تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان از دیدگاه بازاریابی (مطالعه موردی استان تهران)- قسمت ۲۲

۴-۳- تحلیل استنباطی داده ها

 

آزمون فرضیه های پژوهش؛

 

۴-۳-۱- آزمون کولوموگروف اسمیرونوف

 

در ادامه با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف اسمیرنوف نرمال بودن متغیرها بررسی شده است.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود.
داده‌ها برای متغیر تأثیر پذیر از توزیع نرمال پیروی می‌کند
داده‌ها برای متغیر تأثیر پذیر از توزیع نرمال پیروی نمی‌کند

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیات تعداد آماره کولموگروف اسمیرنوف سطح معناداری
فناوری اطلاعات بر محصول انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان تاثیر دارد. ۷۴ ۰٫۸۵۵ ۰٫۴۵۸
فناوری اطلاعات بر قیمت انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان تاثیر دارد. ۷۴ ۱٫۰۹۰ ۰٫۱۸۵
فناوری اطلاعات بر توزیع انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان تاثیر دارد. ۷۴ ۱٫۶۳۷ ۰٫۰۰۹
فناوری اطلاعات بر ترفیع انبوه گل و گیاه تولید کنندگان کلان تاثیر دارد. ۷۴ ۱٫۸۳۶ ۰٫۰۰۲

 

جدول (۴-۷) :نتایج آزمون کولوموگروف اسمیرونوف

 

در دو مورد اول یعنی تاثیر فناوری اطلاعات بر محصول و قیمت گل و گیاه تولید کنندگان، از آنجایی که سطح معناداریsig مقداری بیشتر از ۵ درصد را اختیار کرده است فرض Hپذیرفته می شود و توزیع نرمال میباشد و در نتیجه از آزمون های پارامتری استفاده میکنیم.
اما در موارد تاثیر فناوری اطلاعات بر توزیع و ترفیع گل و گیاه تولیدکنندگان، سطح معناداری عددی کوچکتر از ۵ درصد است و فرض Hرد می شود، این دو فرضیه دارای توزیع نرمال نمیباشند و در نتیجه از آزمون های ناپارامتری استفاده میکنیم.

 

۴-۳-۲- آزمون فرضیه ها

 

 

۴-۳-۲-۱- آزمون فرضیه فرعی ۱ «آزمون T تک متغیره»

 

«فناوری اطلاعات بر محصول انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیر دارد.»
H0 : فناوری اطلاعات بر محصول انبوه گل و گیاه تولیدکنندگان کلان تاثیرگذار نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *