برنامه های آموزشی و تغییرات ساختاری

4-5-1-10- نقاط ضعف اهداف سازمان دانش آموزی
عدم توجه به واقعیتها، ازجمله امکانات در هنگام طراحی اهداف
-آرمانی بودن بعضی از اهداف و عملیاتی نشدن این اهداف در میدان عمل
4-5-2- پرسش دوم پژوهش
– از نظر کارشناسان، متخصصین و بررسی اسنادومدارک ساختارتشکیلاتی سازمان دانشآموزی دارای چه محاسن و معایبی است؟
هرنظام آموزشی، رسمی یا غیررسمی برای تحقق اهداف خود نیازمند سازمان، تشکیلات و ساختاری کارآمد و مؤثر است. ساختار قانونی یک سازمان دولتی، بوروکراتیک است. تصمیم گیری در یک سازمان دولتی، از بالا به پایین است در حالی که در سازمانهای غیردولتی، رسمی گرایی اداری کمتر به چشم می خورد و تصمیم گیری، جمعی و مشارکتی است.
ماده13اساسنامه سازمان دانشآموزی در مورد ساختار تشکیلاتی سازمان یکی از مهمترین ویژگیهای سازمان را مشارکت خوداعضا در برنامهریزی، مدیریت واجرای فعالیتها وبرنامههای سازمان میداند، لذا بدین منظور مجمع عمومی اعضا در سطح استانها وشهرستانها تشکیل میگردد ونمایندگان آنها در سطح کشور، کنگره اعضارا تشکیل خواهند داد. ایجاد چنین مجامعی این امکان را خواهد داد که تصمیمات سازمان دانشآموزی از سطوح پایین به سطوح بالا ارجاع شود. ترکیب ووظایف وچگونگی تشکیل مجامع توسط رئیس سازمان تهیه وپس از تایید شورای برنامهریزی با تصویب هیات امنا قابل اجرا میباشد.

یکی از نکات مهم که در ماده 3 (اصول حاکم بر سیاستها، فعالیتها وبرنامهها) میتوان به آن اشاره کرد اصل عدم تمرکز در همه امور سازمان میباشد، این اصل بایستی در ساختار تشکیلاتی سازمان گرفته تا فعالیتها وبرنامهها در کلیه سطوح، بروز وظهور یابد وسازمان بهعنوان نمونه عملی در سایر نهادها وسازمانها خودنمایی کند ومدیریتهای سازمان در سطوح مختلف بتواند تصمیمات لازم را بدون نیاز به اجازه از مرکز اخذ نموده وفعالیتهای سازمان را براساس مقتضیات زمان ومکان خود سامان دهی واجرا نمایند(سازمان دانشآموزی. 1381).
در تایید این نظر معیری نیز نظام غیر متمرکز را توصیه می کند ولی معتقد است قبل از اِعمال نظام غیرمتمرکز باید اطمینان حاصل نمود که مدیران و مسئولان محلی اهلیت، آمادگی، صلاحیت و شایستگی لازم را احراز نموده باشند. وی برای این حصول اطمینان، تشکیل دوره های توجیهی و کارآموزی، را از طریق تهیه و تصویب برنامه های آموزشی خاص برای تربیت نیروی انسانی توصیه می کند. وی معتقد است که قدرت تصمیم گیری و صلاحیت بهره مند شدن از اختیار در گرو آشنایی با مسایل و داشتن دید تحلیلی قوی در پیش بینی پی آمدهای هر تصمیم اجرایی است (1364: 137).
مصاحبه کنندگان نیز بر اهمیت ساختار تشکیلاتی سازماندانشآموزی تأکید نموده و تغییرات کارشناسی نشده مداوم درساختارتشکیلاتی سازماندانشآموزی را از جمله مشکلات مهم می دانند. آنان تغییرات را با توجه به نیاز روز میپذیرند، زیرا آن را باعث تسریع در روند رسیدن به اهداف سازمان میدانند اما بررسی پیشینه سازمان، و وضعیت موجود، عکس این موضوع را به اثبات میرساند و نشان از این دارد تغییرات ساختاری در سازماندانشآموزی استقلال سازمان را از آن گرفته و با گذشت زمان آن را به یک سازمان دولتی تبدیل کرده، البته اکثر مصاحبه کنندگان به نوعی سردرگمی بین غیردولتی ویا دولتی بودن سازماندانشآموزی اعتقاد دارند.
