بهبود تصویر برند و ارزش ویژه برند

.94109
.886
-1.139
-.086
بهبود تصویر برند بانک
384
4.2786
.95757
.917
-1.156
.226
کیفیت خدمات بانکی
مطابق جدول 4-5 این متغیر دارای میانگین (1660/4)، انحراف معیار (87338/0) و واریانس (763/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (755/0-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (317/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کم تر از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است.
تقویت ارزش ویژه برند
مطابق جدول 4-5 این متغیر دارای میانگین (3698/4)، انحراف معیار (77407/0) و واریانس (599/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (392/1-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت فاحشی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (988/1) میباشد که نشاندهنده مرتفع تر بودن توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیش از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، دارای تفاوت فاحشی با توزیع نرمال است.
تبلیغات بانکی
مطابق جدول 4-5 این متغیر دارای میانگین (8797/3)، انحراف معیار (64715/0) و واریانس (419/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (166/0-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (140/0) میباشد که نشاندهنده بلند تر بودن توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیش از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است.
مسئولیت اجنماعی
مطابق جدول 4-5 این متغیر دارای میانگین (70/3)، انحراف معیار (77142/0) و واریانس (595/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (880/0-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (068/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کم تر از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است.

رفتار نیروی انسانی
مطابق جدول 4-5 این متغیر دارای میانگین (3630/4)، انحراف معیار (94109/0) و واریانس (886/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (139/1-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (086/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیش از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است.
بهبود تصویر برند
مطابق جدول 4-5 این متغیر دارای میانگین (2786/4)، انحراف معیار (95757/0) و واریانس (917/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (156/1-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله منفی است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیش از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (226/0) میباشد که نشاندهنده بلند تر بودن توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کم تر از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است.