تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ های زنجیره ای …

۳-۱۰- خلاصه فصل سوم
در این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته شد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از شاخه تحقیقات پیمایشی است و نوع تحقیق نیز کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان تمامی فروشگاه های زنجیره ای شهروند موجود در سطح شهر تهران میباشد. تعداد نمونه آماری این تحقیق نیز ۳۸۴ است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانهای و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامهای مشتمل بر ۴۱ سوال است که آلفای کرونباخ آن نیز ۸/۰ بدست آمده است. در این تحقیق از آمار توصیفی با با بکارگیری نرم افزار SPSS برای تحلیل توصیفی داده ها و از آمار استنباطی با بکارگیری نرم افزار لیزرل و روش مدل یابی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل
یافته‌های تحقیق
۴-۱- مقدمه
پژوهشگر پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده‌های موردنیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع‌ آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیکهای مناسب آماری که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده‌های جمع‌ آوری شده را دسته بندی و تجزیه‌وتحلیل نماید و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده‌اند، دربوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن‌ ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی )راه حلی( برای پرسش تحقیق بیاید )خاکی, ۱۳۸۲).
همانطورکه در فصل سوم بیان گردید، برای جمع‌ آوری اطلاعات موردنیاز این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .
جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.
جهت توصیف متغیرهای تحقیق درقالب جدول ونمودار ازآمار توصیفی جنسیت، سن، میزان تحصیلات و وضعیت تأهل از نرم‌افزار SPSS استفاده گردیده است. در قسمت آمار استنباطی نیز، برای تحلیل داده‌ها جهت قضاوت در مورد فرضیات روش تحلیل مسیر با به کارگیری نرم‌افزار لیزرل استفاده گردیده است.
۴-۲- آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون، جنسیت، سن، وضعیت تأهل و میزان تحصیلات پرداخته می‌شود.
۴-۲-۱- جنسیت
جدول ۴-۱- جنسیت پاسخ‌دهندگان

جنسیت فراوانی نسبی درصد فراوانی نسبی درصد فراوانی تجمعی
مرد ۱۸۶ ۴۸٫۵ ۴۸٫۵
زن ۱۹۸ ۵۱٫۵ ۱۰۰
کل ۳۸۴ ۱۰۰

منبع: یافته‌های تحقیق
نمودار ۴-۱- جنسیت پاسخ‌دهندگان
منبع: یافته‌های تحقیق
مطابق جدول و نمودار ۴-۱ مشاهده می‌شود که تعداد ۱۸۶ نفر, معادل ۵/۴۸ درصد از پاسخ‌دهندگان مرد و ۱۹۸ نفر معادل ۵/۵۱ درصد زن بوده‌اند.
۴-۲-۲- سطح تحصیلات

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir