تبلیغات رسانه ای و تبلیغات اینترنتی

ارزیابی تاثیر درگیری محصول بر میزان وفاداری به برند تلفن های همراه (مطالعه موردی : دانشجویان)
سعیدنیا ، 1389
یافته ها حاکی ازآن است که افزایش سطح درگیری ذهنی با یک محصول منجر به افزایش وفاداری به یک برندخاص خواهد شد. نتایج حاصل نشان داد که وفاداری به برند تحت تاثیر تمامی ابعاد درگیری محصول قرار دارد. از میان این عوامل ، ” متغیرهای علاقه مندی به محصول و ارزش مبتنی بر لذت ” ، ” ارزش علامت ” و ” اهمیت ریسک ” رابطه مستقیم با وفاداری به برند داشته و رابطه میان ” احتمال ریسک ” با وفاداری به برند رابطه ای معکوس و معنی دار میباشد.
بررسی کاربرد نسبت طلائی در بسته بندی محصولات و تاثیر آن بر رفتار خرید مصرف کنند گان
فیض ، 1389
یافته های این پژوهش نشان داد ، بسته بندی هایی که با نسبت طلائی طراحی شده باشند ازنظر خریداران جذاب به نظرمیرسند. درعین حال نتایج نشان داد ، جنسیت و سن تاثیری بر انتخاب بسته بندی های دارای نسبت طلایی ندارند.
بررسی نقش واسط عرق ملی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی
مرتضوی ، 1389
این یافته های حاکی از آن هستند که ارتقای عرق ملی و کیفیت محصول تولید داخلی از نقشی تعیین کننده در مصرف کالاهای داخلی توسط خریداران برخوردار است و مانع از گرایش به مصرف کالاهای مشابه خارجی می شود.
ارزیابی نگرش جامعه کارشناسان بازاریابی مورد تاثیر تبلیغات رسانه ای در فعالیت های جهانگردی
کروبی ، 1388
باتوجه به بعد جلب توجه و درنظر گرفتن شاخص های در دسترس بودن و جذابیت ظاهری روزنامه از اثربخشی بیش تری برخوردار است. باتوجه به شاخص ایجاد علاقه، روزنامه از اثربخشی بیش تری برخوردار است. با درنظرگرفتن شاخص تحریک به خرید، اینترنت از اثربخشی بیش تری برخورداراست و باتوجه به شاخص سوق دادن به خرید، ارتباط دهان به دهان از اثربخشی بیش تری برخوردار است.
بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان برمبنای مدل AIDA و ارائه الگوریتم ساخت یک تیزر تبلیغاتی ( مطالعه موردی : بانک رفاه )
حسینی ، 1388
تبلیغات تلویزیونی بانک رفاه هم ازلحاظ آثار ارتباطی و هم فروش موفق بوده است و چنین نتیجه گیری کردیم که تبلیغات تلویزیونی بانک رفاه برمیزان جذب مشتری اثر مثبت داشته است و منطبق بر مدل چهارگانه آیدا میباشد.
بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاههای زنجیره ای رفاه در شهر تهران
صمدی ، 1388
نتیج تحقیق نشان میدهد شواهد برند ( خدمت اصلی ، کارمندان ، برند ، محیط خدمت ، قیمت ، احساسات و همخوانی با برداشت شخصی ) و نیز ارتباطات برند بر رضایت ، نگرش و نیات رفتاری تاثیر مستقیم میگذارد.
رابطه بین نگرش مصرف کنندگان به وب سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی
عباسی ، 1386
مصرف کنندگانی که نگرش مثبت به وب سایتها داشته اند نسبت به مصرف کنندگانی که نگرش مثبت نداشته اند، مزایای بیشتری را برای تبلیغات اینترنتی قائل بوده اند ازطرف دیگر آنها همچنین معایب بیشتری نیز برای تبلیغات اینترنتی قائل شده اند. یافته های این پژوهش یک تصویر پیچیده ای از تبلیغات اینترنتی را نشان می دهد که امید است برای تبلیغ کنندگان اینترنتی مفید واقع شود.
مقایسه عوامل مؤثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم و متخصصان تبلیغات
صمصام شریعت ، 1386
شبکه های تلویزیونی و ساختار انیمیشن کارتونی، بسته بندی جذاب، رنگهای مرتبط با محصول و نوآوری، توجه به احساس امنیت و نشانه های تداعی کننده، اطلاع رسانی از کیفیت، پیشینه و قیمت، گویش ها و اصطلاحات متداول، تنوع در محتوای پیام ها، در رسانه تلویزیون؛ پخش در ساعت 18 الی 23 و قبل از شروع برنامه ها ( در رسانه تصویری ) عوامل مؤثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم بودند. در مقایسه عوامل مؤثر از دیدگاه مردم و متخصصان استفاده از بیل بورد و رنگهای مرتبط ( 0.05> P )، انیمیشن کارتونی، اطلاع رسانی از جوایز و گواهینامه و پخش به صورت زیرنویس ( 0.01> P ) را در تبلیغات مؤثرتر از دیدگاه مردم در این زمینه ها دانشته و درمقابل مردم؛ استفاده از تصاویر زنان و کودکان، توجه به امنیت، اطلاع رسانی از قیمت، مزایا و پیشینه، گویش ها و اصطلاحات متداول، ضرب المثل ها و شعار تبلیغاتی مطلوب ( 0.01> P ) را مؤثرتر از دیدگاه متخصصان دراین موارد می دانند.
The effect of variations in banner ad, type of product, website context, and language of advertising on internet users’ attitudes
Flores,2014