در تأیید نظر آنها ، کاکوجویباری ( 1382 )، نیز مدیریت، ساختار و تشکیلات را از بخش های حیاتی هر سازمان برمیشمرد. این بخش ها وظیفه ی مهم فرماندهی و هدایت فعالیت های مختلف را در کلیهی سطوح سازمان بر عهده دارند و از این رو توجه به کارآمدی آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر برای هر سازمان است. وی می افزاید: بر حسب مطالعات موجود، این بخش ها در نظام آموزشی با کاستی ها و آسیب هایی همراه است که برای حفظ سلامت این نظام باید در اولویت اقدامات اصلاحی قرار گیرند.
در واقع اصلاح نظام آموزشی بدون رفع این کاستی ها قابل تحقق نیست. پیداست عمدهی این کاستی ها با توجه به داشتن سابقه ی دیرینه به عنوان دردهایی مزمن مطرح هستند که طی دهه های اخیر با شدت و ضعف پیامدهای نامطلوبی را برای نظام آموزشی کشور به دنبال داشته اند. بنابراین اصلاح آنها نیز مستلزم بذل توجهی ویژه است که بتواند با تکیه بر سوابق، ریشه های نهان و پیدای هر یک را بکاود؛ شناسایی کند و بر حسب مورد برای آنها اقدامات اصلاحی مؤثر را پیشنهاد کند (کاکو جویباری، 72:1382 ).
4-5-3- پرسش سوم پژوهش
از نظر کارشناسان، متخصصین و بررسی اسنادومدارک برنامههای سازمان دانشآموزی دارای چه محاسن و معایبی است؟
تشکلها برای استمرار و حرکت رو به رشد نیازمند برنامههای منسجم، پویا و متناسب با نیازهای دانشآموزان میباشند از اینرو با ایجاد تنوع در برنامهها و فعالیتها باید زمینه جذب تعداد بیشتری از آنان را فراهم ساخت. از آنجاییکه امکانات مدارس محدود بوده و ممکن است این امکانات نتواند در اختیار همه تشکلهای دانشآموزی در مدارس قرار گیرد و بعضی از فعالیتها را تحتالشعاع قرار دهد، هماهنگی و تعامل تشکلها با یکدیگر در اجرای فعالیتها در مدرسه بسیار ضروری است ( امور تربیتی آموزش و پرورش،1389: 17).
شرکت کنندگان در پژوهش ، اجرای برنامهها به صورت غیر متمرکز، بر اساس نیاز دانشآموزان، در نظر گرفتن هویت بومی و منطقهای دربرنامهریزی، مشارکت فعال اولیاء و دانشآموزان در برنامهریزی را از محاسنات برنامههای سازمان دانشآموزی میدانند اما اعتقاد دارند این موارد بیشتر در محتوا وجنبه شعاری دارد (البته در سطح گسترده نه موردی) ودر میدان عمل نتوانسته تواناییهای خود را به اثبات برساند. شرکت کنندگان دلایل زیر را علت ناکامی سازمان دانشآموزی وتشکلهای تحت پوشش آن در اجرای برنامهها میدانند:
-کمبود نیروی انسانی متخصص در سطوح ستادی به خصوص صفی
– عدم شناخت دقیق گروه مورد هدف در هنگام برنامهریزی توسط کارشناسان ومتخصصان سازمان
– نگاه سیاسی به سازمان دانشآموزی، در نتیجه خدشهدار شدن هویت سازمان و گرفتن استقلال از آن،کمبود بودجه، امکانات و زیرساختها برای اجرای برنامهها
-در نظر گرفتن قالبهای سنتی محض برای اجرای برنامهها
ملکی(1389) در اهمیت برنامهریزی برای رسیدن به هدفهای تربیتی اظهار میدارد هدف این تغییرات میتواند در اندیشه، گفتار، مهارت، رفتارها ودانش باشد. همچنین این تغییرات میتواند در بعد روحی وروانی بوده وآرامش روح وکاهش دغدغه خاطر رابه دنبال داشته باشد به شرط اینکه:
الف) برنامه به در ستی برنامهریزی شود
ب) برنامهها به خوبی هدایت شوند
ج) برنامهها بهطور کامل اجرا شوند(ملکی1389:15)