف و… در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرد.
در تجزیه و تحلیل پرسشنامه پژوهش مذکور از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. همچنین در این پژوهش از نرم افزار PLS استفاده گردیده است.
مقدمه :
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیهها، برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می شود.
در این فصل ابتدا دادههای جمعآوری شده بهوسیله پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. به طوری که ابتدا فراوانیهای مربوط به سوالات عمومی پرسشنامه (شامل: جنسیت،وضعیت تاهل، سن، تجربه کاری، تحصیلات، شغل و رشته)، مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار میگیرد و در قسمت بعدی این فصل پس از برازش الگو، که شامل رویکرد حداقل مربعات جزئی میباشد به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته می شود. تمامی خروجی ها به پیوست4 میباشد.
یافته های توصیفی :
در این قسمت به توصیف دادههای مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان مانند جنسیت، سطح تحصیلات و سمت پرداخته میشود و برای هر مورد، وضعیت پاسخ دهندگان شامل تعداد فراوانی، درصد و درصد تجمعی آن بیان شده و همچنین شکل دایره ای مربوط به آن آمده است. در پایان به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. بر اساس دادههای به دست آمده حاصل از پرسشنامه عمومی، اطلاعات تفصیلی در خصوص مشخصات و ویژگیهای عمومی نمونه به دست آمده که به صورت مرتب در جداول و شکلهای زیر به آنها اشاره میگردد.
4-2-1- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه :
در این نوع نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شود. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N و حجم نمونه را n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N  است. 
(جدول 4-1 ) توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه
جنسیت
فراوانی
هر طبقه
درصد فراوانی
دادههای هر طبقه
درصد فراوانی
دادههای معتبر هرطبقه
درصد
تجمعی
مرد
160
44.2
44.2
44.2
زن